Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-327 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-327
(mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. A.C. Bek, secretaris)

Klacht ontvangen op : 21 februari 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Lint & Martens Verzekeringen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verder te noemen
Aangeslotene
Datum uitspraak : 14 juli 2016
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Consument heeft een opdracht van dienstverlening verstrekt aan Aangeslotene ten einde het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van zijn ex-partner ten aanzien van de bestaande hypothecaire geldlening te realiseren en te bemiddelen bij de totstandkoming van een nieuwe hypothecaire geldlening op naam van Consument. De aanvragen tot een verstrekking van een nieuwe hypothecaire geldlening zijn afgewezen, omdat Consument hiertoe niet de financiële middelen had. De werkzaamheden zijn niet door Aangeslotene afgerond. De Commissie oordeelt dat Aangeslotene wist of behoorde te weten dat Consument geen hypothecaire geldlening zou kunnen verkrijgen en derhalve nalatig is geweest in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Nu de werkzaamheden bovendien niet door hem zijn afgerond, heeft Aangeslotene geen recht op volledige betaling van de factuur. Hij dient dan ook een deel aan Consument te vergoeden.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (hierna: ‘het Reglement’) en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier inclusief bijlagen;
• het verweerschrift van Aangeslotene inclusief bijlagen;
• de repliek van Consument inclusief bijlagen.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.
De Commissie stelt tevens vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen.
De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument en Aangeslotene hadden al ruim 25 jaar een zakelijke relatie.

2.2 Consument heeft begin 2014 een opdracht verstrekt aan Aangeslotene ten einde het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van zijn ex-partner ten aanzien van de bestaande hypothecaire geldlening te realiseren en te bemiddelen bij de totstandkoming van een nieuwe hypothecaire geldlening op naam van Consument.
2.3 Op 15 februari 2014 heeft ASR Woninghypotheken een e-mail verstuurd aan Aangeslotene, waarin wordt verzocht om een kopie van de akte van verdeling tussen Consument en diens ex-partner en waarin wordt verzocht om meer duidelijkheid over de tweede hypotheek die op naam van Consument en diens ex-partner stond. In de e-mail staat tevens opgenomen:
“Beide hypotheken op het inkomen van {…Consument…} is op basis van de aangeleverde inkomensbescheiden niet haalbaar.”

2.4 Op 19 februari 2014 heeft ASR Woninghypotheken na bemiddeling van Aangeslotene een offerte uitgebracht aan Consument, waarin -voor zover relevant- is opgenomen:
“ASR Woninghypotheken gaat akkoord met het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van
{ex-partner van Consument} onder de voorwaarden:
– (…)
– BKR registratie dient met minimaal € 7.500,00 verlaagd te worden.”

2.5 Consument had niet de financiële middelen om een verlaging van de BKR-registratie met
€ 7.500,00 te realiseren. Consument heeft getracht dit met behulp van zijn ex-partner te realiseren, hetgeen niet is gelukt. ASR Woninghypotheken heeft op dat moment geen hypothecaire geldlening aan Consument verstrekt.

2.6 Op 22 april 2014 heeft Aangeslotene per brief de opdrachtbevestiging, tot het verstrekken van hypotheekadvies en het bemiddelen bij de totstandkoming van een hypotheekovereenkomst, aan Consument verstuurd. Consument heeft de opdrachtbevestiging en het bijbehorende dienstverleningsdocument op 22 april 2014 voor akkoord getekend. Hierin is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:
“Werkzaamheden
In het kader van de aan ons verstrekte opdracht zullen de volgende werkzaamheden voor u worden verricht:
• Inventarisatie van uw persoonlijke situatie en wensen;
• Bespreking van verschillende hypotheekconstructies;
• Maken van diverse begrotingen van geldverstrekker met verschillende financieringsconstructies;
• Aanvragen offerte(s) bij ASR;
• Vergelijken offertes en adviseren over de beste propositie;
• Adviseren over eventueel af te sluiten aanvullende verzekeringen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van (één van) de kostwinnaar(s);
• Verzorgen van contact met de betrokken financiële instelling ten einde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten hypotheek en de aan de hypotheek verbonden financiële producten;
• Controleren van de hypotheekakte en notarisafrekening voor wat betreft de gekozen hypotheekconstructie en de hoogte van de financiering;
• Diverse hieruit voortvloeiende werkzaamheden.”

“Financieringsvoorbehoud
Met betrekking tot de door u aangekochte woning geldt blijkens de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud tot: NVT. {Aangeslotene} doet haar uiterste best om voor het verstrijken van deze termijn duidelijkheid te hebben over het al dan niet positieve antwoord op uw financieringsaanvraag. In dat kader geldt uiteraard een inspanningsverplichting, doch geen resultaatsverplichting. Indien nodig zal worden geprobeerd een verlenging van het financieringsvoorbehoud te verkrijgen. {Aangeslotene} is evenwel niet aansprakelijk in het geval vóór het verstrijken van het financieringsvoorbehoud niet duidelijk is geworden of u de benodigde financiering wel of niet rond zult krijgen.”

“Voortijdige beëindiging opdracht
Indien u, voordat bemiddeling door {Aangeslotene} heeft geleid tot afsluiting door u van een hypotheek, besluit geen gebruik (meer) te maken van de advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van {Aangeslotene} raakt u een honorarium verschuldigd van het uurtarief tot de dan toe uitgevoerde werkzaamheden.”

2.7 Het dienstverleningsdocument bevat twee verschillende tabellen. Tabel 1 geeft een overzicht van de vaste tarieven weer en tabel 2, die van toepassing is indien de cliënt van Aangeslotene de opdracht voortijdig beëindigt, geeft een overzicht weer van de annuleringskosten.

2.8 Op 20 augustus 2014 heeft Direktbank Woninghypotheken (voorheen bekend als ASR Woninghypotheken) na bemiddeling van Aangeslotene een offerte uitgebracht aan Consument, waarop -voor zover relevant- wordt vermeld:
“Direktbank Woninghypotheken gaat akkoord met het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van {ex-partner van Consument} onder de voorwaarden:
– (…)
– BKR registratie dient met minimaal € 7.500,00 verlaagd te worden.”

2.9 Consument had ook in augustus 2014 niet de financiële middelen om een verlaging van de BKR-registratie met € 7.500,00 te realiseren. Consument heeft geen hypothecaire geldlening van Direktbank Woninghypotheken verkregen.

2.10 Op 1 oktober 2014 heeft Aangeslotene een factuur ter hoogte van € 1.750,00 opgemaakt “inzake bemiddeling ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, conform mail 22-4-2014, DVD en opdrachtbevestiging hypotheekadvies en bemiddeling”.

2.11 De oorspronkelijke factuur is als volgt opgebouwd:
Omschrijving Kosten
Financiering contractnummer {…} € 200,00
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid € 1.500,00
Overlijdensrisicoverzekering € 475,00
Wijzigen hypotheekvorm € 500,00
Afkoop polisnummer {…} € 187,50
Afkoop polisnummer {…} (tbv hypotheek) € 187,50
SUBTOTAAL € 3.050,00
Credit relatiekorting € 1.300,00

Totaal te voldoen € 1.750,00

2.12 Partijen zijn mondeling overeengekomen dat Consument het factuurbedrag zal voldoen zodra de hypotheekakte bij de notaris is gepasseerd.

2.13 Consument en zijn ex-partner hebben besloten de woning aan een derde te verkopen, omdat Consument geen hypothecaire geldlening kon verkrijgen. De passerdatum van de akte moest derhalve worden uitgesteld. Doordat de factuur niet binnen de daarop vermelde betalingstermijn werd voldaan, heeft Aangeslotene het incasseren van de vordering uitbesteed aan een incassobureau.

2.14 De relatie tussen Consument en Aangeslotene is dusdanig verstoord dat Consument het proces door een andere financieel adviseur heeft laten afronden.

2.15 Consument heeft -onder protest- de factuur van € 1.750,00 aan Aangeslotene betaald bij het passeren van de akte van hypothecaire geldlening bij de notaris in maart 2016.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert schadeloosstelling dan wel dat de factuur van € 1.750,00 wordt gematigd naar wat daadwerkelijk door Aangeslotene is geleverd.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Consument stelt dat Aangeslotene toerekenbaar is tekortgeschoten in haar dienstverlening jegens Consument en voert hiertoe de volgende argumenten aan:
• door de lange relatie tussen partijen was Aangeslotene bekend, althans behoorde bekend te zijn, met de financiële situatie en de BKR-registratie van Consument. Hij had dan ook direct moeten zien dat Consument geen nieuwe hypothecaire geldlening zou kunnen verkrijgen en dat geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zou worden verleend jegens zijn ex-partner. Aangeslotene had Consument moeten mededelen dat het geen zin had om een aanvraag voor een hypothecaire geldlening in te dienen, zodat geen onnodige kosten zouden worden gemaakt;
• de kosten die Aangeslotene in rekening heeft gebracht, zijn gebaseerd op een compleet afgehandeld verzoek tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, inclusief passering van de akte bij de notaris. Deze werkzaamheden zijn door een andere financieel adviseur afgerond en dus heeft Aangeslotene geen recht op betaling van de factuur;

• Aangeslotene heeft een verkoopakte, waarin geen financieringsvoorbehoud was opgenomen, opgesteld en deze door Consument laten ondertekenen, waarbij hij de toezegging heeft gedaan dat Consument de hypothecaire geldlening wel zou kunnen verkrijgen. Een financieringsvoorbehoud was volgens hem niet nodig;
• Aangeslotene heeft Consument meermaals, zowel per e-mail en telefonisch als fysiek, bedreigd;
• Consument heeft Aangeslotene meermaals verzocht om hem een toelichting op de specificatie van de factuur te verstrekken, maar Aangeslotene weigert op dit verzoek in te gaan;
• Aangeslotene heeft, ondanks dat partijen mondeling waren overeengekomen dat de factuur pas zou worden voldaan bij overdracht bij de notaris, een incassobureau ingeschakeld om de factuur te innen. Door de dreigende brieven heeft Consument de factuur -onder protest- voldaan.

Verweer van Aangeslotene
3.3 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• Aangeslotene heeft een offerte aangevraagd bij ASR Woninghypotheken, waarin voorwaarden en een geldigheidstermijn was opgenomen. Aangeslotene heeft Consument geadviseerd om de BKR-notering te laten verwijderen, omdat -gelet op het inkomen en de financieringslast- de maandlast boven de CHF-normering zou uitkomen. Consument is er niet binnen de geldigheidstermijn in geslaagd om de vereiste bijlagen toe te sturen aan de geldverstrekker;
• Consument was er wel op gewezen dat het verwijderen van de BKR-registratie vereist was voor het verkrijgen van een nieuwe hypothecaire geldlening. Dit blijkt tevens uit het feit dat hij zulks ook aan zijn ex-partner heeft bevestigd. Consument heeft nimmer laten weten dat hij de financiële middelen niet had om de verwijdering te bewerkstelligen. Dat Consument geen hypothecaire geldlening heeft verkregen is dus aan zijn eigen schuld te wijten;
• Aangeslotene heeft uiteindelijk meer tijd besteed aan het dossier van Consument dan dat hij aan hem in rekening heeft gebracht. Aangeslotene heeft veel werkzaamheden voor Consument verricht en ondanks de uitkomst hiervan dienen de kosten die hieruit voortvloeien wel te worden voldaan. De factuur die vooraf is overeengekomen voor een vaste prijs van € 1.7500,00 is dan ook rechtvaardig en verdedigbaar;
• het passeren van de akte bij de notaris heeft niet binnen een redelijke termijn plaatsgevonden, dus de betalingstermijn van de factuur is ook ruimschoots overschreden.

4. Beoordeling

Overeenkomst
4.1 Aan de Commissie ligt de vraag voor of Aangeslotene nalatig is geweest in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot dienstverlening met Consument. De Commissie oordeelt dat deze vraag bevestigend dient te worden beantwoord en overweegt hiertoe als volgt.

4.2 Tussen partijen is een rechtsgeldige overeenkomst als bedoeld in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek tot stand gekomen. Deze overeenkomst is echter pas tot stand gekomen nadat de eerste aanvraag voor een hypothecaire geldlening door ASR Woninghypotheken al was afgewezen. De Commissie is van mening dat Aangeslotene had kunnen weten dat ASR Woninghypotheken de eerste aanvraag zou afwijzen, aangezien per e-mail al werd aangegeven dat Consument met zijn inkomen niet beide hypotheken zou kunnen verkrijgen. Dit stond nog los van de BKR-registratie. Het indienen van een tweede aanvraag ligt dan ook niet voor de hand.

4.3 Uit de overeenkomst van dienstverlening vloeien voor beide partijen zowel rechten als verplichtingen voort. Voor Aangeslotene betekent dit dat hij zijn zorgplicht dient na te komen en dient te handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur. Gezien de lange zakelijke relatie tussen partijen, meent de Commissie dat Aangeslotene bekend had behoren te zijn met de persoonlijke en financiële situatie van Consument. Conform het dienstverleningsdocument en de opdrachtbevestiging behoort het immers tot de taken van Aangeslotene om de persoonlijke situatie van Consument te inventariseren en diverse begrotingen te maken. Zelfs indien Aangeslotene dit niet uit de inventarisatiefase had kunnen halen, had het voor Aangeslotene na de eerste offerte duidelijk moeten zijn dat Consument niet de financiële middelen ter beschikking had om de BKR-registratie met
€ 7.500,00 ter verlagen.

4.4 Bovendien staat vast dat het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner van Consument en de nieuwe hypothecaire geldlening op naam van Consument niet zijn gerealiseerd door bemiddeling van Aangeslotene. De werkzaamheden zijn door een andere financieel dienstverlener afgerond. Er is dan ook geen sprake van afgeronde werkzaamheden door Aangeslotene.

4.5 Op grond van de voorgaande overwegingen komt de Commissie tot de conclusie dat Aangeslotene niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur. Aangeslotene heeft echter wel werkzaamheden verricht voor Consument. De Commissie meent dan ook dat Consument wel kosten aan Aangeslotene verschuldigd is, doch dat de factuur van € 1.750,00 gematigd dient te worden.

Werkzaamheden en hoogte van de factuur
4.6 Met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, op basis van de specificatie van de factuur, stelt de Commissie vast dat Aangeslotene werkzaamheden heeft verricht met betrekking tot de afwikkeling van de oude hypothecaire geldlening van Consument alsmede de aanvraag van een nieuwe hypothecaire geldlening voor Consument. Niet is echter komen vast te staan dat Aangeslotene de werkzaamheden met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering, het wijzigen van de hypotheekvorm en de afkoop van de verzekeringen heeft verricht. De factuur dient derhalve te worden beperkt tot de kosten behorend bij de werkzaamheden ten aanzien van de aanvraag van de financiering van de nieuwe hypothecaire geldlening, door Aangeslotene bepaald op € 200,00 en de kosten behorend bij de werkzaamheden ten aanzien van het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, door Aangeslotene bepaald op € 1.500,00.

4.7 De Commissie stelt vast dat Aangeslotene de werkzaamheden niet heeft afgerond en dat de overeenkomst voortijdig is beëindigd. De bepaling in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de voortijdige beëindiging van de opdracht is dan ook van toepassing. In combinatie met het dienstverleningsdocument gelden dan ook de tarieven van de annuleringskosten, zoals weergegeven in Tabel 2 van het dienstverleningsdocument. Blijkens deze tabel zijn de kosten bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid:

Na het inventarisatiegesprek en indicatieve berekening € 0,00
Na uitbrengen offerte, voor ondertekening offerte € 1.000,00
Na getekende offerte en controle van eerste stukken € 1.200,00 BTW
Na passeren akten bij notaris € 1.500,00 BTW

4.8 Niet is komen vast te staan dat de offerte is getekend en dat de stukken door Aangeslotene zijn gecontroleerd. De Commissie oordeelt dan ook dat de werkzaamheden voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zijn beperkt tot de fase ‘na uitbrengen offerte, voor ondertekening offerte’. De kosten die hiermee gepaard gaan, bedragen € 1.000,00. Dit bedrag dient vermeerderd te worden met de € 200,00 voor de aanvraag van de financiering, waardoor de totale verschuldigde kosten uit komen op € 1.200,00. Op de oorspronkelijke factuur is een relatiekorting van 42,63% gegeven. Indien eenzelfde relatiekorting wordt toegepast, dan wordt een korting van € 688,44 berekend.
Er resteert derhalve een factuur van € 511,56.
4.9 Nu Consument een bedrag van € 1.750,00 aan Aangeslotene heeft betaald, dient Aangeslotene een bedrag van € 1.238,44 aan Consument te restitueren.

Financieringsvoorbehoud
4.10 De Commissie stelt vast dat Consument door ondertekening van de bevestiging van de opdracht tot dienstverlening d.d. 22 april 2014 akkoord is gegaan met de afspraak dat geen financieringsvoorbehoud van toepassing is op de woning die hij voornemens was te kopen van zijn ex-partner. De Commissie oordeelt dan ook dat Consument hierop geen beroep kan doen en acht dit klachtonderdeel ongegrond.
De conclusie is dat Aangeslotene zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. De Commissie wijst de vordering van Consument daarom gedeeltelijk toe.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat Aangeslotene binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van
€ 1.238,44, vermeerderd met rente gelijk aan de wettelijke rente vanaf het moment van betaling van Consument aan Aangeslotene tot aan de dag van algehele voldoening.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

Hersteluitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-327
(mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. A.C. Bek, secretaris)

1. Procesverloop

1.1 De Voorzitter heeft beslist met inachtneming van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (hierna: het Reglement) en de volgende feiten:
• op 14 juli 2016 heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (hierna: de Commissie) een uitspraak gedaan inzake de klacht van Consument tegen Aangeslotene;
• op 19 juli 2016 heeft Aangeslotene het Kifid bericht dat zijns inziens een fout is gemaakt in de berekening zoals omschreven in de overwegingen 4.7, 4.8 en 4.9 de uitspraak d.d. 14 juli 2016;
• de Commissie en de Klachtencoördinator van het Kifid hebben het dossier en de uitspraak bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat zij het niet eens zijn met het standpunt van Aangeslotene. Zulks is op 25 juli 2016 aan Aangeslotene per e-mail medegedeeld;
• tijdens het onderzoek heeft de Commissie een kennelijke vergissing in de uitspraak d.d. 14 juli 2016 geconstateerd, echter betreft dit een andere rekenfout dan Aangeslotene onder de aandacht van de Commissie heeft gebracht;
• op 5 augustus 2016 heeft de Voorzitter zowel Consument als Aangeslotene per brief geïnformeerd over het voornemen om de geconstateerde rekenfout te herstellen. Consument en Aangeslotene is een termijn van twee weken na dagtekening van de betreffende brief gesteld om op dit voornemen te reageren. Zowel Consument als Aangeslotene hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De Voorzitter stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

2. Beoordeling

2.1 De Voorzitter oordeelt dat een kennelijke vergissing in de vorm van een rekenfout, zoals bedoeld in artikel 46 van het Reglement, is gemaakt in de uitspraak d.d. 14 juli 2016.

2.2 De geconstateerde rekenfout betreft de berekeningen zoals omschreven in overwegingen 4.8 en 4.9 van de uitspraak d.d. 14 juli 2016. In overweging 4.8 is vermeld dat de totale factuur € 1.200,00 bedraagt, waarover een relatiekorting van 42,63% dient te worden gegeven. Per abuis is in de uitspraak vermeld dat de korting derhalve € 688,44 bedraagt, waardoor een factuur van € 511,56 resteert. In overweging 4.9 is doorgerekend met deze rekenfout en is geconcludeerd dat Aangeslotene een bedrag van € 1.238,44 aan Consument dient te restitueren.
2.3 De Commissie heeft geconstateerd dat 42,63% van € 1.200,00 slechts € 511,56 bedraagt en dat het door Aangeslotene aan Consument verschuldigde bedrag
derhalve € 1.061,56 dient te zijn. De Voorzitter volgt de berekening van de Commissie in deze.
2.4 Conform artikel 46.4 van het Reglement heeft de Voorzitter zowel Consument als Aangeslotene ingelicht over het voornemen om de uitspraak te verbeteren. Nu geen van beide partijen heeft gereageerd op dit voornemen, oordeelt de Voorzitter dat de uitspraak conform artikel 46.5 van het Reglement wordt hersteld.

3. Beslissing

De Voorzitter beslist dat overwegingen 4.8 en 4.9 van de uitspraak d.d. 14 juli 2016, te weten:

dienen te worden gewijzigd in:

4.8 Niet is komen vast te staan dat de offerte is getekend en dat de stukken door Aangeslotene zijn gecontroleerd. De Commissie oordeelt dan ook dat de werkzaamheden voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zijn beperkt tot de fase ‘na uitbrengen offerte, voor ondertekening offerte’. De kosten die hiermee gepaard gaan, bedragen € 1.000,00. Dit bedrag dient vermeerderd te worden met de € 200,00 voor de aanvraag van de financiering, waardoor de totale verschuldigde kosten uit komen op € 1.200,00. Op de oorspronkelijke factuur is een relatiekorting van 42,63% gegeven. Indien eenzelfde relatiekorting wordt toegepast, dan wordt een korting van € 511,56 berekend. Er resteert derhalve een factuur van € 688,44.
4.9 Nu Consument een bedrag van € 1.750,00 aan Aangeslotene heeft betaald, dient aangeslotene een bedrag van € 1.061,56 aan Consument te restitueren.

De Voorzitter beslist dat Aangeslotene binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van
€ 1.061,56 verminderd met het bedrag van € 287,06 dat hij reeds aan Consument heeft overgemaakt.

Daarnaast beslist de Voorzitter dat Consument en Aangeslotene de uitspraak van de Commissie dienen te retourneren aan het Kifid. Het Kifid zal op de uitspraak
d.d. 14 juli 2016 een verwijzing maken naar de hersteluitspraak d.d. 30 augustus 2016. De aangepaste uitspraak alsmede een kopie van de hersteluitspraak zal zo spoedig mogelijk aan Consument en Aangeslotene worden toegezonden.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact