Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-359 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-359
(prof. mr. M.L. Hendrikse en met mr. M. Nijland, secretaris)

Klacht ontvangen op : 20 december 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Rabobank Nederland, gevestigd te Utrecht, verder te noemen de Bank
Datum uitspraak : 12 juni 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Consument heeft bij de bank een bankspaarrekening geopend. Hij verkeerde in de veronderstelling dat sprake was van een ‘vaste’ rente, terwijl in werkelijkheid sprake is van een combinatie van ‘vaste’ rentes. De vraag die ter beoordeling ligt is of een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument op basis van alle relevante feitelijke gegevens die binnen het contractuele kader zijn verstrekt, kon weten dat geen sprake was van een ‘vaste’ rentevergoeding, maar een combinatie van ‘vaste’ rentevergoedingen. De Commissie stelt vast dat in de Algemene Voorwaarden en in de Productvoorwaarden vrij helder staat omschreven dat een vaste rente over iedere inleg wordt vergoed. Consument had daarom in elk geval op de hoogte kunnen zijn van het feit dat geen sprake was van een vaste rente over de gehele looptijd van de spaarrekening, maar dat de vaste rente over iedere inleg zou worden vastgesteld. Dat de Bank het begrip ‘vaste’ rente heeft gehanteerd hoeft dan ook niet vanzelfsprekend mee te brengen dat de rente over de gehele looptijd hetzelfde is. De vordering wordt afgewezen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ingediende klachtformulier;
• het verweer van de Bank;
• de reactie daarop van Consument;
• de dupliek van de Bank.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.
Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 17 mei 2017 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Op 23 maart 2011 zijn Consument en de Bank de overeenkomst Rabo ToekomstSparen overeengekomen. Dit betreft een bankspaarproduct.

2.2 Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Rabo Toekomstsparen 2007 (hierna: Algemene Voorwaarden).
2.3 In artikel 5 van de toepasselijke voorwaarden is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:
“Vaste rente
A Indien met de bank een vaste rente is overeengekomen, vergoedt de bank over elke inleg een door haar te bepalen vaste rente. Deze rente kan de bank tot aan de einddatum niet wijzigen. De bank informeert de klant na iedere inleg over de hoogte van de bij deze inleg behorende vaste rente.
B De bank schrijft in januari van ieder jaar, de over het voorgaande jaar door de bank berekende rente op de lijfrentespaarrekening bij. Het rentebedrag wordt met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, waarin het wordt bijgeschreven, rentedragend. De bank vergoedt over dit rentebedrag een door haar te bepalen vaste rente die tot aan de einddatum niet gewijzigd kan worden. De bank informeert de klant na iedere rentebijschrijving over de hoogte van de bij deze rentebeschrijving behorende vaste rente.
C De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode met inachtneming van een door de bank te bepalen valutaregeling. De rente wordt op de rekening geadministreerd op een door de bank te bepalen wijze.
D De bank kan de rente, de berekening van de totale rentevergoeding, de bijschrijvingsdatum, de berekeningsmethode, berekeningsperiode, de valutaregeling en de wijze van administratie wijzigen.”

2.4 In de brochure Productkenmerken Rabo ToekomstSparen (hierna: Productkenmerken) met vaste rente is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:
“Rentevergoeding
Over iedere inleg, inclusief de rentebijschrijvingen, ontvangt u een vaste rente. Van al die rentepercentages berekenen we de middelrente.
-Vaste rente over iedere inleg
De rente over iedere inleg is vast vanaf de inlegdatum tot aan einddatum. U legt bijvoorbeeld op 25 juli 2010 een bedrag over € 2.000,-. De afgesproken einddatum is 1 december 2038, zodat vanaf 25 juli 2010 over
€ 2.000,- een vaste rente wordt vergoed die hoort bij een spaarperiode van 28 jaar.
De spaarperiode is gebaseerd op het verschil tussen de inlegdatum en einddatum, afgerond op hele jaren naar beneden.
De rente wordt jaarlijks op 1 januari bijgeschreven op de spaarrekening op de spaarrekening. Ook die jaarlijkse rentebijschrijving is vastrentend gedurende de looptijd tot de einddatum. De actuele rentetarieven voor dit product per looptijd vindt u op www.rabobank.nl. Op de rekeningafschriften en in Rabo Internetbankieren wordt bij iedere inleg vermeld welk vast rentetarief over de inleg wordt vergoed tot de einddatum.
-Middelrente over het hele tegoed
De middelrente wordt vergoed over het hele tegoed op de rekening. Van alle op de inleg van toepassing zijnde rentepercentage wordt het gewogen gemiddelde berekend. Dit rentepercentage is het gemiddelde van alle afzonderlijke rentepercentages van alle inlegbedragen en rentebijschrijvingen, waarbij ieder afzonderlijk rentepercentage naar verhouding van de inleg en rentebijschrijving wordt meegenomen.”

2.5 Consument heeft de Algemene Voorwaarden en Productkenmerken van de RaboToekomstSpaar-overeenkomst ontvangen.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert dat de Bank wordt veroordeeld tot toepassing van een vaste beginrente van 4,45% over het spaartegoed tot aan einddatum van de overeenkomst op
29 september 2025.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Aan deze vordering legt Consument ten grondslag dat de Bank hem heeft misleid door hantering van de naam Rabo ToekomstSparen met ‘vaste’ rente. Gezien deze productnaam mocht Consument ervan uitgaan dat de te ontvangen rente over iedere inleg de eerste vaste beginrente betreft. Echter, in de praktijk blijkt de rente over iedere inleg weliswaar vast te staan vanaf de inlegdatum tot aan de einddatum, maar de te ontvangen rente over de verschillende inleggen kunnen onderling verschillen. Dit is te meer misleidend omdat de Bank ook het product Rabo ToekomstSparen met ‘variabele rente’ aanbood.

Verweer

3.2 De Bank heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 Niet ter discussie staat dat de Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden van de Rabo ToekomstSparen rekening aan Consument ter hand zijn gesteld.

4.2 Consument stelt zich op het standpunt dat de werking van het product als het gaat om de vaststelling van de ‘vaste’ rente niet duidelijk voor hem was. Hij verkeerde in de veronderstelling dat sprake was van een ‘vaste’ rente, terwijl in werkelijkheid sprake is van een combinatie van ‘vaste’ rentes. Te meer nu de Bank hetzelfde product tegen ‘variabele’ rente aanbod, had hij er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat hij over iedere inleg de vaste beginrente zou ontvangen.

4.3 De vraag die ter beoordeling ligt, is of een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument op basis van alle relevante feitelijke gegevens die binnen het contractuele kader zijn verstrekt, kon weten dat geen sprake was van een ‘vaste’ rentevergoeding over het gehele spaartegoed, maar een combinatie van ‘vaste’ rentevergoedingen.

4.4 Wat betreft de onderhavige kwestie stelt de Commissie vast dat in de Algemene Voorwaarden en in de Productvoorwaarden vrij helder staat omschreven dat een vaste rente over iedere inleg wordt vergoed. De rente over iedere inleg en elk rentebedrag staat vast vanaf de inlegdatum tot aan de einddatum. Dat betekent dat de rente voor de betreffende inleg tot de einddatum niet kan worden gewijzigd. De tijd tussen de inlegdatum en de einddatum, net als de marktrente op het moment dat een bedrag wordt ingelegd, bepalen mede het rentepercentage voor de inleg. Het rentebedrag wordt jaarlijks in januari vastgesteld en op de spaarrekening gestort. De jaarlijkse rentebijboeking wordt gezien als een nieuwe inleg op de spaarrekening en heeft derhalve een eigen vaste rente.

4.5 Naar het oordeel van de Commissie staat in de Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden voldoende duidelijk uitgelegd dat een vaste rente per inleg wordt berekend.

Consument had daarom in elk geval op de hoogte kunnen zijn van het feit dat geen sprake was van een vaste rente over het gehele spaartegoed, maar dat de vaste rente over iedere inleg zou worden vastgesteld. Dat de Bank het begrip ‘vaste’ rente heeft gehanteerd hoeft dan ook niet vanzelfsprekend mee te brengen dat de te ontvangen rente over de verschillende bedragen die jaarlijks worden bijgeschreven hetzelfde is.

4.6 Gelet op voorgaande wijst de Commissie de vordering af.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact