Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2009-9

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Postbus 93257 – 2509 AG – Den Haag –
Tel. 070 333 89 60 – Fax 070-3338969 – www.kifid.nl
Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 9 d.d. 10 februari
2009
(mr R.J. Paris, voorzitter, en de heren mr W.F.C. Baars en E.J.M. Mackay)
1. Procedure
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende
stukken:
– het verzoek tot geschilbeslechting met bijlagen, ontvangen 16 januari 2008;
– het antwoord van Aangeslotene d.d. 20 mei 2008;
– de repliek van Consument d.d. 8 juni 2008 en de aanvulling daarop van 20 augustus 2008;
– de dupliek van Aangeslotene d.d. 26 juni 2008.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.
De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 28 november
2008. Aldaar zijn verschenen:
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1. Consument verbleef van 17 januari tot en met 17 juni 2007 in Venezuela voor een
educatieve/sportieve vakantie. Van 4 tot en met 17 maart 2007 verbleef Consument
tezamen met andere reisgenoten in een reservaat. Op 19 maart 2007 bemerkt
Consument dat gedurende de periode 3-17 maart 2007 een zeventiental
geldopnames van zijn bankrekening heeft plaatsgevonden, met een totaalbedrag van
€ 1.394,18. De opnames hebben plaatsgevonden in Caracas en Barcelona,
Venezuela, terwijl Consument ten tijde van deze transacties elders in Venezuela
verbleef.
2.2. Op 19 maart 2007 heeft de Consument zijn pas geblokkeerd. Op 23 maart 2007
heeft Consument aangifte gedaan bij de politie te Santa Fe. Een kopie van het
proces-verbaal van aangifte alsmede een verklaring van de reisorganisatie waaruit
blijkt dat Consument gedurende de periode 4 tot en met 17 maart 2007 in een
reservaat elders in Venezuela verbleef, heeft Consument aan Aangeslotene doen
toekomen.
2/4
3 Geschil
3.1. Consument vordert vergoeding van de door hem geleden schade ter hoogte van de
onbevoegd verrichte transacties, derhalve in totaal € 1.394,18.
3.2. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
Consument stelt zich op het standpunt dat de onbevoegd verrichte transacties het
gevolg zijn van skimming nu hij de betwiste geldopnamen niet zelf heeft verricht, er
geen sprake is geweest van verlies of diefstal van de bankpas, hij zijn pas steeds bij
zich heeft gedragen, hij zijn pincode niet met anderen heeft gedeeld en bij
verschillende reisgenoten in dezelfde periode eveneens onbevoegde geldopnames
van hun bankrekening hebben plaatsgevonden. Dat er sprake is geweest van
skimming blijkt naar de mening van Consument uit het feit dat de bank van één van
zijn gedupeerde Nederlandse reisgenoten na een aanvankelijke afwijzing van de
claim uiteindelijk na een beroep van deze reisgenote op skimming, de geleden
schade alsnog aan haar heeft vergoed.
3.3. Consument verwijt de Aangeslotene dat zij tekort is geschoten in de beveiliging van
haar geld/betaalsystemen. Consument verwijst ter zake naar berichtgeving in de
media waaruit naar zijn mening niet anders kan worden geconcludeerd dan dat de
pincode op de magneetstrip van de pas wordt opgeslagen. Derden zouden de
pincode met daarvoor geschikte apparatuur van de pas kunnen uitlezen.
3.4. Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren
aangevoerd. Aangeslotene betwist dat sprake is geweest van skimming. Het feit dat
een andere bank, in het geval van een Nederlandse reisgenote van Consument, na
een aanvankelijke afwijzing van de claim alsnog heeft besloten om tot vergoeding
van de door haar geleden schade over te gaan, is voor Aangeslotene geen bewijs
dat skimming heeft plaatsgevonden. Aangeslotene heeft bij de betreffende bank
navraag gedaan naar de aan de uitbetaling ten grondslag liggende reden en haar is
medegedeeld dat sprake is geweest van een coulanceuitbetaling. In tegenstelling tot
hetgeen Consument aangeeft is door deze andere bank derhalve niet vastgesteld
dat er sprake is geweest van skimming noch heeft deze andere bank anderszins
aansprakelijkheid erkend.
3.5. Voorts wijst Aangeslotene erop dat zij Equens, het voormalige Interpay, heeft
verzocht een onderzoek in te stellen naar de door Consument betwiste transacties.
Uit dat onderzoek is gebleken dat de locatie waar Consument voor vertrek naar
het reservaat heeft gepind, geen skimlocatie is geweest en dat de betwiste
transacties zijn verricht met de bankpas van Consument met volgnummer 005 en
3/4
de bijbehorende pincode. Tevens is gebleken dat bij bijna alle transacties vrijwel
direct de juiste pincode is ingevoerd. Daaruit heeft Equens geconcludeerd dat
kennelijk een derde, uit de directe omgeving van Consument, de pinpas en de
bijbehorende code ter beschikking heeft gekregen.
3.6. Aangeslotene wijst er in dat verband ook op dat het opnamepatroon van de
betwiste transacties weinig sporen van skimming vertoont. Zo is er alleen gepind
op 3,4, 15, 16 en 17 maart 2007 toen er voldoende ruimte op de rekening was; is
geen enkele keer het maximale opnamebedrag van € 500 opgenomen; is op de
dagen dat er weinig ruimte op de bankrekening was niet gepind; is ook het saldo op
de rekening niet opgevraagd; is er geen enkele keer ’s avonds laat of ’s nachts geld
opgenomen.
3.7. Er is geen sprake van skimming maar van spookopnames, nu Consument bij de
melding van de onbevoegd verrichte transacties in het bezit was van zijn bankpas.
Op basis van de toepasselijke voorwaarden dient Consument hier zelf voor
aansprakelijk te worden gehouden.
3.8. Aangeslotene betwist tot slot dat de pincode op de magneetstrip van de pas wordt
opgeslagen.
4. Beoordeling
4.1. Consument is op basis van de Algemene Voorwaarden Bankpas van Aangeslotene
verplicht om zorgvuldig om te gaan met de bankpas en om de pincode geheim te
houden. De pincode mag aan niemand bekend worden gemaakt en eventuele
aantekeningen van de pincode dienen zodanig versluierd te zijn, dat de pincode
daaruit voor derden niet herkenbaar is.
4.2. Volgens vaste jurisprudentie van de Geschillencommissie Bankzaken (de voorloper
van deze Geschillencommissie) geldt daarbij dat, in die gevallen waarin volgens een
consument misbruik is gemaakt van zijn bankpas terwijl deze niet uit zijn bezit is
geweest, de consument zelf gegevens moet aandragen die aannemelijk maken dat hij
niet zelf voor dat misbruik aansprakelijk is. Consument heeft aangevoerd dat sprake
is geweest van skimming waarbij zijn pasgegevens zijn gekopieerd. Aangeslotene heeft
onderzocht of de locatie waar Consument voor het laatst zelf heeft gepind voordat
hij naar het reservaat vertrok een skimlocatie was. Dit bleek niet het geval te zijn.
Ook het opnamepatroon in onderhavige zaak wijst niet op skimming. In een dergelijk
geval wordt immers het gehele saldo van de rekening zo snel mogelijk opgenomen.
Daarvan was in casu evenmin sprake.
4/4
4.3. Dat verschillende personen uit het reisgezelschap van Consument na terugkomst uit
het reservaat hebben geconstateerd dat onbevoegde geldopnames van hun rekening
hebben plaatsgevonden en dat één van de gedupeerde Nederlandse reisgenotes haar
volledige schade van haar bank vergoed heeft gekregen, vormt voor de Commissie
geen aanleiding om aan te nemen dat in onderhavige geval sprake is geweest van
skimming. Nog afgezien van het feit dat Consument slechts gegevens heeft overgelegd
van zijn gedupeerde Nederlandse reisgenote die haar schade uiteindelijk van haar
bank vergoed heeft gekregen, blijkt uit de door Consument overgelegde gegevens
niet dat sprake is geweest van schadevergoeding vanwege vastgestelde skimming.
4.4. Mitsdien moet het er naar het oordeel van de Commissie voor worden gehouden dat
bij de betwiste opnames de originele bankpas van Consument met de bijbehorende
pincode is gebruikt. Nu de bankpas naar Consument heeft gesteld niet uit zijn bezit is
geraakt, is hij aansprakelijk voor het gebruik daarvan.
5. Beslissing
De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering af.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact