Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2014-315

Niet-Bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-315 d.d. 26 augustus 2014
(mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris)

Samenvatting

Consument beklaagt zich jegens Aangeslotene (tussenpersoon) over ondeugdelijk advies inzake oversluiting uitvaartverzekering en vordert op nota betaalde advieskosten terug. Aangeslotene voert geen verweer. Commissie acht in niet-bindend advies vordering niet ongegrond of onrechtmatig en wijst deze toe.

Consument,

tegen

MoRe Financieel Advies B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– de brief van Consument van 22 november 2013;
– het door Consument ondertekende vragenformulier van 4 december 2013.

2. Overwegingen

De Commissie heeft het volgende vastgesteld:
Tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid.
Behandeling van het geschil door de Geschillencommissie op stukken heeft plaatsgevonden op 20 augustus 2014.

3. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
3.1. Naar aanleiding van een adviesgesprek op 21 mei 2013 over de aanpassing van haar uitvaartverzekering heeft Aangeslotene een adviesnota bij Consument ingediend ten bedrage van € 350,-. Consument heeft deze nota voldaan.

4. De vordering, grondslagen en verweer

4.1. Consument vordert een bedrag van € 350,- van Aangeslotene.
4.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de grondslag dat het door Aangeslotene uitgebrachte advies ondeugdelijk was.
4.3 Aangeslotene heeft geen verweer gevoerd.

5. Beoordeling

5.1. De vordering van Consument komt de Commissie niet ongegrond of onrechtmatig voor nu Aangeslotene geen verweer heeft gevoerd.
5.2. Daardoor komt de vordering van Consument voor toewijzing in aanmerking.

6. Beslissing

De Commissie stelt bij wege van niet-bindend advies vast dat Aangeslotene binnen een termijn van drie weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd aan de Consument vergoedt een bedrag van € 350,- met vergoeding aan de Consument van diens eigen bijdrage aan de behandeling van deze klacht, zijnde € 50,-.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact