Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-099

Niet-Bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
nr. 2015-099 d.d. 24 maart 2015
(mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. S. Riemens, leden en mr. E.J. Heck, secretaris)

Consument,

tegen

IJsselstreek Insurance B.V., ook bekend onder de naam Hypotheekshop IJsselstein, gevestigd te IJsselstein, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het door Consument ondertekende Klachtformulier van 21 juli 2014;
– de brieven van Consument van 21 juli en 6 september 2014;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument;
– de dupliek van Aangeslotene.

2. Overwegingen

De Commissie heeft het volgende vastgesteld.
Tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft niet tot oplossing van het geschil geleid. Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 4 maart 2015 en zijn aldaar verschenen.

3. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:

3.1 In 2003 heeft Consument door tussenkomst van Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede een hypothecaire geldlening afgesloten met een daaraan gekoppelde kapitaalverzekering bij AEGON Levensverzekering N.V. (hierna: AEGON). Uit een op 16 april 2003 door Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede opgestelde hypotheek-berekening blijkt dat een premiestorting zal worden gedaan van € 20.000,-. Achter “Premie per maand” is vermeld: “E 86 gedurende 30 jr. koopsom E 20000, verhouding 1:20,48”
3.2 AEGON heeft onder nummer [..1..] op 7 mei 2003 een polis afgegeven voor een kapitaalverzekering met de productnaam Top Koers Verzekering. De maandpremie van de verzekering bedraagt € 79,18 (per jaar € 950,16) en einddatum is 25 april 2033. De (eerste) premiestorting bedraagt € 20.000,-.
3.3 Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede is in 2005 in staat van faillissement verklaard. De portefeuille met de door Consument afgesloten kapitaalverzekering is overgenomen door de vennootschap onder firma De IJsselstreek vof. Een van de vennoten van De IJsselstreek vof was De IJsselstreek Assurantiën B.V. waarvan de heer [X] middellijk bestuurder en aandeelhouder was. De IJsselstreek vof had vier vestigingen waaronder Hypotheekshop IJsselstein.
3.4 Op 20 april 2012 is De IJsselstreek vof in staat van faillissement verklaard. Blijkens de faillissementsverslagen van de curator is de assurantieportefeuille van De IJsselstreek vof verkocht aan Kennemer Assurantiën B.V. en is de goodwill van Hypotheekshop IJsselstein verkocht aan Dukatenburg Financiële Diensten B.V., een vennootschap waarbij ook de heer [X] betrokken is.
3.5 In februari 2013 bericht AEGON Consument dat zijn verzekering tot dan in box 3 valt en dat het gunstig kan zijn om de verzekering om te zetten naar box 1. AEGON verwijst voor vragen naar DE HYPOTHEEKSHOP 910. Onder de laatste benaming is Aangeslotene bij AEGON bekend als adviseur van Consument.
3.6 Op 25 juni 2013 stelt Consument Aangeslotene aansprakelijk voor het advies dat in 2003 is verstrekt, aangezien daarbij ten onrechte niet zou zijn geadviseerd om een verhouding tussen de eerste storting en de jaarpremies van 10:1 aan te houden. Aangeslotene benadert daarop AEGON met het verzoek om na te gaan of de verzekering alsnog in box 1 kan worden geplaatst.

4. De vordering, grondslagen en verweer

4.1. Consument vordert van Aangeslotene een bedrag van tenminste € 33.732,-. Dit bedrag bestaat uit de vermogensrendementsheffing die Consument verschuldigd is over de periode van 2012 tot en met het jaar 2032, door Consument gesteld op
€ 20.928,-, en de zorgtoeslag die Consument zal missen in de periode van 2022 tot en met het jaar 2032, door Consument gesteld op € 12.804,-.
4.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslagen:
– Aangeslotene is toerekenbaar tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens Consument door zich als adviseur niet te gedragen als een redelijk handelend en redelijk deskundig tussenpersoon.
– Het advies dat in 2003 heeft geleid tot de totstandkoming van de kapitaalverzekering is fout geweest omdat de hoogste premie meer bedraagt dan tien maal de laagste. Daardoor kan de verzekering niet (alsnog) worden aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).
4.3. Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
– Zoals blijkt uit de offerte van 22 april 2003 is de desbetreffende verzekering tot
stand gekomen door bemiddeling van Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede.
Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede is in 2005 in staat van faillissement komen
te verkeren. Aangeslotene heeft met de bemiddeling van de hypothecaire
geldlening in 2003 niets van doen gehad.
– Aangeslotene heeft niet de assurantieportefeuille noch één van de tot die
portefeuille behorende polissen of cliënten uit het faillissement van Huis &
Hypotheek Wijk bij Duurstede overgenomen. Aangeslotene kan derhalve niet
worden aangesproken voor eventuele beroepsfouten die door Huis & Hypotheek
Wijk bij Duurstede zijn gemaakt.
– Ten overvloede stelt Aangeslotene dat Consument in 2003 bewust moet hebben
gekozen voor de eerste (hoge) premiestorting ten bedrage van € 20.000,-.
– De vordering moet worden afgewezen omdat Consument niet tijdig heeft geklaagd
conform het bepaalde in artikel 6:89 BW dan wel omdat de klacht is verjaard.

5. Beoordeling

5.1. Allereerst is aan de orde of Aangeslotene aansprakelijk gehouden kan worden voor het in 2003 door Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede verstrekte advies. Consument stelt zich in dat kader op het standpunt dat Aangeslotene de rechtsopvolger is van Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede, althans dat zij de portefeuille met daarin de verzekering van Consument heeft overgenomen en dat zij dus kan worden aangesproken voor de als gevolg van het in 2003 verstrekte onjuiste advies geleden schade.
Consument baseert dat standpunt met name op het feit dat in de brief van AEGON uit februari 2013 als haar tussenpersoon/adviseur Hypotheekshop 910 is vermeld en hij van Aegon heeft begrepen dat Aangeslotene bij AEGON onder dat nummer staat ingeschreven. Aangeslotene heeft op haar beurt uitdrukkelijk betwist dat zij de rechtsopvolger van Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede zou zijn en/of dat zij de portefeuille heeft overgenomen.
5.2 De Commissie stelt voorop dat het tegenover de betwisting door Aangeslotene aan Consument is om voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen, en zo nodig te bewijzen, waaruit kan volgen dat Aangeslotene de rechtsopvolger is van Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede, althans dat zij de portefeuille met daarin de verzekering van Consument heeft overgenomen. Uit de stellingen van partijen en de vaststaande feiten kan dat echter niet volgen. Zoals hiervoor onder 3 is beschreven, is de portefeuille in 2005 overgegaan van Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede op De IJsselstreek vof en vervolgens in 2012 verkocht aan Kennemer Assurantiën B.V. Dat en zo ja, op welke wijze de portefeuille met de verzekering van Consument vervolgens zou zijn overgedragen aan Aangeslotene is gesteld noch gebleken.
5.3 Ten aanzien van de registratie van Aangeslotene bij AEGON onder de naam “HYPOTHEEKSHOP 910” heeft Aangeslotene in de persoon van de heer [X] ter zitting aangevoerd dat dit de aansluiting van De IJsselstreek vof was, waaronder ook Hypotheekshop IJsselstein viel en dat deze aansluiting bij de overname van de goodwill van Hypotheekshop IJsselstein op haar is overgegaan. Consument heeft de juistheid van deze verklaring niet betwist, terwijl die ook overigens niet onjuist of onaannemelijk voorkomt. Aangeslotene bestrijdt dat zij met de goodwill van Hypotheekshop IJsselstein ook de verzekering van Consument zou hebben overgenomen en zij heeft daarvoor dan ook nooit enige provisie ontvangen.
5.4 Niettemin heeft Aangeslotene pogingen in het werk gesteld om AEGON te bewegen om alsnog de KEW-clausule op de polis te plaatsen. Omdat de bandbreedte van 1:10 voor de laagste premie in verhouding tot de hoogste premie was overschreden, kon AEGON niet aan het verzoek voldoen. Ook dit heeft Consument niet meer inhoudelijk bestreden. Aangeslotene heeft ter zitting nog verklaard dat het advies om een eerste storting van
€ 20,000,- te doen op het eerste gezicht inderdaad niet goed lijkt te zijn geweest, maar dat wil niet zeggen dat zij aansprakelijk gehouden kan worden voor het in dat geval door Huis & Hypotheek Wijk bij Duurstede in 2003 verstrekte onjuiste advies.
5.5 Het voorgaande leidt de Commissie tot de slotsom dat op grond van de door Consument daartoe aangevoerde feiten en omstandigheden, tegenover de gemotiveerde betwisting door Aangeslotene, eenvoudigweg niet kan worden vastgesteld dat Aangeslotene ter zake van de door Consument afgesloten kapitaalverzekering inderdaad de opvolgende tussenpersoon is. De vordering van Consument is jegens Aangeslotene reeds daarom niet toewijsbaar. De overige verweren van Aangeslotene behoeven dan geen bespreking meer.

6. Beslissing

De Commissie wijst bij niet-bindend advies de vordering van Consument af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact