Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-490

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-490
(door mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. M.B. Beunders, secretaris)

Klacht ontvangen op : 31 januari 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : Achmea Schadeverzekeringen N.V., handelend onder de naam InShared,
gevestigd te Apeldoorn, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 25 juli 2017
Aard uitspraak : Niet-bindend

Samenvatting

Autoverzekering. Consument vordert dekking onder de verzekering voor de schade die haar zoon tijdens het schadevoorval heeft veroorzaakt met haar auto. Het kenteken is geregistreerd op naam van de zoon. De Commissie dient de vraag te beantwoorden of de zoon van Consument kan worden aangemerkt als partner in de zin van de Bijzondere Voorwaarden. Gelet op het partnerbegrip in de Van Dale overweegt de Commissie dat de zoon van Consument niet kan worden aangemerkt als partner. De vordering van Consument wordt afgewezen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ingediende klachtformulier;
• de klachtbrief van Consument;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Verzekeraar;
• de verklaring van Consument met diens keuze voor niet-bindend advies.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor niet-bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Per 14 april 2015 heeft Consument via haar online verzekeringsmap bij Verzekeraar een autoverzekering (hierna: de Verzekering) aangevraagd ter zake een [..auto..] met kenteken [..nummer..]. De Verzekering is geadministreerd onder [..relatienummer..]. Van toepassing zijn de Voorwaarden Autoverzekering van Inshared VA- 1412 (hierna: de Bijzondere Voorwaarden) van december 2014.
2.2 Voor zover relevant luiden de artikelen 1.1 en 10.4 van de Bijzondere Voorwaarden als volgt:

‘1.1 Welke auto kunt u bij ons verzekeren?
Op uw polis in uw online verzekeringsmap staat welke auto u precies verzekert en welke
verzekeringen u voor deze auto heeft afgesloten.
Er gelden wel voorwaarden voor het verzekeren van uw auto:
• Uw auto is een personenauto met een geel kenteken
• U gebruikt de auto als particulier dus niet voor zakelijk gebruik. Woon-werkverkeer en werkbezoek is wel verzekerd
• Het kenteken staat op uw naam. Of op naam van uw partner met wie u samenwoont

(…)

10.4 Wat verzekert InShared niet?

Niet verzekerd is schade ontstaan:
• Tijdens wedstrijden waarbij de auto is gebruikt.
• Tijdens verhuur, leasing of gebruik als taxi van de auto.
• Terwijl de bestuurder niet rijbevoegd is. Voorbeelden: geen geldig rijbewijs, ontzegging rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ook is er geen dekking als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
• Aan illegale accessoires zoals radarverklikkers.
• Aan losse navigatie-, communicatie- en videoapparatuur (inclusief diefstal en verlies).
• Terwijl het kenteken niet op uw naam of die van uw partner staat met wie u samenwoont.
• Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaak, of dit met uw toestemming is gebeurd.
• Doordat de auto niet op slot stond of de sleutels erin lagen.
• Doordat u de auto (tijdelijk) niet kunt gebruiken.
• Doordat de auto ondanks reparatie na een schade in waarde is gedaald.
• Doordat u ander indirect nadeel heeft als gevolg van de (ongevals)schade.
• Door inbeslagname van de auto.
• Als gevolg van bijzondere afspraken, zoals garantie-, vrijwarings-, of boetebedingen.

Ook vergoedt Inshared geen schade als deze op basis van een wet of een andere verzekering al wordt, vergoed zou worden als u niet bij ons was verzekerd.’

2.3 Op 11 mei 2015 is de auto van Consument betrokken geraakt bij een ongeval, waarbij schade is veroorzaakt aan de auto van de wederpartij. Op het moment van het ongeval bestuurde de zoon van Consument de auto. Consument heeft de schade gemeld bij Verzekeraar.
2.4 Verzekeraar heeft op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een bedrag van € 2.667,27 aan de wederpartij vergoed.
2.5 Tijdens de afhandeling van de schademelding is Verzekeraar gebleken dat het kenteken van de auto op naam staat van de zoon van Consument. Verzekeraar heeft daarop het schadebedrag van € 2.667,27 van Consument gevorderd.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert dekking onder de Verzekering voor de schade die haar zoon tijdens het schadevoorval op 11 mei 2015 heeft veroorzaakt met haar auto.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag.
• Consument stelt dat de schade – voortvloeiend uit het schadevoorval van 11 mei 2015 – gedekt is onder de Verzekering.
• De zoon van Consument dient op grond van artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden VA- 14-12 aangemerkt te worden als partner. De zoon van Consument heeft de dagelijkse zorg voor zijn zieke moeder op zich genomen en vanwege zijn zieke moeder verblijft de zoon ook op het adres van zijn moeder. Aldus verblijven zij tezamen op haar adres.
• Voor Consument is niet duidelijk op welke voorwaarden Verzekeraar zich beroept. De bijzondere voorwaarden waarop Verzekeraar zich beroept, waren niet bij Consument bekend en zijn ook niet met haar gecommuniceerd.
• Verzekeraar verwijst in dit kader naar 1.1 en 10.3 van bijzondere voorwaarden. Op de website zijn vervolgens algemene voorwaarden aangetroffen. Dit is de versie 2016, waarbij Consument aanneemt dat Verzekeraar daar naar verwijst. Onder 1.1 staat dus weer het partner begrip, wat dus in de visie van klaagster evengoed haar zoon kan zijn in deze situatie. Immers, de zoon trad praktisch gezien door de zorg voor zijn moeder op als partner (en verbleef ook voor deze zorg vaak bij moeder. Ook in 10.4 (versie 2016) staat weer het begrip ‘partner’. Deze partner is dus in de visie van klaagster haar zoon die de zorg voor haar heeft.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• De schade veroorzaakt door de zoon van Consument met de auto van Consument
op 11 mei 2015 valt niet onder de dekking van de Verzekering. Verzekeraar vordert het uitgekeerde schadebedrag terug op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De terugvordering is gebaseerd op het feit dat de betreffende autoverzekering niet correct was afgesloten, waardoor er geen verzekeringsdekking aanwezig is. Het kenteken van de auto bleek ten tijde van het ongeval op naam van de zoon van Consument te staan.
• In 1.1 van de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld dat indien een kenteken op naam van de verzekeringnemer staat of op naam van diens samenwonende partner de auto kan worden verzekerd. Het gevolg daarvan is dat de [..auto..] niet bij Verzekeraar is verzekerd.

Daarnaast staat ook in 10.3 van de Bijzondere Voorwaarden dat de schade die is ontstaan, terwijl het kenteken niet op naam van verzekeringnemer of diens samenwonende partner staat, niet is verzekerd. Tot slot is in 10.5 van de Bijzondere Voorwaarden opgenomen dat de verzekeringnemer de schade aan Verzekeraar moet terugbetalen, als de schade niet verzekerd is. Dat de uitgekeerde schade in onderhavige kwestie niet verzekerd is blijkt uit artikel 10.3.

4. Beoordeling

4.1 De vordering van Consument moet beoordeeld worden op grond van de tussen partijen gesloten autoverzekering en de op die verzekeringsovereenkomst toepasselijke voorwaarden. Primair spitst de discussie zich aldus toe op de vraag of de zoon van Consument als ‘partner’ in de zin van de Bijzondere Voorwaarden kan worden aangemerkt.

4.2 Voorop staat dat voor de uitleg van de toepasselijke voorwaarden, waaronder de verzekeringsvoorwaarden, bepalend is de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over een weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, het zogenoemde Haviltex- criterium. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635. Een zuiver taalkundige uitleg is voor de uitleg van de voorwaarden niet doorslaggevend. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Een bijzondere omstandigheid is dat partijen niet hebben onderhandeld over de verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat de voorwaarden in beginsel objectief moeten worden uitgelegd. GC Kifid 30 januari 2015, 2015-300.

4.3 Aangenomen dat de voorwaarden ‘VA-1412’ – meer in het specifiek artikel 10.4 van deze Bijzondere Voorwaarden – zoals Consument naar voren gebracht heeft gebracht – de toepasselijke voorwaarden zijn van de Verzekering stelt de Commissie allereerst vast dat deze voorwaarden dateren uit december 2014, zo blijkt uit het dossier én de website van Verzekeraar. Voor de vraag of de zoon van Consument valt aan te merken als ‘partner’ zal de Commissie het begrip ‘partner’ objectief uitleggen, waarbij aansluiting gezocht zal worden bij de Van Dale.

4.4 In Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, staat het begrip ‘partner’ als
volgt omschreven:

‘part ner (de;,v;meervoud: partners)
1 deelgenoot, mededeelnemer
2 medespeler, mededanser
3 degene met wie je samenwoont of gehuwd bent’

4.5 Gelet op bovenstaande definities in de Van Dale, het feit dat het de zoon van
Consument betreft die ook niet staat ingeschreven op het adres van Consument, is de Commissie van oordeel dat de zoon van Consument niet kan worden beschouwd als ‘partner’ in de zin van artikel 10.3 van de Bijzondere Voorwaarden.

Hieruit volgt dat de auto – ten tijde van het schadevoorval op 11 mei 2015 – niet verzekerd was en dat Verzekeraar de op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen aan de wederpartij uitgekeerde schade van € 2.667,27 op Consument kan verhalen. De stelling van Consument dat haar zoon haar dagelijkse verzorging op zich neemt, de boodschappen doet en feitelijk samen met haar op het adres woont kan haar niet baten.

Communicatie over de voorwaarden tijdens de interne klachtprocedure
4.6 Ofschoon Verzekeraar zich terecht op het standpunt stelt dat de ‘VA-1412’ bijzondere voorwaarden betreffen, acht de Commissie de verwarring die bij Consument is ontstaan over de voorwaarden begrijpelijk. Immers geeft de volledige naam van deze voorwaarden, te weten ‘Voorwaarden Autoverzekering van Inshared VA- 1412’ geen aanleiding om te veronderstellen dat het hier om bijzondere voorwaarden zou gaan. Ook het feit dat de nummering van de artikelen in de ‘VA-1412’ – overlegd door Consument – afwijken van de nummering in de ‘VA-1412’ zoals deze door Verzekeraar is aangedragen heeft kunnen bijdragen aan de verwarring. Een en ander kan echter niet tot een ander oordeel van de Commissie leiden.

4.7 De slotsom is dat de vordering van Consument dient te worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact