Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2011-15

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Postbus 93257 – 2509 AG – Den Haag –
Tel. 070 333 89 60 – Fax 070-3338969 – www.kifid.nl
Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 15
d.d. 18 augustus 2008
(mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en de heer E.J.M. Mackay)
Samenvatting
In de offerte ter financiering van een appartementsrecht staat dat diverse kosten in rekening
zullen worden gebracht, waaronder advocaatkosten ad € 3.500,-. Consument acht deze
kosten onredelijk hoog. De Commissie oordeelt dat de werkzaamheden van de advocaat
zich niet voor ongedaanmaking lenen. Aangeslotene dient een en ader wel te onderbouwen
met kwitanties en facturen.
1. Procedure
De Commissie beslist op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– de klacht, ontvangen op 27 november 2007;
– het antwoord van de Aangeslotene, ontvangen op 19 maart 2008.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat het geschil zich leent voor een schriftelijke afdoening als
bedoeld in artikel 16 van haar Reglement.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
2.1 Ter financiering van een appartementsrecht te X heeft de Aangeslotene de
Consument door middel van haar schrijven van 28 februari 2006 een hypotheekofferte doen
toekomen, welke door de Consument op 3 maart 2006 is geaccepteerd.
2.2 In de offerte is opgenomen dat ten laste van de hypotheeksom aan de Consument
diverse kosten in rekening zullen worden gebracht, waaronder € 3.500 aan advocaatkosten.
Daarnaast zijn overboekingkosten ad € 200 in rekening gebracht.
2.3 De door de Aangeslotene ingeschakelde advocaat (hierna: Y) heeft € 18.356,42
ingehouden wegens te verwachten verschotten. Hij heeft bij brief van 25 januari 2007 een
specificatie van de in rekening gebrachte verschotten verschaft. De specificatie laat een saldo
ten gunste van de Consument zien groot € 1.444,60. Dat bedrag is aan de Consument
gerestitueerd.
3. Het geschil
2/3
3.1. De Consument vordert vergoeding van de in rekening gebrachte advocaatkosten
ad € 3.500, de in rekening gebrachte overboekingkosten ad € 200, rente over het
gerestitueerde verschotten ad € 40 en de door hem gemaakte kosten ad € 250.
3.2. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende gronden.
De Consument is van mening dat er sprake is van een wanprestatie aangaande de
werkzaamheden van Y nu deze zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd. De Consument
stelt dat de procedure door de handelwijze van de advocaat onnodig lang heeft geduurd en
dat de advocaat niet bereid is op verzoek van de Consument kwitanties en facturen over te
leggen aangaande de door de advocaat in rekening gebrachte verschotten. Daarnaast is de
Consument van mening dat de door de advocaat in rekening gebrachte kosten onredelijk
hoog zijn.
De Aangeslotene heeft volgens de Consument ten onrechte € 200 in rekening gebracht in
verband met de overboeking van de gelden naar het buitenland nu deze kosten niet als
eenmalige kosten zijn opgenomen in de hypotheekofferte.
3.3 In verband met de door toedoen van de Aangeslotene door de Consument verrichte
werkzaamheden is de Consument van mening dat hem een vergoeding van € 250 dient toe
te komen.
3.4 De Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, betwist dat er sprake is
geweest van wanprestatie aan de zijde van de advocaat. Daarnaast heeft de Aangeslotene ten
aanzien van de in rekening gebrachte overboekingkosten verwezen naar de Tarieven
Particulier Betalingsverkeer.
4. De beoordeling
4.1 Uit de overgelegde stukken blijkt dat de Aangeslotene € 123.906,92 heeft
overgemaakt aan Y. Laatstgenoemde vermeldt in zijn afrekening echter een ontvangen
bedrag van € 123.894,42. Nu de Consument zulks alleen opmerkt, maar daaraan geen
vordering verbindt, gaat de Commissie daaraan voorbij, veronderstellende dat het om een
afrondingsverschil gaat.
4.2 De Commissie overweegt allereerst dat de vordering van de Consument ziet op
terugbetaling van de in rekening gebrachte advocaatkosten ad € 3.500,–. Een dergelijke
vordering wijst op terugbetaling na ontbinding van de gesloten overeenkomst. De vordering
ziet niet op terugbetaling van de betaalde verschotten. De Commissie neemt in aanmerking
dat de gestelde tekortkoming (onvoldoende afrekening van de verschotten) de ontbinding
van de overeenkomst niet rechtvaardigt nu de werkzaamheden van de advocaat zich niet
meer voor ongedaanmaking lenen. Voor zover de Consument bedoelt dat de Aangeslotene
rekening en verantwoording moet afleggen van de in rekening gebrachte verschotten
overweegt de Commissie het volgende.
3/3
4.3 Ten aanzien van de door Y ingehouden verschotten ad € 18.356,42 oordeelt de
Commissie dat verschotten afgerekend dienen te worden met bewijzen in de vorm van
kwitanties en facturen. Het door Y verstrekte kostenoverzicht is derhalve niet toereikend. Nu
de Aangeslotene aansprakelijk is voor de door haar ingeschakelde hulppersoon dient zij alsnog
de kwitanties en facturen van de gemaakte kosten bij Y op te vragen en aan de Consument te
verschaffen. De Commissie zal de Aangeslotene daartoe verplichten, nu zij een dergelijke
vordering in de stellingen van de Consument leest. Indien de Aangeslotene daaraan niet
voldoet, staat het de Consument vrij zich opnieuw tot de Commissie te wenden en
gemotiveerd aan te geven welke schade hij geleden heeft.
4.4 Voor het overige is de Commissie niet gebleken dat Y toerekenbaar
tekortgeschoten is in de nakoming van de hem gegeven opdracht, zodat de Aangeslotene
daarvoor niet schadeplichtig gehouden kan worden. Dat de opdracht zodanig traag is
afgewerkt dat daardoor schade is veroorzaakt, is gesteld noch gebleken. De stelling dat het
in rekening gebrachte honorarium te hoog zou zijn, wordt verworpen nu de Consument met
de hoogte daarvan door ondertekening van de offerte akkoord is gegaan.
4.5 In het internationale betalingsverkeer worden bij overboekingen kosten in rekening
gebracht welke worden doorberekend aan de Consument. Onderhavige overboekingkosten
ad
€ 200 hebben betrekking op de kosten in A en B. De Consument heeft naar het oordeel van
de Commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit in onderhavig geval anders dient te
zijn. Dat deze kosten niet als eenmalige kosten zijn opgenomen in de hypotheekofferte doet
aan dit oordeel niets af.
4.6 Voor vergoeding van rente over de terugbetaalde verschotten is geen aanleiding.
Nu tevoren de omvang van de verschotten niet nauwkeurig was te bepalen, past een
rentevergoeding over het terugbetaalde deel niet.
4.7 Nu de Commissie de Consument gedeeltelijk in het gelijk stelt, bepaalt zij dat de
Aangeslotene aan de Consument door deze in verband met het aanhangig maken en de
behandeling van het Geschil gemaakte kosten ad € 50 dient te vergoeden. De Commissie
ziet geen aanleiding een vergoeding toe te kennen aan de Consument voor de door hem
verrichte werkzaamheden.
5. Uitspraak
De Commissie stelt bij bindend advies vast dat de Aangeslotene de bewijzen ten aanzien van
de door Y in rekening gebrachte verschotten bij Y dient op te vragen en aan de Consument
dient te verschaffen. Daarnaast dient de Aangeslotene de door de Consument voldane
bijdrage in de kosten van behandeling van deze klacht ad € 50 te vergoeden.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact