Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2014-374 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-374 d.d.
9 oktober 2014
(mr. C.E. du Perron, voorzitter, en prof. drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Samenvatting

Volgens de belegger moet een Sprinter, als die wordt beëindigd wegens het bereiken van het ‘stoplossniveau’, worden afgewikkeld tegen een koers die gelijk is aan het stoplossniveau. Naar het oordeel van de Commissie blijkt dit niet uit de overgelegde stukken. De vordering wordt afgewezen.

Consument,

tegen

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het ondertekende vragenformulier met bijlagen, ontvangen op 20 augustus 2013;
– het verweerschrift met bijlagen;
– de repliek met bijlagen;
– de dupliek;
– de e-mail met bijlage van Consument van 5 maart 2014;
– de e-mail van Consument van 24 maart 2014;
– de e-mail met bijlagen van Aangeslotene van 31 maart 2014;
– de e-mail van Consument van 2 april 2014; en
– de e-mail van Aangeslotene van 14 april 2014.

De Commissie stelt vast dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid en dat partijen haar advies als bindend aanvaarden.
Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 13 maart 2014 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1 Consument heeft belegd in het product ‘Sprinter’ van Aangeslotene. Het ging in dit geval om een Sprinter die belegde in zilver (hierna: de Sprinter). Voor deze Sprinter gold een ‘stoplossniveau’ – de koers waarbij Aangeslotene na het bereiken daarvan overgaat tot beëindiging van het product – van USD 25,40.
2.2 Op 15 april 2013, om 3.27 uur ’s morgens, is de koers van zilver gedaald tot € 25,40. Aangeslotene heeft vervolgens op 16 april 2013 aan Consument bericht dat zijn Sprinter was afgewikkeld tegen een koers van € 24,50.
2.3 Aangeslotene heeft een brochure van de Sprinter overgelegd. Daarin staat onder meer:
“(…) Wat is een Sprinter?
Een Sprinter is een beleggingsproduct van de ING waarmee u versneld kunt profiteren van een koersstijging of een koersdaling van een aandeel, index, grondstof, obligatie of valuta. Sprinters zijn er in twee soorten: de Sprinter Long en de Sprinter Short. Als u een stijging van de koers verwacht, kunt u een Sprinter Long kopen, als u een koersdaling verwacht een Sprinter Short.
(…)
Het financieringsniveau
Bij een Sprinter Long investeert u slechts een gedeelte van de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel. De rest financiert de ING voor u. Het door de ING gefinancierde deel wordt het financieringsniveau genoemd. (…)
(…)
Het stop loss-niveau
Sprinters hebben een stop loss-niveau. Als de koers van de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel of index, dit stop loss-niveau bereikt, zal de Sprinter worden beëindigd. U lijdt in dit geval een verlies op uw investering. Sommige onderliggende waarden worden ook buiten de handelstijden van Sprinters verhandeld en kunnen dan hun stop loss-niveau bereiken. Kijk voor de handelstijden per Sprinter op www.ingsprinters.nl.
(…)
Restwaarde
Zodra de onderliggende waarde van een Sprinter zijn stop loss-niveau heeft bereikt, wordt de Sprinter beëindigd. Dit kan ook buiten de handelsuren van Sprinters plaatsvinden. In de Sprinter kan dan niet meer worden gehandeld. De ING zal de positie in de onderliggende waarde zo goed en snel mogelijk afwikkelen. Voor de afwikkeling van de Sprinter mag de ING maximaal twee werkdagen de tijd nemen. De opbrengst van de afwikkeling wordt aan de houder van de Sprinter uitgekeerd. Dit is de restwaarde. Dit bedrag wordt binnen vijf werkdagen na bekendmaking van de restwaarde op uw rekening bijgeschreven. De ING garandeert u dat de restwaarde nooit negatief zal zijn. Hierdoor kunt u met een belegging in Sprinters nooit meer dan uw oorspronkelijke inleg verliezen. (…)
(…)
Rekenvoorbeelden
Om de werking van een Sprinter te verduidelijken, worden er hieronder vier scenario’s uitgewerkt voor een Philips Sprinter Long. (…)
Voor dit voorbeeld gelden de volgende kenmerken:
Stop loss-niveau € 22,00
Financieringsniveau € 20,00
Waarde aandeel Philips bij aankoop Sprinter € 25,00
Waarde Sprinter
(koers aandeel – financieringsniveau) € 5,00
(…)
Scenario 1: Stijgende koers
(…)
Scenario 2: Gelijkblijvende koers
(…)
Scenario 3: Dalende koers zonder dat het stop loss-niveau wordt geraakt
(…)
Scenario 4: Dalende koers waarbij het stop loss-niveau wordt bereikt
Het aandeel Philips daalt met 12%, van € 25,00 naar € 22,00. Het aandeel is dus € 3,00 minder waard. De Sprinter raakt hierbij het stop loss-niveau van € 22,00, waardoor de Sprinter zal worden beëindigd en afgewikkeld. De opbrengst van de afwikkeling wordt aan de houder van de Sprinter uitgekeerd. Als de Sprinter op € 21,95 wordt afgewikkeld, zal de restwaarde € 1,95 bedragen. De restwaarde is in het geval van een Sprinter Long het verschil tussen het niveau waarop de Sprinter wordt afgewikkeld, verminderd met het financieringsniveau. In dit geval is het gerealiseerde rendement op de Sprinter -61%.
(…)
Risico’s
Als u belegt in Sprinters, belegt u met een bepaalde hefboom. Door deze hefboom zal de koers van een Sprinter sterker fluctueren dan de koers van een onderliggende waarde. (…)
Als u belegt in een Sprinter Long en de koers van de onderliggende waarde daalt (…), zal het procentuele verlies op uw Sprinter groter zijn dan in het geval u direct in de onderliggende waarde had belegd. Als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt, zal de Sprinter worden beëindigd. U ontvangt in deze gevallen geen restwaarde. Sprinters waarvan de onderliggende waarde ook buiten de handelstijden van Sprinters worden verhandeld, kunnen ook hun stop loss-niveau bereiken buiten deze handelsuren. U kunt op die momenten niet reageren op koersbewegingen van de onderliggende waarde. (…)”

3. Geschil

3.1. Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot het vergoeden van schade, begroot op € 14.000. Aan zijn vordering legt hij ten grondslag dat Aangeslotene toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen door de Sprinter niet onmiddellijk na het bereiken van het stoplossniveau af te wikkelen.
3.2 Aangeslotene heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 Naar de kern genomen gaat dit geschil over de koers waarop een Sprinter moet worden afgewikkeld nadat het stoplossniveau is bereikt. Volgens Consument moet in dat geval onmiddellijk na bereiken van het stoplossniveau worden afgewikkeld. Aangeslotene stelt dat zij de Sprinter volgens de toepasselijke bepalingen in het prospectus binnen twee dagen moet afwikkelen, zodat er enig verschil kan bestaan tussen het stoplossniveau en de koers ten tijde van afwikkeling.
4.2 De Commissie overweegt als volgt. In de overgelegde brochure staat onder het kopje ‘Restwaarde’ dat Aangeslotene na het bereiken van het stoplossniveau de positie in de onderliggende waarde zo goed en snel mogelijk zal afwikkelen, dat zij voor de afwikkeling maximaal twee werkdagen de tijd mag nemen en dat de opbrengst van de afwikkeling aan de houder van de Sprinter wordt uitgekeerd. Uit deze bewoording blijkt voldoende duidelijk dat de tweedagentermijn is bedoeld voor het afwikkelen van de financiële instrumenten waarin de Sprinter belegt. Dit betekent dat Consument er niet op heeft mogen vertrouwen dat de Sprinter onmiddellijk na het bereiken van het stoplossniveau zou worden afgewikkeld.
4.3 Consument stelt dat Aangeslotene hem ontoereikend heeft voorgelicht door in het informatiemateriaal onvoldoende te wijzen op het risico dat het stoplossniveau ook ’s nachts kan worden bereikt en dat de Sprinter dan niet onmiddellijk kan worden afgewikkeld. Ter onderbouwing stelt Consument dat dit risico wèl duidelijk wordt vermeld in het informatiemateriaal van andere banken.
4.4 De Commissie constateert dat in de brochure van Aangeslotene wel degelijk op dit risico wordt gewezen. Onder het kopje ‘Het stop loss-niveau’ wordt immers opgemerkt dat ‘sommige onderliggende waarden ook buiten de handelstijden van Sprinters worden verhandeld en dan hun stop loss-niveau kunnen bereiken’; dit wordt nogmaals opgemerkt onder het kopje ‘Risico’s’, waarbij wordt toegevoegd dat de belegger ‘op die momenten niet kan reageren op koersbewegingen van de onderliggende waarde’. Gelet daarop is niet gebleken dat Consument over dit risico ontoereikend is voorgelicht.
4.5 Consument heeft een overzicht van afgewikkelde Sprinters overgelegd en wijst erop dat in de nacht van 15 april 2013 een andere Sprinter met ISIN-code NL0010356044 tien minuten na die van Consument het stoplossniveau van USD 25,26 heeft bereikt en wèl op dat stoplossniveau is afgewikkeld. Aangeslotene brengt hiertegen in dat dit een ander type Sprinter was, namelijk een ‘Sprinter Best’, waarbij de restwaarde na het bereiken van het stoplossniveau altijd nihil bedraagt, en dat om die reden in het overzicht onder de kopjes ‘afwikkelniveau’ en ‘stoploss-niveau’ hetzelfde bedrag is vermeld. Dit betekent, aldus Aangeslotene, dat het bedrag onder het kopje ‘afwikkelniveau’ geen uitsluitsel geeft over de daadwerkelijke koers ten tijde van afwikkeling. Consument heeft niet gemotiveerd betwist dat de bedoelde Sprinter een Sprinter Best was en dat bij dit type Sprinter de restwaarde na het bereiken van het stoplossniveau altijd nihil bedraagt, zodat dit is komen vast te staan. Uit de wijze waarop deze Sprinter Best is afgewikkeld, kan daarom niet worden afgeleid dat Aangeslotene bij het afwikkelen van de Sprinter van Consument is tekortgeschoten.
4.6 Consument heeft ook gesteld dat RBS op 15 april 2013 een turbo met een vergelijkbaar stoploss- en financieringsniveau aanzienlijk gunstiger heeft afgewikkeld, namelijk voor € 0,69, terwijl de Sprinter van Consument door Aangeslotene voor € 0,30 is afgewikkeld. Anders dan Consument veronderstelt, volgt daaruit nog niet dat Aangeslotene is tekortgeschoten door zich onvoldoende in te spannen om de Sprinter op een zo gunstig mogelijke koers af te wikkelen. Uit de door Consument overgelegde grafiek met de koersen van 15 april 2013 blijkt immers dat de koers van zilver op die dag sterk heeft gefluctueerd, onder andere in de uren nadat de koers het stoplossniveau had bereikt, en in de loop van die dag zelfs tot ongeveer USD 23,00 is gedaald, dus aanzienlijk lager dan de koers van € 24,50 waarop Aangeslotene de Sprinter heeft afgewikkeld. Gelet daarop is niet aannemelijk geworden dat Aangeslotene in dit opzicht is tekortgeschoten.
4.7 Gezien het voorgaande is niet gebleken dat Aangeslotene jegens Consument is tekortgeschoten. De vordering van Consument zal daarom worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst als bindend advies de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact