Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-750 (Bindend)

Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-750
Klacht ontvangen op : 12 april 2016
Ingediend door : Consument
Tegen : Genworth Financial (thans Axa Partners – Credit & Lifestyle Protection),
gevestigd te Arnhem, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 30 augustus 2017 (beslissing op de klacht)
9 november 2017 (herstelbeslissing)
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Verzekeraar heeft de arbeidsongeschiktheidsuitkering beëindigd omdat Consument minder dan 35% (uitkeringsdrempel) arbeidsongeschikt is geoordeeld voor zowel eigen werk als voor passende arbeid in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Discussie is ontstaan over de geduide beperkingen. De Commissie heeft geoordeeld dat de door Verzekeraar ingeschakelde verzekeringsgeneeskundige zijn rapportage vollediger had kunnen doen zijn, maar dat de niet door hem vermelde beperkingen voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van Consument niet relevant zijn. De vordering is afgewezen.

1. Procesverloop

1.1 De Commissie heeft op 30 augustus 2017 beslist op de klacht van Consument tegen Verzekeraar. Deze beslissing, waarbij de vordering van Consument is afgewezen, is op diezelfde datum aan partijen toegezonden.
1.2 Bij brief van 20 september 2017 van haar gemachtigde [naam 1] heeft Consument zich gericht tot de Voorzitter van de Geschillencommissie, die heeft geantwoord bij brief van 6 oktober 2017. Die brief eindigt met de volgende passage: “Voor zover u in uw brief verzoekt om herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak, in die zin dat er onder het procesverloop geen melding is gemaakt van de eerdere zitting, het wrakingsverzoek en de verschoning, heb ik dat verzoek onder de aandacht gebracht van de voorzitter van de Commissie.”
1.3 Bij brief van 16 oktober 2017 heeft de voorzitter van de Commissie Verzekeraar via zijn gemachtigde [naam 2] een kopie gezonden van voormelde brief van [naam 1] en verzocht op het in die brief vervatte verzoek om herstel te reageren.
1.4 Bij brief van 17 oktober 2017 heeft [naam 2] gereageerd. Zij laat – samengevat- weten dat volgens AXA geen sprake is van een kennelijke vergissing en dat hooguit alsnog melding gemaakt zou kunnen worden van de eerdere zitting, het door AXA gedane wrakingsverzoek en de daarop volgende verschoning.
2. Motivering

2.1 De Commissie is van oordeel dat het gewenst is haar beslissing van 30 augustus 2017 aan te vullen met een beschrijving van hetgeen zich tussen de zitting van 30 maart 2017 en de zitting van 6 juli 2017 in deze zaak heeft voorgedaan. De Commissie betreurt dat dat niet direct is gebeurd en herstelt dat, zoals hierna vermeld.

2.2 Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal de Commissie bepalen dat het
hoofdstuk “1. Procesverloop” in de beslissing van 30 augustus 2017 als volgt verbeterd gelezen dient te worden.

Na de zin (De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.) en voor de zin (Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 6 juli 2017.) dient de volgende tekst te worden toegevoegd:

“Partijen zijn opgeroepen voor een zitting op 31 maart 2017. Op die zitting zijn dezelfde personen verschenen als hieronder vermeld bij de zitting van 6 juli 2017. Na afloop van deze zitting heeft [naam 2] bij brief van 19 april 2017 de leden van de Commissie die de zaak op de zitting van 31 maart 2017 hebben behandeld, gewraakt en verzocht een nieuwe hoorzitting te plannen. Naar aanleiding van die brief heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Voorzitter van de Geschillencommissie, de voorzitter van de behandelend Commissie en [naam 2]. Het verzoek is voor de leden van de Commissie reden geweest zich terug trekken. De Voorzitter van de Geschillencommissie heeft daarop drie andere leden aangewezen om de klacht van Consument tegen Verzekeraar te behandelen. Vervolgens zijn partijen opgeroepen voor na te melden zitting.”

3. Beslissing

De Commissie bepaalt dat hoofdstuk I. Procesverloop in de beslissing van 30 augustus 2017 na de zin (De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.) en voor de zin (Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 6 juli 2017.) dient te worden aangevuld met de hiervoor onder 2.2 tussen aanhalingstekens vermelde tekst.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact