1. Home
  2. Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Privacystatement
Kifid respecteert te allen tijde de privacy van haar onlinebezoekers. Zij verwerkt persoonsgegevens die gebruikers van de site aan Kifid verstrekken, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens die u via deze site naar Kifid stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Hoe Kifid omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacybeleid.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kifid.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Kifid zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Zij kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Kifid is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door te klikken op bepaalde links, komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten. Kifid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor de inhoud van die andere sites.

Kifid behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de site en de benodigde software naar eigen inzicht te wijzigen.