Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2015-412

Uitspraak Geschillencommissie Financiele Dienstverlening, nr. 2015-412
(mr. A.C. Monster, voorzitter en mr. A. Westerveld, secretaris)
Klacht ontvangen op : 25 november 2014
Ingesteld door : Consument
Tegen : VvAA Schadeverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, verder te
noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 5 maart 2015
Aard uitspraak : bindend advies

1. Procesverloop
De commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
• Het door Consument ondertekende klachtformulier met bijlagen;
• Het verweerschrift met bijlagen van Verzekeraar d.d. 26 januari 2015;
• De brief van Verzekeraar met aanvullende reactie d.d. 10 februari 2015
De Commissie stelt vast dat partijen haar advies als bindend zullen aanvaarden.
2. Feiten
Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende – niet betwiste – feiten.
Consument is via zijn echtgenote bij Verzekeraar verzekerd voor particuliere rechtsbijstand. Bij brief d.d. 23 mei 2013 heeft hij een verzoek om (vergoeding van de kosten van) rechtsbijstand ingediend vanwege een geschil met TAF B.V. over de beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering onder de verzekering TAF Zelfstandigenplan; een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Consument is van beroep bedrijfsleider/algemeen directeur van een kliniek, die door hem samen met zijn echtgenote in V.O.F-verband wordt gedreven.
Verzekeraar heeft het verzoek afgewezen met een beroep op de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden. De stelling is dat Consument zonder voorafgaande toestemming van Verzekeraar een externe deskundige heeft ingeschakeld. Artikel 8.1 sub f van de Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand (RB-1006) bepaalt dat er in dat geval geen dekking is. Volgens Artikel 7.1 wordt de rechtsbijstand in principe door Verzekeraar zelf verleend.
Als er al een externe deskundige wordt ingeschakeld, dan geeft uitsluitend Verzekeraar daartoe de opdracht aan de externe deskundige.
Daarnaast voldoet Consument niet aan de omschrijving van het begrip ‘particulier’ in artikel 13.1 en 13.2 van de Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand (RB-1006). Deze artikelen geven aan wie een beroep op particuliere rechtsbijstand toekomt:
Artikel 13.1.1 Particulier
“Degene die uitsluitend de belangen van zichzelf of van de verzekerde behartigt. Daarbij mag geen sprake zijn van beroeps- of bedrijfsmatig handelen, of van het vervullen van een – wel of niet betaalde – bestuurs- of nevenfunctie”.
Artikel 13.1.2 Werknemer
Degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, waaronder ook begrepen de ambtenaar.
Artikel 13.2 Verzekerde hoedanigheid
De verzekerde heeft dekking als:
a. Particulier
b. Werknemer
c. Werkgever van huispersoneel
3. Vordering, klacht en verweer
Vordering
3.1 Consument vordert dat hem alsnog dekking wordt verleend.
Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag en argumenten:
– De boekhouder van Consument heeft inderdaad twee brieven aan TAF gestuurd. Dit zijn uitstekende brieven waarin het geschil duidelijk wordt uiteengezet en waarin geen verweren worden prijsgegeven. Verzekeraar is op geen enkele wijze in zijn redelijke belangen geschaad.
– Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is persoonlijk van aard. Het gaat om een inkomensdekking voor het geval de verzekerde onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. De uitsluiting met betrekking tot beroepsmatig handelen ziet op de situatie dat Consument in de uitoefening van zijn beroep brokken zou maken en aansprakelijk gesteld zou worden (of een zakelijk dispuut met een zakelijke relatie zou hebben). Dat speelt hier niet. Aan de orde is een dispuut met een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Dat is een privékwestie die niets met beroepsaansprakelijkheid te maken heeft.
Verweer aangeslotene
3.2 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
– Consument oefent de functie uit van directeur van een kliniek en beschikt niet over een arbeidsovereenkomst en over salarisspecificaties, dit omdat hij vennoot is. Het is in deze hoedanigheid dat hij een beroep heeft gedaan op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering bij TAF. TAF biedt voor zelfstandig ondernemers het TAF Zelfstandigenplan aan. Indien een verzekerde niet langer als zelfstandige werkt, kan een Maandlastenbeschermer worden afgesloten. In dat geval dient aan TAF een uitschrijving uit de Kamer van Koophandel te worden overgelegd als bewijs dat niet meer als zelfstandige wordt gewerkt.
Het geschil van Consument met TAF over de beëindiging van zijn uitkering uit hoofde van het TAF Zelfstandigenplan treft hem als ondernemer/vennoot en is gebaseerd op de uitvoering van een verzekering die hij uit hoofde van zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelen c.q. voor het vervullen van een betaalde bestuursfunctie, heeft afgesloten. In die hoedanigheid maakt hij nu tevens aanspraak op rechtsbijstand. Hij beroept zich op de Particuliere rechtsbijstandverzekering van zijn echtgenote waarop hij als gezinslid is meeverzekerd. Hij is niet verzekerd voor beroepsrechtsbijstand.
De redenering dat de inkomensderving als zelfstandige uiteindelijk ook schade als particulier betekent, brengt geen dekking met zich mee op de Particuliere rechtsbijstandverzekering.
– De inschakeling van de boekhouder kan onbesproken blijven. Dit aspect komt pas aan de orde indien er sprake zou zijn van verzekeringsdekking uit hoofde van particuliere rechtsbijstand en de belangen van Verzekeraar hierdoor zouden zijn geschaad.

4. Beoordeling
– Het TAF Zelfstandigenplan is een verzekering voor zelfstandigen die – in dit geval – de financiële gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid beoogt op te vangen, het inkomen beoogt te beschermen. Een dergelijke verzekering is dus bedoeld om bij arbeidsongeschiktheid te voorzien in de eerste levensbehoeften. De afwijzing van een claim op een inkomensverzekering raakt de verzekerde dan ook persoonlijk.
Consument heeft bij het TAF Zelfstandigenplan een persoonlijk belang. De polis staat ook op zijn naam, in privé, en de premie wordt, zo is de Commissie meegedeeld, door hem in privé betaald, niet door de kliniek.
Hij heeft de verzekering afgesloten omdat hij ondernemer is, maar heeft zich niet arbeidsongeschikt gemeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf maar als particulier.
De conclusie is dan ook dat de particuliere rechtsbijstandverzekering dekking heeft te bieden.
– Verzekeraar heeft de stelling van Consument dat hij door de inschakeling van de boekhouder niet in zijn belangen is geschaad, niet betwist. Dit betekent dat het beroep op het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden inzake het zonder toestemming inschakelen van een externe deskundige – zo de boekhouder al als een externe deskundige valt aan te merken – faalt.

5. Beslissing
De Commissie beslist dat Verzekeraar alsnog dekking dient te verlenen en dat hij het verzoek om (vergoeding van de kosten van) rechtsbijstand alsnog in behandeling neemt.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht-1/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact