Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2014-415

Niet-Bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-415 d.d. 20 november 2014
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Samenvatting

Opheffing van een effectenrekening op de grond dat de belegger een ‘US person’ is in de zin van Amerikaanse belastingwetgeving. Volgens de belegger is de opzegging in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Aan het beoordelen van deze principiële rechtsvraag komt de Commissie echter niet toe. Ter zitting is gebleken dat de aandelen inmiddels zijn overgeboekt naar een andere financiële instelling en dat de belegger als gevolg van de opzegging geen schade heeft geleden. Ook overigens is niet gebleken dat de belegger nu nog belang heeft bij zijn vorderingen, voor zover deze de aandelen betreffen die hij voorheen bij de bank aanhield.

Consument,

tegen

de naamloze vennootschap BinckBank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het ondertekende vragenformulier met bijlagen, ontvangen op 10 december 2013;
– het verweerschrift met bijlagen;
– de repliek; en
– de dupliek.

De Commissie stelt vast dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening (hierna: de Ombudsman) niet tot oplossing van het geschil heeft geleid en dat beide partijen hebben bevestigd dat zij instemmen met een niet-bindend advies van de Commissie.
Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 30 oktober 2014 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

2.1 Consument is in de Verenigde Staten geboren en heeft zowel de Amerikaanse als de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft in 2001 een effectenrekening geopend bij Aangeslotene.
2.2 In 2010 is de zogeheten Foreign Account Tax Compliance Act (hierna: de FATCA) in werking getreden. Dit is een Amerikaanse belastingwet die regels stelt aan de behandeling door banken van ‘US persons’ buiten de Verenigde Staten. Als US person gelden volgens Amerikaanse belastingwetgeving degenen die in de Verenigde Staten wonen of zijn geboren. In verband met de inwerkingtreding van de FATCA hebben het Nederlandse Ministerie van Financiën en het Amerikaanse Treasury Department een overeenkomst gesloten die voorziet in het uitwisselen van gegevens van Nederlandse banken met de Amerikaanse belastingdienst.
2.3 Bij e-mail van 17 december 2012 heeft Aangeslotene aan Consument medegedeeld dat zij haar diensten niet meer aan US persons zal aanbieden en dat de effectenrekening van Consument om die reden zal worden opgeheven. In een latere brief, die Consument in november 2013 heeft ontvangen, heeft Aangeslotene deze beslissing als volgt toegelicht:
“(…) In verband met de (…) FATCA (…) dienen alle financiële instellingen wereldwijd uitgebreide informatie over de tegoeden van zogenaamde ‘US persons’ door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (…). (…)
De verplichtingen ten aanzien van US persons bestaan uit het verstrekken van diverse rapportages en het inhouden van 30% belasting op dividenduitkeringen van Amerikaanse ondernemingen. Tevens dient er 30% van de verkoopopbrengst op Amerikaanse fondsen in te worden gehouden.
BinckBank kan niet voldoen aan deze vergaande verplichtingen die voortkomen uit de FATCA wetgeving ten aanzien van US persons [en] is daarom helaas genoodzaakt om de klantrelatie met US persons te beëindigen.
(…) Uit een reguliere controle van ons klantenbestand blijkt dat u woonachtig of geboren bent in de Verenigde Staten, waardoor u als US Person wordt aangemerkt. Wij betreuren het zeer dat wij u mee moeten delen dat het daarom helaas niet meer mogelijk is om onze dienstverlening aan u voort te zetten. (…)
BinckBank zal uw rekening per 31 december 2013 beëindigen. Aangezien u een portefeuille aanhoudt, is het van belang dat u voor de genoemde datum besluit wat u hiermee wenst te doen. Indien u geen actie onderneemt, zal BinckBank de portefeuille op 31 december 2013 verkopen, de opbrengst overboeken naar uw tegenrekening en de rekening bij Binckbank beëindigen.
Om dit te voorkomen kunt u de portefeuille overboeken naar een andere bank. Indien u dit wenst, kunt u contact opnemen met de bank waar u uw portefeuille naar toe wenst over te boeken. Daarnaast heeft u uiteraard ook de mogelijkheid om de portefeuille zelf voor 31 december te verkopen. (…)”

3. Geschil

3.1. Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot het vergoeden van de schade als gevolg van het opzeggen van de overeenkomst met Consument. Ook vordert hij dat Aangeslotene wordt opgedragen hem wederom als cliënt te accepteren. Aan deze vorderingen legt Consument ten grondslag dat Aangeslotene de overeenkomst niet heeft mogen opzeggen op de grond dat hij een US person is in de zin van de Amerikaanse belastingwetgeving.
3.2 Aangeslotene heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 Naar de kern genomen gaat het in deze zaak om de vraag of Aangeslotene de overeenkomst met Consument heeft mogen opzeggen op de grond dat hij een US person is en of een dergelijke opzegging toelaatbaar is op grond van de Algemene wet gelijke behandeling. Aan het beoordelen van deze principiële vraag komt de Commissie echter niet toe. Dit is een gevolg van het feit dat de vorderingen van Consument reeds op andere gronden niet toewijsbaar zijn. Het is niet gebleken dat Consument als gevolg van de opzegging schade heeft geleden op de aandelen die hij bij Aangeslotene aanhield en evenmin dat hij, voor zover het deze aandelen betreft, nu nog belang heeft bij zijn vordering om wederom als cliënt bij Aangeslotene te worden toegelaten.
4.2 In deze procedure gaat het immers om de aandelen die Consument voorheen, voordat de overeenkomst werd opgezegd, bij Aangeslotene aanhield. Daarbij is van belang dat Consument ter zitting heeft verklaard dat hij zijn beleggingen over twee banken had verdeeld: de aandelen stonden op een effectenrekening bij Aangeslotene en de beleggingsfondsen op een effectenrekening bij SNS Fundcoach, destijds een bedrijfsonderdeel van SNS. Ook heeft Consument ter zitting verklaard dat hij voor de aandelen een alternatief heeft gevonden, namelijk een effectenrekening bij Lynx, dat de aandelen inmiddels naar die effectenrekening bij Lynx zijn overgeboekt en dat hij, voor zover het deze aandelen betreft, geen schade heeft geleden. Uit zijn verklaring ter zitting blijkt verder dat het beleid van Aangeslotene ten aanzien van US persons voor hem alleen nog problematisch is voor zover het de beleggingsfondsen betreft die hij bij SNS Fundcoach aanhield. Die beleggingsfondsen staan echter, zoals ter zitting is gebleken, ter discussie in een andere procedure – een procedure die momenteel aanhangig is bij de Ombudsman – zodat de Commissie deze beleggingsfondsen niet kan betrekken bij haar uitspraak in de onderhavige procedure.
4.3 Nu niet is gebleken dat Consument door de opzegging schade heeft geleden op de aandelen en evenmin dat hij anderszins nog belang heeft bij zijn vorderingen, zullen deze worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst, als niet-bindend advies, de vorderingen af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact