Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-440 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-440
(mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.G. Rosenquist, secretaris)
Klacht ontvangen op : 30 juli 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : Financial Planning Van Noort B.V., gevestigd te Zoetermeer, verder te noemen de Adviseur
Datum uitspraak : 21 september 2016
Aard uitspraak : bindend advies Samenvatting
Bij de beoordeling van de verplichtingen inzake het hersteladvies spelen behalve de overeenkomst tussen partijen en de civiele wet- en regelgeving ook publiekrechtelijke regels een rol. Aangezien deze regels niet rechtstreeks van toepassing zijn, houdt een schending van deze regels niet automatisch in dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de financieel dienstverlener jegens de consument.
De Adviseur was gehouden Consument een advies te verstrekken waarin zou worden vastgesteld (i) wat Consument op dit moment heeft, (ii) wat zijn doel was ten tijde van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en (iii) wat Consument kan doen om dit doel alsnog (zoveel mogelijk) te benaderen.
Het realiseren, althans benaderen, van het oorspronkelijke doel vormt steeds het startpunt van het hersteladvies. Daarbij dienen de volgende mogelijkheden aan bod te komen: ongewijzigd voortzetten, aanpassing van de bestaande overeenkomst, afkopen of het kiezen voor een passend alternatief. Het is niet noodzakelijk (of verplicht) dat een adviseur een volledige uitsplitsing van de kosten van het afgesloten product dan wel van de besproken opties opneemt in het hersteladvies. Tot advisering die op méér betrekking heeft dan aanpassing, wijziging of omzetting van de oorspronkelijke beleggingsverzekering met als doel het oorspronkelijke doel alsnog te bereiken, is de Adviseur niet gehouden.
Ten behoeve van Consument heeft de Adviseur vastgesteld wat de situatie van Consument was, dat het kapitaal op de einddatum lager zou uitvallen dan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was voorzien en welke opties Consument had voor verbetering van zijn situatie. De Adviseur heeft daarmee voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van hem mocht worden verwacht. De Adviseur heeft Consument immers op zodanige wijze geïnformeerd dat Consument op basis daarvan in staat is gesteld een geïnformeerde keuze te maken over het wijzigen of ongewijzigd laten van zijn verzekeringsovereenkomst.
De zeer specifieke eisen die Consument stelt aan de aard, inhoud en omvang van het hersteladvies door de Adviseur berusten op een misvatting van de in dit geval op de Adviseur jegens Consument rustende verplichtingen. Anders dan Consument betoogt houden deze niet in dat de Adviseur Consument tot in detail zou moeten informeren over de volledige kostenlading van huidige of alternatieve producten of dat de Adviseur gehouden zou zijn Consument ter zake van elk van zijn mogelijke alternatieve keuzes van een persoonlijk beleggingsadvies te voorzien.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact