Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-032 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-032 d.d. 30 januari 2015
(mr. R.J. Paris, voorzitter en drs. A. Adriaansen en mw. mr. J.W.M.. Lenting, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Samenvatting

Consument heeft tezamen met zijn partner een zogenoemde Spaarrekening Eigen Woning bij de bank afgesloten. Deze spaarrekening is gekoppeld aan de hypothecaire geldlening. Per 1 april 2013 is de fiscale wetgeving gewijzigd waardoor het niet meer mogelijk is de maandelijkse inleg op de Spaarrekening Eigen Woning te verhogen. Medio oktober 2013 heeft Consument de bank verzocht zijn maandelijkse inleg op de Spaarrekening Eigen Woning te verhogen. De bank heeft dit verzoek afgewezen omdat dit vanwege de gewijzigde fiscale wetgeving niet meer mogelijk was. Consument was niet op de hoogte van de wetswijziging en stelt zich op het standpunt dat de bank hem hierover individueel actief had moeten informeren. De Commissie is van oordeel dat de zorgplicht van de bank niet zover reikt dat de bank haar klanten actief dient te informeren over op handen zijnde wetswijzigingen. De vordering wordt afgewezen.

Consument;

en

Coöperatieve Rabobank Peelland Zuid U.A., gevestigd te Deurne, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het verzoek tot geschilbeslechting als ontvangen op 25 augustus 2014;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument; en
– de dupliek van Aangeslotene.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid en dat beide partijen het advies van de Commissie als bindend aanvaarden. Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 23 januari 2015 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

2.1. Op 5 maart 2012 hebben Consument en zijn partner een hypothecaire geldlening van
€ 492.750,- met Aangeslotene afgesloten. De geldlening is opgebouwd uit een zogenoemde Rabo OpbouwHypotheek van € 312.750,- en een overbruggingsfinanciering van € 180.000,-. Op hetzelfde moment hebben Consument en zijn partner een Spaarrekening Eigen Woning afgesloten, welke gekoppeld is aan de hypothecaire geldlening.

2.2. In de hypotheekofferte is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:
“A. Hoe betaalt u de leningdelen terug?
Rabo Opbouwhypotheek € 312.750,–
Bij de Rabo OpbouwHypotheek betaalt u iedere maand rente. Ook spaart u iedere maand een bedrag op de Rabo OpbouwSpaarrekening. Zo wilt u in twintig jaar € 135.000,– opbouwen. U gebruikt dit geld om na twintig jaar uw leningdeel van € 312.750,– voor een deel terug te betalen. De € 177.750,– die dan nog over blijft, moet u op een andere manier terugbetalen. Bijvoorbeeld met uw eigen geld. Of als u uw woning verkoopt. (…)
Om aan het eind op de Rabo OpbouwSpaarrekening € 135.000,– te hebben gespaard, moet u 36 maanden € 995,– betalen. Dit noemen wij de hoge spaarinleg. Daarna betaalt u 204 maanden
€ 99,50. Dit is de lage spaarinleg.”
(…)
Belangrijke risico’s voor u zijn: (…)
– het kan dat de wetten en regels die nu gelden veranderen. Bijvoorbeeld de belastingregels. Hierdoor kunnen uw lasten hoger worden.”
2.3. In artikel 16 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden voor particuliere leningen van Rabobank 2011 is het volgende bepaald:
“16 Uw lening en de belasting
A Het afsluiten van een lening kan gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt. Of en hoeveel belasting u betaalt, ligt aan een aantal zaken.
Bijvoorbeeld: (…)
– de belastingregels. Deze regels kunnen veranderen.
Wij kunnen u geen belastingadvies geven over uw lening. Daarvoor kunt u naar een belastingadviseur gaan.
B Wij zijn niet aansprakelijk voor de belastingregels die gelden voor uw lening en de producten die u bij uw lening sluit. Ook niet als u een belastingvoordeel misloopt. Of nadeel lijdt. U moet zelf op tijd en juist aangifte doen voor uw belasting.”
2.4. Omdat de fiscale wetgeving voor de Spaarrekening Eigen Woning per 1 april 2013 zou worden gewijzigd heeft Aangeslotene lokaal flyers verspreid waarin zij haar klanten heeft uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten over deze wijzigingen. Ook heeft zij haar klanten via een persoonlijke e-mailbericht uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Deze uitnodiging heeft zij tevens naar het bij haar bekende e-mailadres van Consument gezonden.
2.5. Medio oktober 2013 heeft Consument Aangeslotene verzocht maandelijks meer in te leggen op de Spaarrekening Eigen Woning om zo het eindkapitaal te verhogen. Aangeslotene heeft dit verzoek afgewezen omdat dit vanwege de gewijzigde fiscale wetgeving niet meer mogelijk was.

3. De vordering en grondslagen

3.1. Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot het vergoeden van de door hem geleden schade van € 9.598,50. Dit bedrag bestaat uit het rentepercentage van 5,4 van de hypothecaire geldlening over het verschil in het eindspaarbedrag van € 177.750,-.
3.2. Aan deze vordering legt Consument ten grondslag dat Aangeslotene in haar zorgplicht jegens hem te kort is geschoten door hem niet individueel actief te informeren over de wetswijzigingen en de gevolgen hiervan voor zijn hypothecaire geldlening.
3.3. Aangeslotene heeft de stellingen van Consument weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1. Uitgangspunt is dat een bank niet aansprakelijk kan worden gehouden voor wijzigingen van onder meer (fiscale) wetten die gelden voor lopende producten, zoals een hypothecaire geldlening. In onderhavige zaak heeft Aangeslotene Consument in de offerte en toepasselijke voorwaarden hierop gewezen. Naar het oordeel van de Commissie reikt de zorgplicht in beginsel niet zover dat een bank haar klanten individueel actief dient te informeren over wetswijzigingen.
4.2. Niettemin heeft Aangeslotene in dit geval een aantal zaken gedaan om haar klanten over de veranderingen van de fiscale regels met betrekking tot de Spaarrekening Eigen Woning te informeren. Zo heeft zij flyers verspreid waarin zij haar klanten heeft uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Daarnaast heeft zij haar klanten, onder wie Consument, via een persoonlijk e-mailbericht voor deze informatiebijeenkomsten uitgenodigd. Ten slotte heeft zij ook ter zake een bericht op haar website geplaatst.
4.3. Het voorgaande kan dan ook niet tot de conclusie leiden dat Aangeslotene in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld. Te meer nu ook in de media uitgebreid aandacht is besteed aan de fiscale wetswijzigingen met betrekking tot de Spaarrekening Eigen Woning. Daarom komt de vordering van Consument niet voor toewijzing in aanmerking.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering bij bindend advies af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht-1/4#stappen-plan

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact