Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-362 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-362
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris)

Klacht ontvangen op : 3 november 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den
Haag, verder te noemen Verzekeraar.
Datum uitspraak : 11 augustus 2016
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting
Als gevolg van een hevige hagelbui is de carport van consument beschadigd geraakt. In de verzekeringsvoorwaarden staat vermeld dat schade door hagel wordt vergoed indien deze onvoorzien het woonhuis is binnengedrongen. De verzekeraar gaat niet tot uitkering over omdat hij zich op het standpunt stelt dat de hagelstenen niet binnenin het woonhuis zijn gedrongen. Consument is van mening dat de hagel in de carport is gedrongen omdat de carport door de hagel beschadigd is geraakt. De Commissie dient te beoordelen op welke wijze ‘binnendringen’ moet worden uitgelegd. De uitleg van de verzekeraar komt overeen met de definitie in de Van Dale. Een zuivere taalkundige uitleg is voor de uitleg van de voorwaarden niet doorslaggevend, zo overweegt de Commissie. De lezing van consument vindt de Commissie een redelijke lezing omdat ‘binnendringen’ in het dagelijks spraakgebruik ook kan betekenen dat de hagel zich ‘in de carport heeft geboord’. Door de toepassing van de contra proferentem-regel, prevelaart de lezing van consument boven die van de verzekeraar. De vordering wordt toegewezen.
1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• de klachtbrief van Consument met bijlagen;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek;
• de dupliek;
• de verklaring van Consument met diens keuze voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies en dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft bij Verzekeraar een ‘ING Woonverzekering’ (hierna te noemen de verzekering) afgesloten, welke dekking biedt in geval van schade aan de woning en inboedel.

2.2 Op de verzekering zijn de voorwaarden van de ING Woonverzekering januari 2012 van toepasing. In artikel 22.2 staan de gedekte gebeurtenissen omschreven. Onder sub h staat vermeld:

“Neerslag en/of rioolwater:
– directe neerslag;
schade als gevolg van de op locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater, onvoorzien het woonhuis binnengedrongen als gevolg van lekkage (of overlopen) van daken, balkons of dakgoten of afvoerleidingen daarvan:
– indirecte neerslag:
schade als gevolg van water, onvoorzien het woonhuis binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale verloop is getreden.”

2.3 Op 31 augustus 2015 heeft Consument aan Verzekeraar een schade gemeld omdat door een hagelbui de carport beschadigd is geraakt. Verzekeraar wijst de claim af.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert vergoeding van de schade aan de carport door hem begroot op € 1.067,59.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Consument is de mening toegedaan dat de schade aan zijn carport onder de dekking van de verzekeringsovereenkomst valt. Verwezen wordt naar de dekkingsomschrijving van artikel 22.2 sub h van de verzekeringsvoorwaarden. Ter onderbouwing van zijn standpunt voert Consument de volgende argumenten aan:
• Uit de aard van de omschrijving en de plaats van de komma’s in de tekst volgt dat schade als gevolg van regenval, sneeuwval en hagel wordt vergoed. Hetgeen na de komma achter smeltwater komt, heeft alleen betrekking op schade als gevolg van smeltwater. Deze lezing wordt ook ondersteund door de wijze waarop sub i en k van artikel 22.2 van de verzekeringsvoorwaarden zijn geredigeerd.
• Het is onbegrijpelijk dat directe schade aan een gebouw niet wordt vergoed door een opstalverzekering. De hagelstenen waren zo groot als tennisballen. Dit zijn geen omstandighedenheden waar een woonhuis normaal gesproken tegen bestand is. De opstalverzekering is juist afgesloten voor schade bij abnormale omstandigheden zoals die van Consument.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• Er is geen sprake van binnendringen van regenval, hagel of sneeuwval of smeltwater in het woonhuis. Deze opsomming ziet op alle soorten neerslag. Door het plaatsen van de komma achter smeltwater wordt duidelijk gemaakt dat voor alle soorten neerslag geldt dat er dekking is als de neerslag het huis binnendringt.
• Hagelschade wordt niet uitgesloten in de laatste alinea van artikel 22.2 sub h. Die uitsluitingen hebben betrekking op situaties die eerder in dat artikel zijn ingesloten, waardoor de schade door hagel niet als verzekerde gebeurtenis wordt genoemd.
• Artikel 22.2 sub i en k zijn niet anders opgebouwd dan sub h. Eerst komt er een opsomming en wordt de verzekerde gebeurtenis genoemd.
• Indien alle schade veroorzaakt door soorten neerslag aan een woonhuis zou worden vergoed, zou dit anders zijn verwoord en niet in hetzelfde artikel worden genoemd als water dat onvoorzien het huis binnendringt.
• De contra proferentem-regel gaat niet op. Artikel 22 sub h is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.
• De verzekering biedt geen dekking voor gebouwen tegen neerslag omdat een woonhuis hier geacht wordt bestand tegen te zijn. Daarom is het niet de bedoeling om dit te verzekeren anders dan omschreven tegen neerslag tijdens storm zoals omschreven in artikel 22.2 sub g.

4. Beoordeling

4.1 Tussen partijen is in geschil of de schade aan de carport onder de dekking van de ING Woonhuisverzekering valt. Naar het oordeel van de Commissie is voor de dekkingsvraag relevant of de hagel is binnengedrongen in de carport. Het gaat dus over de uitleg van het woord ‘binnendringen’. De Commissie overweegt hierover als volgt.

4.2 Bij de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden is bepalend hetgeen partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, het zogenoemde Haviltex-criterium (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635). Een zuivere taalkundige uitleg is voor de uitleg van de voorwaarden niet doorslaggevend. Voorts dient eveneens rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Een bijzondere omstandigheid is, dat partijen niet hebben onderhandeld over de verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat de verzekeringsvoorwaarden in beginsel objectief moeten worden uitgelegd. Zie onder andere Hof Leeuwarden, 3 augustus 2010 ECLI: NL: GHLEE: 2010:BN3280 r.o. 13 en GC 30 januari 2015, 2015-300 r.o. 4.2.

4.3 Vanwege de objectieve uitleg zal de Commissie aansluiting zoeken bij de definitie van ‘binnendringen’ zoals weergegeven in de Van Dale (zie Geschillencommissie 29 juli 2015, 2015-225, r.o. 5.3). In Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 14e druk staat binnendringen als volgt omschreven: “zich (met geweld) toegang verschaffen tot -, syn. indringen, penetreren: dieven drongen het huis binnen; het water drong binnen, drong (door een dam, een wand, een kisting heen) tot in de bedoelde ruimte”. Zoals in 4.2 is overwogen geldt echter niet alleen een zuivere taalkundige uitleg. Van belang is ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen. Het dient daarbij wel te gaan om een redelijke lezing.

4.4 Verzekeraar is van mening dat de hagelstenen voor dekking binnenin de woning moeten zijn doorgedrongen en daardoor schade moeten hebben veroorzaakt. Deze lezing sluit ook aan bij de omschrijving zoals geciteerd uit de Van Dale. Naar de mening van Consument – zo begrijpt de Commissie deze aldus – is, omdat de carport door de hagel beschadigd is geraakt, de hagel binnengedrongen in de carport. De Commissie overweegt dat ‘binnendringen’ in het dagelijks spraakgebruik ook kan betekenen dat de hagel zich ‘in de carport heeft geboord’. Met andere woorden, dat de hagelstenen zijn doorgedrongen in de stoffelijke structuur van de carport. Vergelijk Ktr. Zwolle 2 februari 1999, De Praktijkgids 1999, p. 5136.

In dit licht brengt de betekenis van ‘binnendringen’ niet noodzakelijkerwijs mee dat de hagelstenen door de carport heen moeten zijn gekomen, zoals door Verzekeraar wordt betoogd. Op basis van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat de lezing van Consument een redelijke lezing is.

4.5 Het hiervoor overwogene brengt mee dat, anders dan door Verzekeraar wordt aangevoerd, de contra proferentem-regel van toepassing is. De overige argumenten over de lezing van onderhavig beding kunnen daarom onbesproken blijven. Immers is gebleken dat het beding voor meerderlei uitleg vatbaar is (er zijn meerdere redelijke lezingen mogelijk) en derhalve onduidelijk is. Artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in dat geval de meest gunstige lezing van de Consument prevaleert. Derhalve is sprake van een gedekt evenement in de zin van artikel 22.2 sub h van de verzekeringsvoorwaarden.

4.6 De conclusie is dat de schade aan de carport gedekt is onder de verzekering. Verzekeraar dient daarom de schade van Consument te vergoeden. De hoogte van de vordering ad
€ 1.067,59 is niet betwist, zodat deze wordt toegewezen.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat Verzekeraar binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, een bedrag van € 1.067,59 aan Consument vergoedt.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact