Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-693 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-693
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. A.M.S. Westenbrink, secretaris)

Klacht ontvangen op : 29 mei 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : AEGON Schadeverzekering N.V., gevestigd te ’s-Gravenhage,
verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 19 oktober 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Verzekeraar heeft geweigerd dekking te verlenen onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van Consument. Tussen partijen bestond discussie over de vraag of Consument aansprakelijk is voor de door de derde geleden schade en Verzekeraar in de gegeven omstandigheden gehouden is dekking te verlenen. De Commissie concludeert dat Consument aansprakelijk is voor de door de derde geleden schade en dat Verzekeraar uit dien hoofde gehouden is dekking te verlenen onder de aansprakelijkheidsverzekering van Consument.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument digitaal ingediende klachtformulier;
• de aanvullende informatie van Consument d.d. 12 juni 2016;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Verzekeraar.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verzekeraar. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden nr. 2010 (hierna Algemene Voorwaarden) en de Bijzonder Voorwaarden AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online nr. 2010-AV (hierna Bijzondere Voorwaarden) van toepassing.

2.2 In de Bijzondere Voorwaarden is voor zover relevant het volgende opgenomen:

2 Dekking
2.1 Omschrijving van de dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur binnen de particuliere hoedanigheid.
Voor alle verzekerden tezamen wordt per schadegebeurtenis niet meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag. Voor schade in de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordt nooit meer vergoed dan € 1.250.000,-.

2.3 Op 24 februari 2017 is Consument gestruikeld terwijl hij op bezoek was. Consument liep van het bankstel naar het tv-meubel en terwijl hij liep, keek hij continu naar de linkerkant en praatte hij over en wees hij naar de huizen die gelegen zijn naast het appartementencomplex waar hij op bezoek was. Consument is tijdens zijn loop gestruikeld over zijn voeten en op een salontafel van glas gevallen.

2.4 Per e-mail d.d. 15 maart 2017 heeft Verzekeraar nader informatie opgevraagd bij Consument:

Wilt u nog het volgende laten weten?
‐ Waar was u mee bezig toen u struikelde over uw voeten?
‐ Liep u nog ergens mee in handen?

Consument heeft op 16 maart 2017 per e-mail geantwoord aan Verzekeraar:

Ik liep van het bankstel naar het tv‐meubel en had niks in mijn handen.

2.5 Per e-mail van 24 maart 2017 heeft Verzekeraar laten weten:

U blijkt niet wettelijk aansprakelijk voor de schade
Volgens de wet ben je niet automatisch aansprakelijk als je schade veroorzaakt. Je moet ook minder voorzichtig zijn geweest U struikelde spontaan over haar eigen voeten, waarbij u echter niet minder voorzichtig was dan je mag verwachten van iemand.

Wij verwezen de tegenpartij naar diens eigen inboedelverzekeraar
Wellicht vergoedt deze verzekeraar de schade wél.

2.6 Per e-mail van 6 juni 2017 heeft Verzekeraar nogmaals zijn standpunt toegelicht. Hierin wordt onder meer het volgende vermeld:

Het klopt dat wij de claim van tegenpartij niet betalen
Wij betalen de claim niet omdat u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade. U liep
namelijk op normale wijze en struikelde over uw eigen voeten. U stelt wél aansprakelijk te zijn
omdat u naar links keek en niet recht vooruit. Echter, ook dan bent u niet wettelijk
aansprakelijk omdat u niet minder voorzichtig was dan je mocht verwachten van iemand.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument klaagt dat Verzekeraar weigert dekking te verlenen onder zijn aansprakelijkheidsverzekering en vraagt Verzekeraar alsnog dekking te bieden voor de schade. Consument vordert primair vergoeding van de herstelkosten ter hoogte van €495,- (excl. verzendkosten) van de salontafel en subsidiair (indien herstel niet meer mogelijk is) vervanging door een eenzelfde salontafel waarvan de kosten tussen de €1800,- en €2000 bedragen,-.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan:
• Consument is wel onvoorzichtig geweest bij het veroorzaken van het ongeluk. Tijdens zijn loop had hij zijn hoofd continu naar links gedraaid en keek hij naar buiten terwijl hij aan het praten was over huizen in de buurt.
• Wanneer Consument voorzichtig zou zijn en recht voor zich uit zou kijken, erop lettende dat er een glazen salontafel in de buurt was, zou hij niet zijn gevallen.
• In het normale leven wordt niet continu naar de voeten gekeken, maar in dit geval is er sprake van het omgekeerde: Consument keek continu opzij. Met dit gedrag is het risico verhoogd dat er een ongeluk zou gebeuren. Dat Consument ook had kunnen struikelen wanneer hij vooruit had gekeken, is pure speculatie van Verzekeraar.
• Dit voorval is niet te scharen onder een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er is geen sprake van meerdere factoren die hebben geleid tot de val. Consument is zelf onvoorzichtig geweest en als gevolg van zijn gedrag heeft hij een ongeluk veroorzaakt, waarbij hij niemand en niets de schuld kan geven.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• Voor een succesvol beroep op de aansprakelijkheidsverzekering dient er sprake te zijn van schade die door een derde wordt geleden als gevolgd van een onrechtmatige daad van verzekerde. In deze zaak is weliswaar schade veroorzaakt, het struikelen over de eigen voeten kan niet als onrechtmatige daad worden gekwalificeerd.
• Van onzorgvuldig handelen door Consument is niet gebleken. Het feit dat Consument opzij keek tijdens de valpartij, maakt niet dat er sprake is van onvoorzichtigheid. In het normale leven wordt in de regel tijdens het lopen niet continu naar de voeten gekeken en ook als Consument vooruit had gekeken was struikelen mogelijk geweest. Mensen plegen tijdens het lopen allerlei zaken te bekijken en te bespreken, zonder daarbij steeds naar de grond en de voeten te kijken.
• Evenmin is gebleken dat het struikelen plaats heeft gevonden doordat Consument over een bepaald object is gevallen. De schade is ontstaan door de val die volgde op het struikelen. De situatie kan worden gekwalificeerd als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het staat niet in verband met het draaien van het hoofd naar een ander object dan de eigen voeten. Daarbij, een persoon kan ook over de eigen voeten struikelen als deze wel in het oog worden gehouden.
• Verzekeraar verwijst naar de uitspraak van Hof Den Bosch van 28 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2628, waarin werd geoordeeld dat het struikelen en daardoor een andere persoon ten val brengen, als een ongelukkige samenloop van omstandigheden werd aangemerkt. Het enkele feit dat iemand struikelt, brengt nog niet mee dat de struikelaar aansprakelijk is voor de schade van een derde. Dit kan mogelijk anders zijn indien het gedrag van de struikelaar roekeloos is geweest ofwel deze in de gegeven situatie concreet heeft kunnen, en moeten, voorzien dat schade zou kunnen ontstaan, ofwel op de koop toe heeft genomen dat dit plaats zou vinden.
• Van voorzienbaarheid was in deze zaak geen sprake. Evenmin is gebleken dat Consument zich zodanig heeft gedragen dat de schade aan de eigendommen van de ander door zijn gedrag op de koop toe werd genomen. Dit maakt dat van een onrechtmatige daad door Consument geen sprake is geweest.
• De claim is terecht door Verzekeraar afgewezen. Er is niet onrechtmatig door Consument gehandeld waardoor er geen sprake was van aansprakelijkheid en de schade niet is verzekerd.

4. Beoordeling

4.1 De vraag die partijen verdeeld houdt, is of Consument aansprakelijk is voor de schade aan de salontafel en Verzekeraar in de gegeven omstandigheden gehouden is dekking te verlenen. De verzekering biedt blijkens de verzekeringsvoorwaarden dekking in geval van aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur binnen de particuliere hoedanigheid

4.2 De Commissie stelt in de eerste plaats vast dat partijen niet van mening verschillen over het feitencomplex. Consument liep van het bankstel naar het tv-meubel en terwijl hij liep, keek hij continu naar de linkerkant en praatte hij over en wees hij naar de huizen die gelegen zijn naast het appartementencomplex waar hij op bezoek was. Consument is tijdens zijn loop gestruikeld over zijn voeten en op een salontafel van glas gevallen.

4.3 De vraag of Consument aansprakelijk is voor de gedraging die ertoe heeft geleid dat de salontafel beschadigd is, dient te worden beantwoord aan de hand van relevante wetgeving en jurisprudentie. In het bijzonder is relevant artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek waarin de criteria voor aansprakelijkheid zijn opgenomen. Zie ook Kifid GC nr. 2015-304.

4.4 De criteria voor aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad zijn: een onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade en causaal verband.

Onrechtmatige daad
Als een onrechtmatige daad kan blijkens lid 2 van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit alles behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

In onderhavige kwestie is sprake van de laatste categorie. Consument heeft, door te handelen zoals hij heeft gedaan, onnodig een gevaarlijke situatie in het leven geroepen. Consument heeft tijdens zijn loop continu naar links gekeken, terwijl daar geen noodzaak voor was. Deze gevaarlijke situatie had eenvoudigweg voorkomen kunnen worden door recht voor zich uit te kijken tijdens het lopen in plaats van continu naar links.

Toerekenbaarheid
Van toerekenbaarheid van de daad aan de dader is sprake indien de daad te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak die op basis van de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van hem komt (lid 3 van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek). In dit geval gaat om een daad van Consument zelf en dus om schuldaansprakelijkheid. De Commissie concludeert dat de gedraging van Consument verwijtbaar was. Consument is over zijn eigen voeten gestruikeld omdat hij niet keek waar hij liep, terwijl hiertoe geen noodzaak was.

Schade
Er bestaat recht op schadevergoeding, indien sprake is van schade, veroorzaakt door de onrechtmatige daad die aan de dader kan worden toegerekend. Er is schade geleden aan de salontafel door de val van Consument.

Causaal verband
Tussen de daad van de dader en de schade moet een conditio sine qua non verband bestaan. De schade zou niet zijn ontstaan zonder de daad. Vaststaat dat de salontafel deze schade niet had opgelopen, indien Consument niet was gestruikeld over zijn eigen voeten.

4.5 De Commissie overweegt dat het beroep van Verzekeraar op de uitspraak van het
Hof Den Bosch van 28 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2628, in onderhavige kwestie geen toepassing kan vinden nu de feiten en omstandigheden in onderhavige casus anders liggen. In de uitspraak van het Hof Den Bosch waar Verzekeraar naar verwijst is er sprake van een botsing tussen twee personen, nadat de ene persoon in een sneller dan normaal tempo richting het inpandige zwembad liep om hierin te springen en struikelde over een drempel. Hierbij wordt letselschade opgelopen door de andere persoon. In het geval van Consument liep hij van de bank richting een tv-meubel. Op het moment van opstaan moet de aanwezigheid van de salontafel al kenbaar voor hem zijn geweest en heeft hij in de situatie al concreet kunnen en moeten voorzien dat de schade zou kunnen ontstaan. Ondanks deze omstandigheid heeft Consument toch constant naar links gekeken tijdens het lopen in plaats van te kijken waar hij liep.

4.6 De Commissie concludeert dat Consument aansprakelijk is voor de door de derde geleden schade en dat Verzekeraar uit dien hoofde gehouden is dekking te verlenen onder de aansprakelijkheidsverzekering van Consument.

4.7 De Commissie wijst de vordering van Consument toe.

5. Beslissing

De Commissie beslist dat Verzekeraar binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument dekking verleent onder de Verzekering voor de schade aan de salontafel met inachtneming van de toepasselijke Voorwaarden.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact