Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2014-377 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d.
13 oktober 2014
(mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Samenvatting

En/of-rekening. Consument stelt dat Aangeslotene is tekortgeschoten door en/of-rekeningen niet over te zetten in ervenrekening en ten onrechte uitvoering te geven aan de opdrachten van de mederekeninghouder tot overboeking van bedragen van deze rekeningen en tot opheffing van de rekeningen. Op grond van de voorwaarden is een mederekeninghouder zelfstandig bevoegd om over de bedragen op de en/of-rekening te beschikken. Niet is komen vast te staan dat Consument en Aangeslotene hebben afgesproken dat de en/of-rekeningen zouden worden omgezet in een ervenrekening. Aangeslotene mocht de opdrachten tot overboekingen dus uitvoeren. Aangeslotene heeft ten onrechte haar medewerking verleend aan het verzoek tot opheffing van de en/of-rekeningen zonder de toestemming van Consument en is gehouden de helft van het bedrag dat met de opheffing van de rekeningen naar de eigen rekening op naam van de mederekeninghouder is overgeboekt, te vergoeden omdat Consument en de mederekeninghouder recht hadden op een gelijk deel van de nalatenschap van de moeder. Vordering gedeeltelijk toegewezen.

Consument,

tegen

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het door Consument ondertekende vragenformulier met bijlagen, ontvangen op 28 januari 2014;
– het e-mailbericht met bijlagen van Consument van 12 maart 2014;
– een brief met bijlagen van Consument, ontvangen op 17 maart 2014;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument;
– de dupliek van Aangeslotene.

2. Overwegingen

De Commissie heeft het volgende vastgesteld.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid en dat partijen het advies van de Commissie als bindend aanvaarden.

Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 9 september 2014 en zijn aldaar verschenen.

3. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
3.1. De moeder van Consument (hierna: de moeder) hield bij (een rechtsvoorganger van) Aangeslotene een rekening aan met rekeningnummer [00] en, samen met de erven van de vader van Consument een en/of-rekening met rekeningnummer [01]. Op 4 oktober 2005 heeft de moeder Aangeslotene verzocht de rekening met nummer [00] om te zetten in een en/of-rekening en is de broer van Consument mederekeninghouder van die rekening geworden. Op diezelfde datum is de tenaamstelling van de en/of-rekening met nummer [01] gewijzigd en is de broer van Consument ook mederekeninghouder van deze rekening geworden.
3.2. Op de rekeningen waren het Reglement Betaalrekening en het Algemeen Reglement Spaarrekening van de rechtsvoorganger van Aangeslotene van toepassing. Artikel 3 van beide reglementen bepaalt, voor zover van belang:
“Artikel 3 En/of rekening
Indien de bank de betaalrekening voor meer rekeninghouders aanhoudt, zijn de rekeninghouders, tenzij schriftelijk anders met de bank is overeengekomen – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd over een tegoed op de betaalrekening te beschikken, des dat de voldoening aan de één haar ook jegens de anderen bevrijdt, en wel onder de hierna volgende bepalingen:
a. na het overlijden van een rekeninghouder blijft/blijven de overige rekeninghouder(s) bevoegd om over een tegoed op de betaalrekening te beschikken tot welke beschikking de rekeninghouders elkaar in het belang van de langstlevende over en weer onherroepelijk volmacht geven, welke volmacht niet door de dood eindigt;
b. na het overlijden van een rekeninghouder hebben diens erfgenamen gezamenlijk dezelfde rechten en verplichtingen ten aanzien van de betaalrekening als de overleden rekeninghouder had;
(…)”
3.3. De moeder is op 15 november 2006 overleden. Consument heeft verklaard de nalatenschap van de moeder zuiver te aanvaarden. In de verklaring van erfrecht van
29 december 2006 staat dat Consument en de broer met betrekking tot de nalatenschap van de moeder slechts gezamenlijk bevoegd zijn en dat zij ieder recht hebben op een gelijk deel van de nalatenschap.
3.4. Op 10 januari 2007 heeft de rechtsvoorganger van Aangeslotene met adressering aan de moeder het volgende bevestigd:
“In onze administratie zijn de volgende gegevens gewijzigd.
Mw. [de moeder]
[adresgegevens]
In onze administratie zijn de volgende gegevens gewijzigd
Mw. Erven van [de moeder]
[adresgegevens]
Voor nadere informatie kunt u bellen met 0900-8170 ( ca. € 0,10 /minuut).(…)”
3.5. Op verzoek van de broer zijn de rekeningen opgeheven. In verband met het opheffen van de rekeningen is op 25 februari 2011 van de rekening met nummer [00] een bedrag van
€ 49,76 overgeboekt naar een rekening van de broer en van de rekening met nummer [01] een bedrag van € 898,64. Op 3 maart 2011 is een restantbedrag voor creditrente, van
€ 2,10, van de rekening met nummer [01] afgerekend ten gunste van de rekening van de broer.
3.6. Op 28 april 2011 is de rekening met nummer [00] heropend. Op deze rekening hebben uitsluitend bij- en afschrijvingen van kosten voor het opvragen van rekeningafschriften en het aanhouden van de betaalrekening plaatsgevonden. Het saldo van de rekening bedraagt op 29 april 2014 € 61,27 negatief.
3.7. Consument hield verder met een vriend een en/of-rekening aan met nummer [02]. De toepasselijke voorwaarden zijn Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Op verzoek van de partner is deze rekening op 7 januari 2013 opgeheven.

4. De vordering en grondslagen

4.1. Consument vordert betaling van een bedrag van € 1.915,04, te weten € 1.875,04 zijnde de helft van de in opdracht van de broer verrichte overboekingen van de en/of-rekeningen met nummers [00] en [01] van totaal € 3.750,08, en € 40,- voor een uitstaande incasso over de opgeheven rekening met nummer [02].
4.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslagen:
– Aangeslotene is tekortgeschoten jegens Consument doordat zij zonder toestemming en medeweten van Consument opdrachten van de broer tot overboeking van bedragen van de en/of-rekeningen en tot opzegging van de rekeningen heeft uitgevoerd. Verder heeft Aangeslotene ten onrechte de en/of-rekening met nummer 02 opgeheven zonder de toestemming van Consument.
4.3. Aangeslotene heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang zal de Commissie daarop bij de beoordeling ingaan.

5. Beoordeling

5.1. Aangeslotene heeft bij verweer kopieën van de overeenkomsten (ont)koppelen beschikkingsbevoegde van de en/of-rekeningen met nummer [00] en [01] bijgevoegd. De overeenkomsten zijn door de moeder en de broer ondertekend. Op grond hiervan is de broer vanaf 4 oktober 2005 mederekeninghouder van beide en/of-rekeningen. Aangeslotene stelt zich op het standpunt dat de mederekeninghouders zelfstandig bevoegd zijn opdrachten tot overboeking van bedragen van de en/of-rekening te verstrekken. De Commissie stelt vast dat op grond van het onder punt 3.2. geciteerde artikel 3 uit de toepasselijke reglementen iedere rekeninghouder afzonderlijk bevoegd is over het tegoed op de betaalrekeningen te beschikken. Dit brengt mee dat Aangeslotene aan de opdrachten van de broer tot overboeking van bedragen van de en/of-rekeningen uitvoering heeft mogen geven.
5.2. Consument stelt dat is afgesproken met Aangeslotene dat Aangeslotene de en/of-rekeningen conform de verklaring van erfrecht zou omzetten in ervenrekeningen en dat uitsluitend met toestemming van Consument en de broer gezamenlijk overboekingen konden worden verricht omdat geen executeur testamentair was aangewezen. Zij stelt dat zij en de broer in het bijzijn van getuigen op 29 december 2006 op een vestiging van het kantoor van Aangeslotene geweest en daar de verklaring van erfrecht hebben overgelegd waaruit bleek dat Consument en de broer gelijkwaardige erven waren. Aangeslotene is tekortgeschoten in haar zorgplicht door de gemaakte afspraken niet na te komen waardoor de broer zelfstandig overboekingen van de en/of-rekeningen kon doen, aldus Consument. Aangeslotene heeft hiertegen het volgende aangevoerd. Omdat het een en/of-rekening betrof, werd deze niet omgezet in een ervenrekening maar werd op grond van de verklaring van erfrecht de tenaamstelling veranderd in ‘de Erven van [de moeder] en/of [de broer]’ waardoor de broer zelfstandig bevoegd bleef opdrachten tot overboekingen van die en/of-rekeningen aan Aangeslotene te verstrekken. Alle overboekingen in opdracht van de broer die tot 25 februari 2011 zijn verricht, zijn dus rechtmatig. Aangeslotene betwist de afspraak dat de en/of-rekeningen moesten worden omgezet in een ervenrekening.
5.3. De Commissie ziet zich daarmee gesteld voor de vraag of Aangeslotene tekortgeschoten is door de en/of-rekeningen met nummer [00] en [01] niet om te zetten naar een ervenrekening maar uitsluitend de tenaamstelling ervan te wijzigen. Aangenomen kan worden dat partijen op 29 december 2006 een gesprek hebben gehad over de deze en/of-rekeningen naar aanleiding van het overlijden van de moeder en de opgestelde verklaring van erfrecht. De inhoud van dit gesprek is evenwel niet komen vast te staan. Hoewel het op grond van de algemene zorgplicht denkbaar is en ook de voorkeur verdient dat op het moment dat tussen partijen naar aanleiding van het overlijden van één van de mede-rekeninghouders een gesprek plaatsvindt over de en/of-rekeningen Aangeslotene de inhoud van een dergelijk gesprek vastlegt, is dat in dit geval niet gebeurd. Aangeslotene heeft volstaan met de berichtgeving op 10 januari 2007 aan het adres van moeder ter zake van de wijzing van de tenaamstelling (zie onder 3.4). De enkele stelling van Consument dat op
29 december 2006 met Aangeslotene is gesproken over de omzetting van de en/of-rekening in een ervenrekening, is onvoldoende om aan te nemen dat dit ook daadwerkelijk is afgesproken. De Commissie acht hierbij ook het volgende van belang. Tijdens de zitting heeft Consument toegelicht dat zij de administratie ten aanzien van de afhandeling van de erfenis deed en periodiek onder meer de rekeningafschriften van de en/of-rekeningen van de broer ontving. Verder heeft zij gesteld dat zij eerst bij het opheffen van de en/of-rekening constateerde dat de broer zelfstandig en meerdere keren bedragen van die rekeningen had opgenomen. Nu uit het relaas van Consument blijkt dat zij de rekeningafschriften van de en/of-rekeningen van haar broer ontving, had Consument eerder dan in 2011 toen de rekeningen werden opgeheven, kunnen constateren wat de tenaamstelling van de rekening was en dat de broer zelfstandig bedragen van de rekening overboekte. Indien op 29 december 2006 tussen partijen was afgesproken dat de rekeningen zouden worden omgezet in een ervenrekening had Consument dus eerder dan in 2011 kunnen vaststellen dat dit kennelijk niet was gebeurd en zich hiervoor dus ook eerder tot Aangeslotene kunnen wenden. Ook het feit dat de adressering van de en/of rekening na 29 december 2006 is blijven staan op het adres van de broer, terwijl Consument – zoals door haar gesteld – belast was met de afwikkeling van de erfenis, maakt dat voor de Commissie onvoldoende is komen vast te staan dat afspraken waren gemaakt tot omzetting van de en/of rekening naar een ervenrekening.
5.4. Ten aanzien van de opzegging van de en/of-rekeningen door de broer heeft Aangeslotene erkend dat de broer daartoe niet zelfstandig bevoegd was en dat zij de opdracht tot opheffing dus niet had mogen uitvoeren. Het aanbod van Aangeslotene om aan Consument de helft van het bedrag van € 950,50 dat met de opheffing van de rekeningen naar de rekening op naam van de broer is overgeboekt, te vergoeden omdat Consument en de broer recht hadden op een gelijk deel van de nalatenschap van de moeder, acht de Commissie daarom terecht.
5.5. Tot slot is Consument van mening dat Aangeslotene haar een bedrag van € 40,- dient te vergoeden omdat de en/of-rekening van Consument en haar partner, met nummer [02], is opgeheven zonder haar toestemming waardoor een automatische afschrijving niet heeft kunnen plaatsvinden en per incasso een bedrag van € 40,- bij Consument in rekening is gebracht. Aangeslotene stelt dat het opheffen van de rekening met nummer [02] door de partner van Consument volgens de toepasselijke voorwaarden was en overigens, zo bleek later, ook de wens van Consument was. Verder stelt zij dat Consument geen schade heeft geleden door de uitgevoerde opdracht tot het opheffen van de rekening. De Commissie is van oordeel dat Consument op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat Aangeslotene op dit punt is tekortgeschoten noch dat Consument daardoor een schade van € 40,- heeft geleden.
5.6. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, wordt een bedrag van € 475,25 toegewezen en wordt de vordering van Consument voor het overige afgewezen. Al hetgeen partijen verder nog hebben gesteld, kan niet tot een andere beslissing leiden en zal onbesproken blijven.

6. Beslissing

De Commissie stelt bij bindend advies vast dat Aangeslotene binnen een termijn van vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd aan de Consument vergoedt een bedrag van € 475,25, vermeerderd met een vergoeding aan Consument van haar eigen bijdrage aan de behandeling van deze klacht, zijnde € 50,-, en wijst het meer of anders gevorderde af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact