Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-468

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-468
(mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.J.M. Hendriks, secretaris)

Klacht ontvangen op : 18 april 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Quion Groep B.V., gevestigd te Rotterdam, verder te noemen: “Quion”
Datum uitspraak : 4 oktober 2016
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Consument achtte de door Quion in haar renteverlengingsvoorstel aangeboden tarieven niet marktconform. Hij heeft vervolgens zijn lening willen oversluiten, maar de aflossing zou pas een maand na de renteherzieningsdatum plaatsvinden. Quion heeft Consument twee voorstellen gedaan ter oplossing van het geschil, maar Consument heeft beide voorstellen afgewezen. De Commissie oordeelt dat Quion, nu Consument vóór de renteherzieningsdatum geen keuze had gemaakt en ook zijn lening niet had afgelost, de rente mocht verlengen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument digitaal ingediende klachtformulier
• het verweerschrift van Quion

De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend. Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 20 september 2016 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft samen met zijn echtgenote in februari 2006 een aflossingsvrije lening van
€ 200.000,- afgesloten bij Quion 9 B.V. (hierna: “Quion 9”), onderdeel van Quion. Hij heeft hierbij gekozen voor een eerste rentevastperiode van tien jaar tegen een rente van 3,8% per jaar.

2.2 Vanwege het aflopen van de rentevastperiode op 1 maart 2016, heeft Quion Consument bij brief van 24 november 2015 een renteverlengingsvoorstel gestuurd. Het voorstel betrof een verlenging voor tien jaar tegen een rente van 2,34% per jaar. Bij de brief was een keuzeformulier gevoegd waarop voor een andere rentevastperiode kon worden gekozen. In de brief staat het volgende vermeld: “Ontvangen wij het formulier met uw keuze niet vóór
16 februari 2016? Dan passen wij uw lening automatisch aan”. In de brief staat vervolgens dat in dat geval de rente met tien jaar wordt verlengd tegen 2,34% per jaar.
2.3 Op 24 december 2015 heeft Consument Quion per e-mail verzocht de rente voor tien jaar vast te stellen op 2,04% per jaar. Quion heeft dat verzoek op 28 december 2015 afgewezen. Op 11 januari 2016 heeft Consument zijn verzoek herhaald. Quion heeft hem bij brief van
20 januari 2016 geantwoord dat zij bereid was hem de rente van dat moment, 2,09% voor tien jaar, aan te bieden. Indien Consument daarvan gebruik wenste te maken, kon hij dat handmatig op het keuzeformulier aanpassen.

2.4 Consument heeft het keuzeformulier niet retour gezonden, zodat Quion conform de aankondiging in haar brief van 24 november 2015 de rente per 1 maart 2016 voor tien jaar heeft verlengd tegen 2,34% per jaar.

2.5 Op 2 maart 2016 ontving Quion van de notaris een verzoek om een aflosnota met als aflosdatum 2 april 2016. Quion heeft op 15 maart 2016 een aflosnota aan de notaris gestuurd. Daarin was een boete wegens vervroegde aflossing van € 4.807,61 opgenomen. Consument heeft vooralsnog zijn lening niet afgelost.

2.6 Voorafgaand aan de zitting heeft Quion Consument aangeboden de rente met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2016 voor vijf jaar te verlengen tegen een rente van 1,89% per jaar. In dat geval zal de boete voor vervroegd aflossen lager zijn. Ter zitting heeft Quion een rente voor tien jaar aangeboden tegen 2,09% per jaar. Consument heeft beide voorstellen afgewezen.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert dat Quion zijn rente met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2016 voor tien jaar verlengt tegen een rente van 1,89% per jaar.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• De tarieven die Quion bij de renteverlenging aanbood zijn niet marktconform. Consument heeft daarom tijdig contact met Quion gezocht en haar gevraagd hem een marktconforme rente aan te bieden. Quion heeft aan zijn verzoek geen gehoor gegeven.
• De vertraging die is ontstaan bij het oversluiten van de lening is aan Quion te wijten geweest. Consument heeft Quion reeds op 15 februari 2016 bericht dat hij zijn lening binnen Quion 9 ging oversluiten en haar gemachtigd de nieuwe maandlast van zijn rekening te incasseren. Omdat de notaris eerst op 16 maart 2016 de aflosnota ontving, was tijdig aflossen niet mogelijk.
• Aangezien de lening binnen Quion 9 wordt overgesloten kan van financieel nadeel geen sprake zijn. Consument is daarom geen boete wegens vervroegde aflossing verschuldigd.

Verweer Quion
3.3 Quion heeft de volgende verweren gevoerd:
• Ingevolge de Algemene Voorwaarden Hypotrust 2002 is Consument bij vervroegde aflossing van zijn lening een boete verschuldigd. Dat binnen dezelfde geldverstrekker wordt overgesloten maakt dat niet anders.
• Consument kon bij renteherziening boetevrij aflossen. Van die gelegenheid heeft hij niet tijdig gebruik gemaakt. Aflossing zou immers eerst per 2 april 2016, en derhalve na de renteherziening van 1 maart 2016, plaatsvinden.
• Consument heeft nagelaten het keuzeformulier retour te zenden. Conform de aankondiging in de renteherzieningsbrief van 24 november 2015 heeft Quion op 1 maart 2016 de rente voor tien jaar verlengd tegen 2,34% per jaar. Zij heeft Consument derhalve voldoende gewezen op het gevolg van het niet retour zenden van het keuzeformulier.

4. Beoordeling

4.1 Voor zover Consument erover klaagt dat de door Quion aangeboden rentetarieven niet marktconform zijn, merkt de Commissie op dat het tot de beleidsvrijheid van de geldverstrekker behoort om haar eigen tarieven te bepalen. Zelfs indien het tarief niet marktconform is. Andersom heeft Consument de vrijheid om op het aanbod van de geldverstrekker in te gaan dan wel boetevrij zijn lening naar een andere geldverstrekker over te sluiten. Dat de door Quion aangeboden tarieven niet marktconform zijn, is de Commissie overigens niet gebleken.

4.2 De stelling van Consument dat hij door toedoen van Quion zijn lening niet tijdig heeft overgesloten, vindt geen steun in de stukken. Quion heeft op 2 maart 2016 een aflosverzoek van de notaris ontvangen. Eerst op dat moment was een definitieve aflosdatum bekend. Dat Consument Quion al eerder had gemachtigd om de nieuwe maandlast van zijn rekening te incasseren, kan niet worden beschouwd als een aflosverzoek. Een en ander doet ook niet ter zake, nu de definitieve aflossing na de renteherzieningsdatum zou plaatsvinden en Consument op grond van de toepasselijke voorwaarden een boete was verschuldigd.

4.3 Dat Consument geen boete was verschuldigd omdat hij binnen Quion 9 zijn lening zou oversluiten, is niet juist. Met het oversluiten van de lening breekt Consument het bestaande rentecontract open. De geldverstrekker loopt daardoor inkomsten mis over de resterende rentevastperiode. Voor dat renteverlies dient de geldverstrekker te worden gecompenseerd.

4.4 Vast staat dat Consument geen keuze heeft gemaakt voor een nieuwe rentevastperiode. Quion heeft hem voldoende geattendeerd op de gevolgen die dat had. De rente is derhalve op 1 maart 2016 rechtsgeldig verlengd.

De Commissie wijst de vordering van Consument daarom af.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact