Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-005

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-005
(mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Klacht ontvangen op : 15 februari 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : DeGiro B.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen “DeGiro”
Datum uitspraak : 3 januari 2018
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Consument beklaagt zich erover dat DeGiro de overboeking van een bedrag van € 25.000,00 van de privérekening van Consument bij Credit Andorra naar de onderhavige rekening heeft geweigerd en geen medewerking heeft verleend aan het verzoek van Consument om het bedrag terug te boeken naar de tegenrekening of een andere Nederlandse rekening op naam van Consument en dat DeGiro zonder zijn toestemming het bedrag heeft teruggestort naar de rekening bij Credit Andorra. Consument vordert een vergoeding van € 234,50. De Commissie oordeelt als volgt. Uitgangspunt in dit geschil is hetgeen partijen zijn overeengekomen. In dit geval de overeenkomst en de Voorwaarden. Op grond van artikel 6.3 van de Voorwaarden is een overboeking van geld slechts mogelijk van en naar een tegenrekening van de rekening. Zulks blijkt eveneens uit de informatie in de FAQ op de website van DeGiro. Op grond van de tussen partijen geldende afspraken, heeft DeGiro de overboeking van Consument dan ook op terechte grond geweigerd nu het geld afkomstig was van een andere rekening van Consument dan de tegenrekening. De vordering wordt afgewezen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier met bijlagen;
• het verweerschrift van DeGiro;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van DeGiro;
• de nadere reactie van Consument;
• de nadere reactie van DeGiro.

De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument houdt sinds 19 oktober 2015 een beleggingsrekening aan bij DeGiro (hierna: “de rekening”) waarbij de tegenrekening een betaalrekening is bij Rabobank (hierna: “de tegenrekening”). Consument heeft hiertoe een “Cliënt overeenkomst DeGiro” (hierna: “de overeenkomst”) met DeGiro gesloten.

2.2 Op de overeenkomst zijn de “Voorwaarden beleggingsdiensten” (hierna: “de Voorwaarden”) van toepassing. In de Voorwaarden is onder meer het volgende bepaald:
“Artikel 1. Definities
(…)
“Tegenrekening”: de door Cliënt aan DEGIRO opgegeven bankrekening op naam van Cliënt bij een bank met vestiging in een EU lidstaat.
(…)
6.3 Tegenrekening
Overmaken van geld is uitsluitend mogelijk van en naar de Tegenrekening. DEGIRO is niet
gehouden een Opdracht tot het overboeken van geld naar de Tegenrekening uit te voeren,
voordat het betreffende bedrag door Beleggersgiro is ontvangen. Financiële Instrumenten kunnen niet worden geboekt van het Giraal Tegoed naar een rekening buiten DEGIRO.

2.3 Op de website van DeGiro staat het volgende vermeld:
“(…) Geld overboeken naar uw rekening bij DEGIRO kan via uw eigen bank of d.m.v. iDEAL. (…)”

2.4 In de Frequently Asked Questions (hierna: “FAQ”) op de website van DeGiro staat het volgende:
“Waarom werkt DEGIRO met een vaste tegenrekening?

Om de posities van haar klanten zo goed mogelijk te beschermen werkt DEGIRO altijd met een vaste Tegenrekening. Deze vaste Tegenrekening dient een rekening te zijn bij een bank binnen de Europese Unie die op uw naam staat. Het is alleen mogelijk om geld vanaf deze vaste Tegenrekening naar DEGIRO en van DEGIRO naar deze vaste Tegenrekening te boeken.

(…)

Kan ik geld overboeken vanaf een rekening die niet gelijk is aan mijn opgegeven tegenrekening?

Nee, Om de posities van haar klanten zo goed mogelijk te beschermen werkt DEGIRO altijd met één vaste Tegenrekening.”

2.5 Consument heeft in juli 2016 een overboeking gedaan van een effectendepot van een eigen rekening in een niet EU-land naar de rekening.

2.6 Op 13 december 2016 heeft Consument een bedrag van € 25.000,00 van zijn privérekening bij Credit Andorra overgeboekt naar de rekening. Credit Andorra heeft Consument hiervoor een bedrag van € 209,50 aan transactiekosten in rekening gebracht.

2.7 DeGiro heeft de overboeking van bovengenoemd bedrag geweigerd, omdat het niet afkomstig was van de tegenrekening en omdat het een overboeking betrof uit een niet EU-land.

2.8 Consument heeft DeGiro verzocht het bedrag van € 25.000,00 terug te storten naar de tegenrekening of een andere Nederlandse rekening op zijn naam. DeGiro heeft dit verzoek niet uitgevoerd en heeft het bedrag teruggeboekt naar de privérekening bij Credit Andorra. Credit Andorra heeft Consument een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht voor de verwerking van deze terugboeking.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert een vergoeding van € 234,50.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de grondslag dat DeGiro ten onrechte de overboeking van een bedrag van € 25.000,00 van de privérekening van Consument bij Credit Andorra naar de rekening heeft geweigerd en geen medewerking heeft verleend aan het verzoek van Consument om het bedrag terug te boeken naar de tegenrekening of een andere Nederlandse rekening op naam van Consument en dat DeGiro zonder zijn toestemming het bedrag heeft teruggestort naar de rekening bij Credit Andorra. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• Consument had geen reden om aan te nemen dat de overboeking van € 25.000,00 van zijn privérekening bij Credit Andorra naar de rekening door DeGiro zou worden geweigerd. Consument heeft zich bij de overboeking laten leiden door de gegevens op de website van DeGiro en de internetgegevens die bij het inloggen beschikbaar waren. Er wordt op de website geen beperking vermeld met betrekking tot het land van herkomst van het over te boeken bedrag.
• Na het inloggen wordt in de functie “geld in-/uitboeken” voor het terugstorten de tegenrekening expliciet als enige mogelijkheid van uitboeken vermeld, terwijl deze voorwaarde bij de functie “overboeken” ontbreekt. De meest plausibele verklaring hiervoor is dat deze voorwaarde dan ook niet van toepassing is. Er wordt op zijn minst gesuggereerd dat bij “geld overboeken” het geld niet noodzakelijkerwijs van de tegenrekening afkomstig dient te zijn, maar dat dit conform de informatie in punt 2.2 van deze uitspraak van iedere eigen rekening van de klant afkomstig kan zijn. Later wordt aangegeven dat het belangrijk is dat het geld afkomstig is van de tegenrekening, maar dit wordt niet als een absolute voorwaarde vermeld, zoals wel het geval is bij “geld terugstorten”.
• Indien DeGiro het verzoek van Consument tot terugboeking van het bedrag van
€ 25.000,00 naar de tegenrekening, dan wel een andere Nederlandse rekening op zijn naam had uitgevoerd, zouden de kosten voor het terugstorten naar de rekening bij Credit Andorra zijn voorkomen.
• Indien DeGiro een andere uitleg geeft aan de regels voor het overboeken dan is Consument onduidelijk, onjuist c.q. onvolledig geïnformeerd.
• Door de geslaagde effectenoverboeking in juli 2016 van een eigen rekening in een niet-EU land is bij Consument op geen enkel moment de vraag opgekomen of de onderhavige overboeking wel door DeGiro zou worden geaccepteerd. Dit gaf Consument een bevestiging dat overboekingen van een eigen rekening ook van buiten de EU en van een andere rekening dan de opgegeven tegenrekening handmatig verwerkt kon worden. In de overeenkomst en op de website van DeGiro is nergens opgenomen dat het beleid ten aanzien van overboekingen van effecten afwijkt van het beleid ten aanzien van geldoverboekingen. Consument kan niet worden verweten dat hij heeft gehandeld in strijd met hem onbekend intern beleid.

Verweer van DeGiro
3.3 DeGiro heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• In de overeenkomst en op de website is opgenomen dat een klant alleen geld mag overmaken vanuit de bij DeGiro bekende tegenrekening en dat een dergelijke tegenrekening in ieder geval gevestigd moet zijn in een EU-lidstaat. Consument is bij het openen van de beleggingsrekening hiermee akkoord gegaan.
• Consument heeft geld overgeboekt van een andere bankrekening dan de tegenrekening, Daarnaast is deze bankrekening uitgegeven door een bank gevestigd in Andorra (welke geen EU-lidstaat is). DeGiro heeft de overboeking in overeenstemming met de overeenkomst en het interne beleid geweigerd. Een dergelijke overboeking moet conform intern beleid worden teruggestuurd naar de bankrekening waarvan de overboeking afkomstig is.
• Er is geen schade. Er zijn kosten in rekening gebracht voor het overboeken van gelden door Credit Andorra, die dienstverlener is van Consument. DeGiro heeft geen relatie met deze partij en zij heeft de kosten ook niet in rekening gebracht. Consument zou moeten klagen bij Credit Andorra over de in rekening gebrachte kosten en niet bij DeGiro.
• Indien er al enige schade is dan is die het gevolg van het handelen van Consument zelf. Hij heeft zelf besloten het geld over te boeken ook al was dit niet in overeenstemming met de overeenkomst tussen DeGiro en Consument.
• DeGiro heeft specifieke procedures voor het accepteren van overboekingen van effecten en deze wijken af van de procedures voor het storten van geld. Er is geen precedent geschapen door de eerdere acceptatie van een effectenoverboeking. Om een precedent te scheppen dienen de twee acties vergelijkbaar te zijn en in dit geval zijn effecten en geld niet vergelijkbaar.

4. Beoordeling

4.1 Uitgangspunt in dit geschil is hetgeen partijen zijn overeengekomen. In dit geval de overeenkomst en de Voorwaarden. Op grond van artikel 6.3 van de Voorwaarden is een overboeking van geld slechts mogelijk van en naar een tegenrekening van de rekening. Zulks blijkt eveneens uit de informatie in de FAQ op de website van DeGiro. Op grond van de tussen partijen geldende afspraken, heeft DeGiro de overboeking van Consument dan ook op terechte grond geweigerd nu het geld afkomstig was van een andere rekening van Consument dan de tegenrekening.

4.2 Consument stelt dat hij door de eerdere overboeking in juli 2016 van een eigen rekening in een niet EU-land in het onderhavige geval het gerechtvaardigd vertrouwen mocht hebben dat de onderhavige overboeking eveneens (zonder problemen) zou slagen. Hierover oordeelt de Commissie als volgt. Consument had gelet op het overwogene in 4.1 in ieder geval behoren te weten dat de onderhavige overboeking niet mogelijk was. De omstandigheden dat een eerdere transactie van Consument van een eigen rekening in een niet-EU land slaagde en dat de website van DeGiro geen beperking vermeldt met betrekking tot het land van herkomst van het over te boeken bedrag, maken dit niet anders. Immers, de eerdere transactie betrof een overboeking van effecten vanuit een effectendepot waarvoor een beperking als in artikel 6.3 van de Voorwaarden niet geldt, terwijl het in de onderhavige transactie een overboeking van geld betrof. In dit kader lag het naar het oordeel van de Commissie juist op de weg van Consument om bij DeGiro navraag te doen over de onderhavige transactie. Nu Consument dit heeft nagelaten, dienen de gevolgen van het handelen in strijd met de Voorwaarden voor rekening van Consument te blijven.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact