Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2011-358

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-358
d.d. 20 december 2011
(mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Samenvatting

Inboedelverzekering, uitleg van verzekeringsvoorwaarden. De kurkvloer van consument is beschadigd geraakt als gevolg van het verwijderen van ducktape. De commissie oordeelt dat Aangeslotene het verzoek om schadevergoeding heeft mogen weigeren op de grond dat geen sprake is van schade die het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis als bedoeld in artikel 2 van de verzekeringsvoorwaarden.

1. Procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
– het door de Ombudsman Financiële Dienstverlening overgelegde dossier;
– het verzoek om geschilbeslechting, ontvangen 27 oktober 2010, met bijlagen;
– het antwoord van Aangeslotene van 25 mei 2011;
– de repliek van Consument van 14 juni 2011;
– de dupliek van Aangeslotene van 5 juli 2011.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. De Commissie heeft voorts vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 oktober 2011.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:

2.1 Consument heeft bij Aangeslotene een inboedelverzekering met all-risks dekking. In de op de verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden is – voor zover hier relevant – het volgende vermeld:

“Wat is verzekerd
Artikel 2
In de woning
De verzekering dekt de schade aan de inboedel als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt of een gevolg is van een eigen gebrek van de verzekerde zaken zelf met uitzondering van het eigen gebrek zelf.

Wat is niet verzekerd
Artikel 4
(…) Van de dekking is uitgesloten schade, veroorzaakt door:
– (…)
– door verzekerde ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden in het kader van reiniging, onderhoud en reparatie van de inboedel.”

2.2 Op 1 juni 2010 is schade ontstaan aan de kurkvloer van Consument. In de bijlage bij het schadeaangifteformulier van 9 juli 2010 is ten aanzien van de toedracht van de schade het volgende vermeld: “Om wat te klussen in huis had ik de kurk afgedekt en deze weer afgeplakt met ducktape. Na afloop van de klus trok ik de tape los en nam van de kurk stroken mee tot op de lijmlaag.”

2.3 Naar aanleiding van de schade heeft Consument op 9 juli 2010 een offerte laten uit-brengen ter zake van het vervangen van de kurkvloer. De totale kosten zijn in de offerte begroot op € 2.462,-.

2.4 Aangeslotene heeft het verzoek om schadevergoeding afgewezen met een beroep op artikel 2 en 4 van de verzekeringsvoorwaarden.

3. Geschil

3.1 Consument vordert van Aangeslotene vergoeding van de schade, door hem begroot op € 2.462,-.

3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
– Aangeslotene heeft ten onrechte het verzoek om uitkering geweigerd. Consument stelt dat hem van het ontstaan van de schade geen verwijt kan worden gemaakt. Ter onderbouwing voert hij aan dat hij niet bekend was met (de kleefkracht van) ducktape en dat hij de schade aldus niet heeft kunnen voorzien. Daarnaast voert Consument aan dat hij de ducktape heeft gebruikt op advies van een medewerker van een (doe-het-zelf)winkel.
– Verder stelt Consument dat van het ondeskundig uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 van de verzekeringsvoorwaarden geen sprake is.

3.3 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren aangevoerd.
– Het verzoek van Consument om uitkering is afgewezen omdat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 2 van de verzekeringsvoorwaarden dat de schade het gevolg is van een plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis. De schade aan de kurkvloer was voor Consument voorzienbaar. Aangeslotene stelt daartoe dat de kleefkracht van ducktape algemeen bekend mag worden verondersteld.
– Verder geldt dat de schade het gevolg is van ondeskundig uitgevoerde werkzaam-heden in het kader van reiniging, onderhoud en reparatie van de inboedel. Op grond van artikel 4 van de verzekeringsvoorwaarden komt dergelijke schade niet voor vergoeding in aanmerking.

4 Beoordeling

4.1 Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag of is voldaan aan de voorwaarde van artikel 2 van de verzekeringsvoorwaarden dat de schade het gevolg is van een ‘plotselinge en onvoorziene gebeurtenis’. Consument stelt dat de schade aan de kurkvloer voor hem onvoorzien was nu hij niet bekend was met (de kleefkracht van) ducktape. Aangeslotene voert daarentegen aan dat de schade voorzienbaar was omdat de kleefkracht van ducktape als algemeen bekend mag worden verondersteld.

4.2 De Commissie overweegt dat, nu het in casu gaat om verzekeringsvoorwaarden waarover door partijen niet is onderhandeld, het begrip ‘onvoorziene gebeurtenis’ objectief moet worden uitgelegd (zie Hof Leeuwarden 3 augustus 2010, LJN: BN3280, rov. 16.). Daarbij is niet van belang of de verzekerde zich feitelijk van de aanmerkelijke kans op schade bewust is geweest, maar wel of hij zich van de kans op schade bewust had behoren te zijn. In het onderhavige geval is de Commissie van oordeel dat Consument de schade aan de kurkvloer in redelijkheid heeft moeten voorzien. Hij heeft tijdens het gebruik van de tape kunnen bemerken dat deze beschikte over een sterke kleefkracht. Deze omstandigheid brengt mee dat Consument zich had moeten realiseren dat de kwetsbare kurkvloer door het gebruik van de tape beschadigd zou kunnen raken. Aangeslotene heeft de claim van Consument dan ook terecht afgewezen op de grond dat de schade niet is ontstaan als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Alle overige door partijen ingebrachte stellingen en argumenten behoeven daarmee geen bespreking meer.

4.3 Tot slot overweegt de Commissie dat Consument tijdens de hoorzitting heeft benadrukt dat hij met het afdekken van de vloer en het inwinnen van advies juist heeft getracht schade aan de kurkvloer te voorkomen. Aangeslotene heeft hierin aanleiding gezien Consument een aanbod te doen tot betaling van € 750,-. Hoewel dit aanbod alsdan niet door Consument is aanvaard, gaat de Commissie ervan uit dat Aangeslotene, nu zij daarmee ter zitting heeft ingestemd, haar aanbod gestand zal doen.

5. Beslissing

De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering van Consument af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact