Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2011-290

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 290
d.d. 19 oktober 2011
(mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. R.J. Verschoof en mr. M.L. Hendrikse, leden, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Samenvatting

In vervolg op de tussenuitspraak van 9 juni 2011, nr. 145 stelt de Commissie vast dat de verzekeraar de stelling van Consument, dat het kleurverschil tussen beide garagedeuren niet door middel van lak of verf kan worden verholpen en dat het verschil tussen de garage-deuren alleen door integrale vervanging adequaat kan worden weggenomen, niet heeft weersproken. De Commissie volgt Consument dan ook in deze stelling en veroordeelt de verzekeraar tot vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het vervangen van de onbeschadigde garagedeur en de kosten van de behandeling van de klacht bij Kifid.

1. Procesverloop

1.1 Op 9 juni 2011 heeft de Commissie in deze zaak tussenuitspraak gedaan (hierna: de tussenuitspraak). Voor het verloop van de procedure tot aan voornoemde datum wordt naar die uitspraak verwezen.

1.2 De Commissie heeft in de tussenuitspraak partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de mogelijkheid of het verschil tussen de garagedeuren door middel van verf of lak kan worden weggenomen en over de daarmee gemoeide kosten.

1.3 Consument heeft bij brief van 1 augustus 2011 van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Aangeslotene heeft bij brief van 6 september 2011 een reactie ingediend.

2. Verdere beoordeling

2.1 De Commissie heeft in de tussenuitspraak onder 5.5 geoordeeld dat niet is uit-gesloten dat indien het kleurverschil tussen beide garagedeuren door middel van lak of verf kan worden weggenomen, het overblijvende verschil te gering is om een verdergaande ingreep te rechtvaardigen. Of hiervan sprake is hangt mede af van het verschil in kosten tussen het integraal vervangen van de garagedeur en de eventueel mogelijke verf- of lakbehandeling.

2.2 Consument heeft gemotiveerd aangevoerd dat opheffing van het kleurverschil niet mogelijk is en handhaaft haar vordering dat Aangeslotene de kosten vergoedt die verbonden zijn aan het vervangen van de onbeschadigde garagedeur.

2.3 Aangeslotene heeft gereageerd bij brief van 6 september 2011. De Commissie leidt uit de reactie af dat Aangeslotene kennelijk in de tussenuitspraak leest dat de Commissie al heeft beslist dat voor volledige vervanging van de onbeschadigde garagedeur geen aanleiding is. Deze lezing is evenwel onjuist. Uit de tussenuitspraak blijkt onmiskenbaar dat de beslissing afhangt van de door partijen nader te stellen feiten en omstandigheden.

2.4 Nu Aangeslotene de onder 2.2 bedoelde stelling van Consument niet inhoudelijk heeft weersproken, moet de Commissie de juistheid daarvan tot uitgangspunt nemen. De Commissie volgt Consument dan ook in zijn stelling dat het kleurverschil tussen beide garagedeuren niet door middel van lak of verf kan worden verholpen en dat het verschil tussen de garagedeuren alleen door integrale vervanging adequaat kan worden weggenomen. Zij zal Aangeslotene veroordelen tot vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het vervangen van de onbeschadigde garagedeur, door Consument onbetwist gesteld op € 1.779,08, en van de kosten van de behandeling van de klacht bij Kifid.

3. Beslissing

De Commissie beslist, als bindend advies, dat Aangeslotene binnen een termijn van veertien dagen na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd aan de Consument vergoedt een bedrag van € 1.779,08, en tevens aan Consument binnen die termijn vergoedt diens eigen bijdrage aan de behandeling van deze klacht, zijnde € 50,–.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact