Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-073 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-073 d.d.
26 februari 2015
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris)

Consument,

tegen

de besloten vennootschap KAIROS ASSET MANAGEMENT B.V., gevestigd te Huizen, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het door Consument ondertekende vragenformulier met bijlagen van 12 september 2013;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument;
– de dupliek van Aangeslotene;
– de spreekaantekeningen van de gemachtigde van Consument, overgelegd ter zitting.

De Commissie stelt vast dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid en dat partijen haar advies als bindend aanvaarden.
Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 6 maart 2014 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1. In 2008 hebben Consument en Aangeslotene een vermogensbeheerovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is gedateerd op 26 augustus 2008.
2.2 Op het formulier ‘Cliëntgegevens’, dat Consument op 11 augustus 2008 heeft ingevuld en ondertekend, staan vragen om het risicoprofiel van Consument te bepalen. Uit de score van de antwoorden is een neutraal risicoprofiel gekomen. Dit profiel is omcirkeld. Consument heeft onder meer de volgende antwoorden gegeven:
“(…)
Wat is voor u de belangrijkste reden om te beleggen?
(…)
b. Financiering van een toekomstige uitgave bv. de aflossing van een hypotheek.
c. Aanvulling op toekomstig inkomen (aanvullend pensioen)
d. Algemene vermogensgroei.”
(…)
6. Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen?
(…)
b. 5 jaar.
(…)
7. Welk rendement –risicoverhouding spreekt u het meest aan?
(…)
b. Gemiddelde opbrengst en een gemiddeld risico.
(…)
8. Hoe reageert u wanneer u bij uw beleggingen voor deze portefeuille te maken krijgt met plotselinge koersdalingen?
(…)
b. Een waardedaling van minder dan 10% is acceptabel.
(…)
2.2. Op 11 september 2008 heeft Aangeslotene voor Consument onder meer participaties gekocht voor een bedrag van € 30.000,- in het Arasbridge Enhanced Return Fund (hierna: Arasbridge fonds) en voor een bedrag van € 25.000,- aan participaties in het Theta MF Low Volatility Fund (hierna: Theta Low fonds). Op 23 september 2008 heeft Aangeslotene voor Consument een bedrag van € 35.000,- aan participaties in het Kingate Euro Fund Limited (hierna: Kingate fonds) aangekocht.
2.3. Consument heeft van Aangeslotene ieder kwartaal, het eerste gedateerd op 30 september 2008, een overzicht van haar beleggingsportefeuille ontvangen. Het laatste overzicht is gedateerd op 31 december 2012.
2.4. Op 7 januari 2009 heeft de gemachtigde van Consument aan Aangeslotene gemaild:
“(…)
Naar aanleiding van je brief, d.d. 15 december, over fondsen van Madov ben ik toch maar wat meer in de wereld van de beleggingen gedoken. Wat ik mij afvraag is het volgende:
• Wat is de huidige status van de Kingate fondsen die wij hebben (…)
• In hoeverre heeft (…) claims neergelegd bij belangen verenigingen e.d. (…)
Wat ik mij verder afvroeg welke maatregelen jullie intern hebben genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
(…)”
2.5. Op 8 januari 2009 heeft Aangeslotene aan Consument gemaild:
“(…)
Wij zijn op dit moment contact aan het leggen met ander beheerders. Echter er is op dit moment nog te weinig informatie voor actie.
Wij hebben ook de AFM aan het werk gezet om te kijken of de BCR (Beleggers Compensatie Regeling) uitkomst kan bieden.
(…)
Kingate stond te boek als een zeer gerespecteerd bedrijf met ruim voldoende eigen vermogen. Deze stond onder toezicht. Alle beleggingen die wij aankopen staan onder toezicht. (…)”
2.6. Bij brief van 11 februari 2009 heeft Aangeslotene aan Consument bericht:
“(…)
15 december heeft u bericht van ons ontvangen inzake de fraude van Bernard L. Madoff. Het fonds Kingate Euro Fund dat u in uw bezit heeft maakte gebruik van de diensten van Madoff Investments Securities LLC (BMIS).
Hierbij ontvangt u de formulier van de Securities Investor Protection Corporation (SIPC). De SPIC is een garantiefonds voor beleggers die gedupeerd zijn door het faillissement van Amerikaanse brokers zoals BMIS. (…)”
2.7. Op 12 februari 2009 heeft Consument het formulier van de SIPC ondertekend.
2.8. Bij brief van 17 februari 2009 is Aangeslotene geïnformeerd door PSG Active Fund Services Limited dat de notering van het Arasbridge fonds was geschorst omdat er onjuistheden in het participantenregister waren ontdekt. De schorsing zou van tijdelijke aard zijn.
2.9. In maart 2009 is het Theta Low fonds gesloten. Op het portefeuilleoverzicht van
31 maart 2009 van Consument staat dat de beleggingen uit het Theta Low fonds zijn verkocht voor een bedrag van € 14.074,64. Op het portefeuilleoverzicht van 30 juni 2009 staat het Theta Low fonds weer op het overzicht met een participatiewaarde van € 6.925,-.
2.10. Bij e-mailbericht van 1 juli 2009 bericht de gemachtigde van Consument aan Aangeslotene:
“(…)
Zoals afgesproken hebben we het depot bij de Binckbank weer volledig aangevuld zodat jullie weer optimaal kunnen beleggen.
(…)”
2.11. Bij emailbericht van 16 november 2011 heeft Consument aan Aangeslotene bericht:
“(…)
(…) lijkt het ons nu de tijd om een einde te breien aan ons “investeringsproject”.”
Aan de kwaliteiten als investeerder ligt het niet, maar de markt werkt niet echt mee vanaf 2008. (…)”
2.12. Bij e-mailbericht van 9 januari 2013 heeft de gemachtigde van Consument zich bij Aangeslotene beklaagd over haar handelwijze.
2.13. Bij brief van 21 januari 2013 heeft Consument de vermogensbeheerrelatie met Aangeslotene opgezegd.

3. De vordering en grondslagen

3.1. Consument vordert dat Aangeslotene wordt veroordeeld tot een bedrag dat zij heeft begroot op € 96.754,50, bestaande uit beleggingsverlies, de bij haar in rekening gebrachte beheervergoeding en vergoeding van rendement dat zij op haar beleggingen is misgelopen.
3.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslagen:
a) Aangeslotene heeft Consument te laat, dan wel onvoldoende en onjuist geïnformeerd over de risico’s van de fondsen Arasbridge, Theta Low en Kingate en over de (financiële) problemen van deze fondsen.
b) Aangeslotene heeft door te beleggen in de fondsen Arasbridge, Theta Low en Kingate te offensief belegd gelet op het risicoprofiel en de beleggingsdoelstellingen van Consument.
c) Aangeslotene heeft opdracht tot aankoop van beleggingen gegeven, terwijl Consument daar op dat moment onvoldoende financiële middelen tegenover had staan.
d) Aangeslotene heeft de klacht niet naar behoren behandeld.
3.3. Op de stellingen die Aangeslotene tot verweer heeft opgeworpen, wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Beoordeling

4.1. Partijen zijn in een aantal klachtonderdelen tot een schikking gekomen. Na de zitting heeft Consument de Commissie verzocht nog uitspraak te doen over de klachtonderdelen a) en b). De kern van deze klachten betreft het standpunt van Consument dat Aangeslotene verwijtbaar heeft gehandeld door voor haar te beleggen in de fondsen Arasbridge, Theta Low en Kingate en door Consument pas na vier jaar op de hoogte te brengen van de (financiële) problemen van de fondsen Arasbridge en Theta Low.
4.2. Tussen partijen bestaat een vermogensbeheerrelatie. Aan vermogensbeheer is eigen dat de beheerder zijn beheerstaken naar eigen inzicht vervult; voorts dient de beheerder het aan hem toevertrouwde vermogen te beheren zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vermogensbeheerder mag worden verwacht. Bij het beoordelen of het beheer aan deze maatstaf heeft voldaan, komt groot belang toe aan de beleggingsdoelstellingen en het vastgestelde risicoprofiel.
4.3. Consument betoogt dat zij de overeenkomst met Aangeslotene direct zou hebben opgezegd als zij eerder op de hoogte zou zijn geweest van de (financiële) problemen van de fondsen Arasbridge en Theta Low. Aangeslotene was van de (financiële) problemen van deze fondsen in 2009 op de hoogte en heeft Consument pas bij emailbericht van 9 januari 2013 hieromtrent ingelicht. Consument meent hierdoor schade te hebben geleden, waarvoor zij Aangeslotene verantwoordelijk acht.
4.4. Een vermogensbeheerder kan voor de gevolgen van de door hem aangekochte beleggingen verantwoordelijk worden gehouden indien vast komt te staan dat de beleggingen niet paste bij het risicoprofiel en/of de beleggingsdoelstellingen van de belegger. Naar het oordeel van de Commissie is echter niet gebleken dat de beleggingen in het Kingate fonds, Arasbridge fonds en Theta Low fonds op het moment van de aankoop niet passend waren voor een neutraal risicoprofiel.
In het door Consument ondertekende formulier ‘cliëntgegevens’ staat een neutraalrisicoprofiel omschreven als: “U bent bereid een zeker risico te aanvaarden en heeft een behoorlijke tolerantie voor waardedalingen”. In de financiële bijsluiter van het Arasbridge fonds staat dat het risico van de beleggingen in dit fonds laag is. Derhalve is een fonds met een laag risico passend voor een neutraal risicoprofiel, waarbij de belegger een zeker risico aanvaardbaar vindt. Uit de stukken blijkt dat de standaarddeviatie van het Kingate fonds 2,1% bedraagt en van het Theta Low fonds 1% bedraagt. Dit betekent dat ook het risico van beleggingen in deze fondsen laag is. Derhalve waren ook deze fondsen op het moment van aankoop passend voor het risicoprofiel van Consument.
4.5. Nu niet is gebleken dat de beleggingen in het Kingate fonds, Arasbridge fonds en Theta Low fonds op het moment van aankoop niet overeenkwamen met het risicoprofiel van Consument en doordat de Aangeslotene de geopenbaarde (financiële) problemen in de fondsen niet heeft kunnen voorzien, is Aangeslotene niet aansprakelijk voor schade die Consument op deze beleggingen heeft geleden. Ook kan de Commissie Consument niet volgen in haar standpunt dat het verlies uit deze fondsen (wellicht) hoger is dan 10% en dat Aangeslotene de overeenkomst niet nakomt omdat zij op het formulier ‘cliëntgegevens’ heeft aangekruist dat zij een waardedaling van minder dan 10% acceptabel vindt. De vragen in het formulier heeft Consument beantwoord zodat het meest passende beleggingsprofiel kon worden bepaald. Dit staat ook duidelijk op het formulier vermeld. Het beantwoorden van deze vraag betekent derhalve niet dat als het waardeverlies hoger is dan 10% dit verlies voor rekening komt van Aangeslotene. Daar komt bij dat ook beleggingen in fondsen met een laag risico meer verlies kunnen opleveren dan verwacht en dat partijen in de vermogensbeheerovereenkomst overeengekomen zijn dat Aangeslotene voor rekening en risico van Consument het beheer over haar vermogen uitoefent. De Commissie ziet geen gronden om van deze afspraak af te wijken. Derhalve komt het beleggingsverlies voor rekening en risico van Consument.
4.6. Het voorgaande wordt niet anders doordat Aangeslotene Consument pas in 2013 op de hoogte heeft gebracht van de (financiële) problemen bij het Arasbrige en Theta Low fonds. Het ontbreekt aan aanwijzingen dat, als Aangeslotene Consument in een zo vroeg mogelijk stadium hieromtrent had geïnformeerd, Consument de overeenkomst met Aangeslotene zou hebben beëindigd. Immers, nadat Consument bij brief van 15 december 2008 op de hoogte was van de problemen bij het Kingate fonds, blijkt niet uit het gedrag van Consument dat zij minder vertrouwen had in Aangeslotene. In de email van 20 februari 2009 heeft Consument aan Aangeslotene bericht dat als Aangeslotene goede beleggingskansen ziet, Consument geld op haar beleggingsrekening zal storten. Verder staat in het emailbericht van 16 november dat Consument wil stoppen met beleggen, maar dat dit niet het gevolg is van de kwaliteiten van Aangeslotene. Het had voor de hand gelegen dat Consument nadat zij wist van de financiële problemen in het Kingate fonds, in dat geval er blijk van zou geven dat zij minder vertrouwen had in de beleggingskwaliteiten van Aangeslotene. Hiervan is niet gebleken.
4.7. Gezien het voorgaande leidt geen van de klachtonderdelen tot het toewijzen van schadevergoeding. De vordering van Consument zal daarom worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht-1/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact