Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-154 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-154
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en de heer mr. R. de Kruif, secretaris)

Klacht ontvangen op : 25 november 2014
Ingesteld door : Consument
Tegen : N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, verder te noemen
Verzekeraar
Datum uitspraak : 20 mei 2015
Aard uitspraak : Bindend advies

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument ondertekende klachtformulier;
• de klachtbrief van Consument met als bijlage de correspondentie in de interne klachtprocedure van Verzekeraar;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de aanvullende toelichting van Verzekeraar;
• de reactie van Consument op het verweer van Verzekeraar.

Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 20 mei 2014 te Den Haag en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende – niet betwiste – feiten.
2.1 Consument heeft per 26 november 2010 voor zijn caravan met bouwjaar 2002 een verzekering afgesloten bij Verzekeraar. Van toepassing zijn de Voorwaarden Caravanverzekering, Speciaal Reglement CAR-8 (hierna: de Voorwaarden).
2.2 Op 6 augustus 2014 is er sprake van een klapband van de caravan, waardoor er schade is ontstaan aan de caravan. Consument heeft de schade bij Verzekeraar gemeld.
2.3 Verzekeraar heeft na de schademelding een expert ingeschakeld die op 12 augustus 2014 de caravan heeft geïnspecteerd. De expert heeft een expertiserapport d.d. 5 september 2014 opgemaakt en de schade vastgesteld op een bedrag van € 2.361,92.

2.4 In het expertiserapport d.d. 5 september 2014 is onder andere het volgende opgenomen:
“Schadedatum : 06-08-2014
Schadeoorzaak : Onbekende oorzaak
(…)
De schade is ontstaan door een klapband, gezien de productie van de rechterband week 27 en productiejaar 2006 kan worden gesteld dat deze band op basis van de richtlijnen Rai en Bovag al diende te worden vernieuwd.
Naar aanleiding van de klapband heb ik telefonisch contact gezocht met verzekerde en gevraagd of er recentelijke reparatie of onderhoudsnota’s van de caravan aanwezig zijn. Verzekerde deelde mede dat de caravan op 29-05-2010 gebruikt te hebben aangekocht, onderhoud en reparaties zijn na aanschaf van de caravan volgens verzekerde niet uitgevoerd. De schade aan de caravan van verzekerde is naar mijn mening het gevolg van ouderdom/achterstallig onderhoud. (…)”
2.5 In een aanvullend rapport d.d. 11 februari 2015 licht de expert toe waarom het onder caravanbezitters algemeen bekend is, of algemeen bekend kan zijn, dat caravanbanden van zes jaar en ouder, ongeacht de (zichtbare) staat van de band altijd vervangen dienen te worden.
2.6 Voor zover relevant is in de Voorwaarden het volgende opgenomen:
“Artikel 6 Wat is niet verzekerd?
(…) Schade door onvoldoende onderhoud van uw caravan is niet verzekerd. Uw caravan is voldoende onderhouden als deze binnen 2 jaar voor de schade een deskundige onderhoudsbeurt heeft gehad. Dit kunt u bewijzen met een nota.(…)”
2.7 Verzekeraar heeft de schadeclaim van Consument afgewezen op grond van artikel 6 van de Voorwaarden, wegens onvoldoende onderhoud van de caravan.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering
3.1 Consument vordert dat Verzekeraar de schade van € 2.361,92 vergoedt.
Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is zijn verplichting(en) op basis van de verzekeringsovereenkomst niet nagekomen. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• Consument stelt allereerst dat hij bij het afsluiten van de caravanverzekering de Voorwaarden niet heeft ontvangen.
• Voorts staat nergens dat een 2 jaarlijkse keuring van de caravan verplicht is om deze goed onderhouden te laten zijn. Ook staat nergens dat de banden van de caravan maximaal
6 jaar oud mogen zijn. Bovendien zou er nog extra speling zijn van 2 jaar, zodat de banden ook maximaal 8 jaar oud mogen zijn.
• Consument geeft aan dat de caravan weliswaar geen algehele controlebeurt heeft gehad, maar dat wel de noodzakelijke reparties en vernieuwingen zijn gedaan, zoals de gasslangen, reduceerventielen, gaslekcontroles, remmen schoonmaken, stellen en nakijken en onderhoud aan de caravanmover.
• Consument is van mening dat het feit dat er de voorgaande 2 jaar geen controlebeurt heeft plaatsgevonden, niet uitsluit dat er sprake is van een goed onderhouden caravan. Consument stelt dat de caravan wel goed onderhouden is.
• Een klapband kan volgens Consument ook zijn ontstaan door heet weer, slecht wegdek, voorwerpen et cetera.
• Consument ging er vanuit all-risk verzekerd te zijn en hij betreurt het dat dit blijkbaar niet het geval is.
Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• De expert heeft vastgesteld dat de betreffende band dateert uit 2006 en deze band ten tijde van het schadevoorval dus 8 jaar oud was. Het is in de caravanbranche algemeen bekend dat caravanbanden na 6 jaar moeten worden vervangen, ook wanneer de band er visueel goed uitziet.
• Ook Consument moet deze richtlijnen volgen. Verzekeraar verwijst naar een uitspraak van de Rechtbank Assen van 16 oktober 2012 in een vergelijkbare kwestie, waarin het voornoemde wordt bevestigd.
• Consument heeft daarnaast bevestigd dat zijn caravan na aankoop in mei 2010 geen onderhoudsbeurt heeft gehad.
• Verzekeraar acht de conclusie dat de caravan onvoldoende onderhouden is derhalve voldoende aangetoond.

4. Beoordeling

4.1 De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de caravanband van Consument onvoldoende onderhouden was. Niet betwist is dat de caravanband 8 jaar oud was op het moment van het schadevoorval. Verzekeraar heeft voorts onder verwijzing naar de daarvoor geldende richtlijnen van onder andere de BOVAG, aannemelijk gemaakt dat het onder caravanbezitters algemeen bekend is, dan wel bekend dient te zijn, dat een caravanband om de 6 jaar dient te worden vervangen. Het verweer van Consument dat nergens staat dat een caravanband niet ouder dan 6 jaar mag zijn dan wel dat hij van dergelijke richtlijnen niet op de hoogte hoeft te zijn, treft geen doel. Het mag van Consument, die zoals gesteld het (noodzakelijke) onderhoud van zijn caravan zelf uitvoert, verlangd worden dat hij zich verdiept in wat voldoende zorg en onderhoud van een caravan inhoudt en conform de daarvoor geldende (algemene) adviezen en richtlijnen handelt.
4.2 Verzekeraar heeft in de onderhavige kwestie evenwel niet aangetoond dat de geclaimde schade veroorzaakt is door het onvoldoende onderhoud van de caravan. Weliswaar is de schade veroorzaakt door een klapband, hetgeen niet wordt betwist door Consument, uit de rapportage(s) van de expert(s) zoals die door de Verzekeraar zijn overgelegd, wordt evenwel niet duidelijk of de caravanband het vanwege zijn ouderdom heeft begeven of dat er sprake is van een andere oorzaak. Andere oorzaken zijn derhalve niet uitgesloten.

4.3 Nu Verzekeraar stelt dat er geen sprake is van dekking en zich daarbij beroept op artikel 6 van de Voorwaarden is het ook aan Verzekeraar -zie artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering- om aan te tonen dat de schade veroorzaakt is door het onvoldoende onderhoud. Verzekeraar is daarin niet geslaagd.
4.4 De conclusie is dan ook dat het beroep van Verzekeraar op de uitsluitingsgrond van artikel 6 van de Voorwaarden geen stand kan houden. Verzekeraar heeft voorts geen andere reden(en) aangevoerd op grond waarvan de schadeclaim van Consument niet voor vergoeding in aanmerking komt. De Commissie wijst de vordering van Consument derhalve toe.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat Verzekeraar binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van € 2.361,92.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht-1/4#stappen-plan .

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact