Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-439 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-439
(mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen, drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.G. Rosenquist als secretaris)
Klacht ontvangen op : 3 augustus 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : Allianz Nederland Levensverzekering N.V., gevestigd te
Rotterdam, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 21 september 2016
Aard uitspraak : Bindend advies
Samenvatting
Bij de beoordeling van de verplichtingen inzake het hersteladvies spelen behalve de overeenkomst tussen partijen en de civiele wet- en regelgeving ook publiekrechtelijke regels een rol. Aangezien deze regels niet rechtstreeks van toepassing zijn, houdt een schending van deze regels niet automatisch in dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de financieel dienstverlener jegens de consument.
Verzekeraar was gehouden zich in te spannen om Consument een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van de verzekering en om in dat kader aan de adviseur voldoende informatie te verstrekken om haar in staat te stellen een passend advies aan Consument te geven.
Op basis van de informatie die door Consument en Verzekeraar aan de Adviseur is verschaft, heeft de adviseur een advies uitgebracht, waarin is vastgesteld wat de situatie is van Consument op dit moment, wat de opties zijn voor verbetering en welke van die opties naar verwachting het hoogste eindkapitaal zal bieden.
Verzekeraar heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van haar mocht worden verwacht. De zeer specifieke eisen die Consument stelt aan de aard, inhoud en omvang van het hersteladvies berusten op een misvatting van de op Verzekeraar jegens Consument rustende verplichtingen. Anders dan Consument betoogt, houden deze verplichtingen niet in dat Verzekeraar verantwoordelijk en aansprakelijk is voor (de kosten van) een deugdelijk hersteladvies.
1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier, inclusief bijlagen;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Verzekeraar;
• de verklaring van Consument met diens keuze voor bindend advies.
De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact