Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-081

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-081
(prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Klacht ontvangen op : 6 juli 2015
Ingesteld door : Consument
Tegen : Voogd & Voogd Verzekeringen CV, gevestigd te Middelharnis, verder te
noemen Gevolmachtigde
Datum uitspraak : 19 februari 2016
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Motorrijtuigenverzekering. Beperkt casco-dekking. Als gevolg van een windvlaag en turbulentie is de auto van Consument waaraan een aanhanger (boedelbak met huif) was gekoppeld gaan slingeren en daarna tegen een tunnelwand gereden. Vervolgens is de auto gedraaid en is de aanhanger tegen de auto aangekomen. Een redelijke uitleg van artikel 19 sub g. brengt mee dat de dekking van de verzekering is beperkt tot die gevallen waarbij een personenauto wordt beschadigd doordat voorwerpen door stormwind op die auto vallen of slaan. Het slaan van de aanhanger tegen de auto is dus niet het onmiddellijke gevolg van de windvlaag, al dan niet in combinatie met turbulentie, maar van de daaropvolgende klap van de auto tegen de tunnelwand. Het verband tussen de windvlaag en de beschadiging van de auto is daarom te ver verwijderd om als rechtens relevante oorzaak (‘dominant cause’) te worden aangemerkt. Vordering afgewezen.
1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ondertekende vragenformulier met bijlagen;
• het verweerschrift van Gevolmachtigde
• de repliek van Consument.

De Commissie stelt vast dat dit geschil zich leent voor vereenvoudigde behandeling als bedoeld in artikel 36 van haar reglement.

2. Feiten

Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een motorrijtuigenverzekering bij Gevolmachtigde met een WA en beperkt casco dekking. In de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief is bepaald:

“Voorwaarden Cascoverzekering

(…)
Artikel 19 Autoplusverzekering (Beperkt Casco)
De verzekering dekt schade aan en verlies of vernietiging van de personenauto door:
(…)
g. het door storm omwaaien van de personenauto, alsmede door storm vallende en slaande voorwerpen; onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde;
(…).”

2.2 Op 30 maart 2015 heeft de bestuurder van de auto een aanrijding gehad. Op het aanrijdingsformulier heeft hij vermeld dat het voertuig schade heeft aan de voorbumper, achterbumper en linker zijkant. Verder heeft hij de volgende opmerking op het formulier vermeld: ‘door harde wind werd aanhangwagen met huif weggeblazen’. Op de vraag wie naar zijn mening voor deze schade aansprakelijk is, heeft hij ingevuld: ‘De wind. Door een rukwind werd onze aanhanger met huif van de weg geblazen.’ Op de situatieschets op het aanrijdingsformulier is weergegeven dat de bestuurder met een aanhanger achter de auto op de linker rijstrook een drietal vrachtwagens voorbij reed. De auto met aanhanger is getekend ter hoogte van de middelste vrachtwagen. Op de tekening is weergegeven dat tussen de auto met aanhanger en deze vrachtwagen turbulentie was. Verder is links van de aanhanger met een pijl aangegeven dat een harde rukwind tegen de aanhanger blies. De auto en vrachtwagens naderden, volgens de tekening, een tunnel.

2.3 De auto is na de aanrijding total loss verklaard. Consument had de auto twee weken voor de aanrijding gekocht voor een bedrag van € 5.000,-.

2.4 Gevolmachtigde heeft het verzoek om dekking afgewezen met het argument dat geen sprake is van een gedekte gebeurtenis, meer in het bijzonder dat geen sprake is van de onder artikel
19 onder g genoemde gedekte gebeurtenis.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering
3.1 Consument vordert dekking onder de verzekering voor de schade aan zijn auto.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag.
• De schade is gedekt, omdat die het gevolg is van storm in de zin van artikel 19 onder g van de toepasselijke voorwaarden. Een windstoot kwam tegen de aanhanger en niet tegen de aanhanger én de auto. Hierdoor is de auto met de aanhanger gaan slingeren. Direct daarna reed de auto met de aanhanger de tunnel in en daar is de auto tegen de tunnelbuis aangekomen. Vervolgens heeft de auto, doordat daarachter een aanhanger hing, een draai gemaakt en is de auto in de tegengestelde richting van het verkeer terecht gekomen. Daarna klapte de aanhanger tegen de auto aan en schoot deze los. De schade aan de auto is niet alleen een gevolg van de klap van de auto tegen de tunnelbuis maar ook het gevolg van de klap van de aanhanger tegen de auto. De aanhanger was dus een door storm tegen de auto slaand voorwerp in de zin van genoemd artikel.
• Anders dan Gevolmachtigde stelt, is bij objectverzekeringen de ‘dominant cause’-leer van toepassing indien in de voorwaarden geen causaliteitsmaatstaf is opgenomen. Uit artikel
19 blijkt geen causaliteitsmaatstaf zodat moet worden beoordeeld wat de relevante oorzaak van de schade is. Dit volgt ook uit GC Kifid 25 april 2013, nr. 2013-125. De windvlaag is de meest relevante oorzaak. Deze windvlaag is aan te merken als storm omdat deze een snelheid had van meer dan 14 meter per seconde. Turbulentie kan bij het ontstaan van de schade een rol hebben gespeeld maar is niet als relevante oorzaak aan te merken.

Verweer Gevolmachtigde
3.3 Gevolmachtigde heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• Consument dient aan te tonen dat de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
• Uitgaande van de door Consument beschreven toedracht is de aanhanger tegen de auto gekomen nadat de auto de tegen de tunnelbuis was gereden en vervolgens een draai heeft gemaakt. De aanhanger kan niet als een tegen de auto vallend of slaand voorwerp worden aangemerkt in de zin van het onder 2.1 geciteerde artikel 19. De auto en de boedelbak zijn gekoppeld en vormen daarmee één geheel. Al hetgeen aan een motorrijtuig is gekoppeld wordt geacht onderdeel te zijn van dat motorrijtuig.
• Als rechtens relevante oorzaak van de schade moet worden aangemerkt het uit balans raken van de combinatie waardoor de aanhanger tegen de auto is gekomen. Dit is geen gedekte oorzaak. Schade als gevolg van slingeren is niet gedekt onder de verzekering met beperkt casco dekking; dit betreft een zogenaamd rij-risico waarvoor een volledig casco verzekering kan worden gesloten.
• Consument heeft niet aangetoond dat een windvlaag aan de basis ligt van het uit balans raken van de combinatie. Volgens het aanrijdingsformulier kan de schade het gevolg zijn van een windvlaag maar kan deze ook mede zijn veroorzaakt door turbulentie. Het is dus niet duidelijk of de oorzaak een windvlaag of turbulentie is.
• De windvlaag die tegen de aanhanger is gekomen is niet aan te merken als storm.

4. Beoordeling

4.1 Aan de orde is de vraag of de schade aan de auto van Consument die is ontstaan door een aanrijding op 30 maart 2015 is gedekt onder de verzekering.

4.2 Als uitgangspunt bij beantwoording van deze vraag gelden de toepasselijke voorwaarden en in het bijzonder het hierboven onder 2.1 geciteerde artikel 19 sub g. Consument stelt dat als gevolg van een windvlaag, die als storm in de zin van dit artikel moet worden aangemerkt, de aanhanger tegen de auto is geslagen zodat aan de omschrijving van de dekking is voldaan.

4.3 Een redelijke uitleg van artikel 19 sub g. brengt mee dat de dekking van de verzekering is beperkt tot die gevallen waarbij een personenauto wordt beschadigd doordat voorwerpen door stormwind op die auto vallen of slaan.

Voorafgaand aan het slaan van de aanhanger tegen de auto heeft een reeks opeenvolgende gebeurtenissen plaatsgevonden. Volgens Consument was sprake van storm en van turbulentie als gevolg waarvan de auto met de aanhanger is gaan slingeren. Vervolgens is de auto tegen de tunnelwand gekomen, is deze gedraaid en is de combinatie gaan scharen en pas toen is de aanhanger tegen de auto geklapt. Het slaan van de aanhanger tegen de auto is dus niet het onmiddellijke gevolg van de windvlaag, al dan niet in combinatie met turbulentie, maar van de daaropvolgende klap van de auto tegen de tunnelwand. Het verband tussen de windvlaag en de beschadiging van de auto is daarom te ver verwijderd om als rechtens relevante oorzaak (‘dominant cause’) te worden aangemerkt.

4.4 Uit het bovenstaande volgt dat de oorzaak van de schade niet onder de verzekering is gedekt. Dit brengt mee dat in het midden kan blijven een antwoord op de vraag of de windvlaag kan worden aangemerkt als storm in de zin van artikel 19 sub g en of de aanhanger als een tegen de auto slaand voorwerp of als een deel van de personenauto dient te worden aangemerkt. Ook de vraag of door de botsing tussen de aanhanger en de auto méér schade is ontstaan dan reeds aan de auto was veroorzaakt door de botsing met de tunnelwand is verder niet meer relevant.

4.5 De slotsom is dat de vordering van Consument dient te worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

Deze beslissing is genomen in een vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 36 van het reglement. De uitspraak heeft daarom de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact