Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-090 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2017-090
(prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld, secretaris)

Klacht ontvangen op : 13 januari 2017
Ingediend door : Consument
Tegen : N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 14 februari 2018
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Tussen Consument en de ex-werkgever van wijlen zijn echtgenote is een geschil ontstaan over vergoeding van een misgelopen nabestaanden pensioen als gevolg van een door de ex-werkgever gemaakte fout. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten welke op last van de accountant is opengebroken. Consument vordert dekking op de rechtsbijstandverzekering om zijn schade te verhalen. De Commissie stelt vast dat Consument dekking heeft voor de modules “Letsel & Verkeer” en “Consument & Wonen”. Deze modules bieden geen dekking ten aanzien van een geschil over over arbeid en pensioen. Dat tussen Consument en de werkgever een regeling is getroffen ter financiële compensatie en de uitvoering hiervan opnieuw tot een geschil met de werkgever heeft geleid, doet hier niets aan af. Ook komt Consument geen beroep op de geschillenregeling toe. De Commissie wijst de vordering af.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument digitaal ingediende klachtformulier;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de repliek van Consument;
• de dupliek van Verzekeraar.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft bij Verzekeraar een rechtsbijstandverzekering afgesloten waarbij de modules “Letsel & Verkeer” en “Consument & Wonen” zijn verzekerd.

2.2 In de toepasselijke polisvoorwaarden is – voor zover relevant – het volgende opgenomen:
“Hoofdstuk 8 Bent u het niet eens met de juridische behandeling?
(…)
Dit is de geschillenregeling. Deze regeling geldt als u het niet eens bent met de beoordeling van de haalbaarheid of de juridische aanpak (de inhoudelijke behandeling) van uw conflict. De kosten van deze regeling tellen niet mee voor de maximaal te betalen verzekerde kosten. In andere gevallen geldt de regeling niet.
(…)
Hoofdstuk 10 Letsel & Verkeer
U heeft Letsel & Verkeer-dekking als dit op uw polis staat.
10.1 Verhalen van uw letselschade
(…)
10.2 Verhalen van schade in het verkeer aan uw motorrijtuig, vaartuig of fiets
(…)
10.3 Hulp bij conflicten over contracten die te maken hebben met uw motorrijtuig, vaartuig of fiets
(…)
10.4 Hulp bij conflicten over vervoer of uw rijbewijs
(…)
10.5 Strafzaken in het verkeer
(…)
Een conflict dat onder een ander hoofdstuk verzekerd is, valt niet onder de dekking van dit hoofdstuk.
(…)
Hoofstuk 11 Consument & Wonen

U heeft Consument & Wonen-dekking als dit op uw polis staat.
11.1 Conflicten als Consument

Wij helpen u bij conflicten over:
• een contract met een bedrijf over spullen of diensten
• het verkopen of uitlenen van spullen door u
• het boeken of huren van een vakantieverblijf

11.2 Wonen
(…)
11.3 Verhalen van uw schade
(…)
11.4 Heeft u een onrechtmatige daad gepleegd?
(…)
11. 5 Strafzaken
(…)
11.6 Personen- en familierecht
(…)
11.7 Andere particuliere conflicten
We helpen u bij conflicten:
• over uw lidmaatschap van een vereniging
• over u als vrijwilliger van een vereniging of stichting. Dit geldt alleen als u hiervoor geen vergoeding of inkomen ontvangt
• met een onderwijsinstelling waar u leerling of cursist bent
• over een beslissing van de overheid. Dit geldt als het conflict gaat over u persoonlijk of uw persoonlijke belang
(…)
Een conflict dat onder een ander hoofdstuk verzekerd is, valt niet onder de dekking van dit hoofdstuk.
(…)
Hoofdstuk 12 Inkomen & Sociale Voorzieningen
U heeft Inkomen & Sociale voorzieningen-dekking als dit op uw polis staat.
12.1 Contract werknemer of ambtenaar
We helpen u bij conflicten over:
Uw contract als werknemer. Dit geldt ook voor uw aanstelling als ambtenaar.
(…)
12.2 Overige contracten en pensioen
We helpen u bij conflicten over:
(…)
Uw pensioen via uw (eerdere) werkgever”

2.3 De echtgenote van Consument is in april 2013 overleden. Haar toenmalige werkgever, hierna te noemen ‘de werkgever’ heeft haar pensioenverzekering premievrij gemaakt en dit kapitaal zou worden omgezet in een nieuwe pensioenverzekering. Dit is per abuis niet gebeurd. De werkgever en Consument hebben na het overlijden van diens echtgenote een overeenkomst gesloten waarbij Consument gecompenseerd zou worden voor het misgelopen nabestaandenpensioen. De werkgever heeft vervolgens – op last van de accountant – een nieuwe regeling getroffen met Consument.

2.4 Consument is in geschil met de werkgever over de hoogte van de nieuwe vergoeding omdat hij stelt dat deze vergoeding zijn schade niet volledig compenseert. Voor dit geschil heeft Consument op 5 oktober 2016 een beroep gedaan op zijn rechtsbijstandverzekering.

2.5 Verzekeraar heeft het verzoek om rechtsbijstand bij e-mail van 6 oktober 2016 afgewezen:

“(…)
Uw kwestie mogen wij helaas niet in behandeling nemen.

Uw rechtshulpverzekering bestaat uit verschillende modules. Een conflict over (nabestaanden)pensioen met een eerdere werkgever valt onder de module Inkomen & Sociale voorzieningen (hoofdstuk 12 bijgaande polisvoorwaarden). U heeft deze module niet meeverzekerd. Om deze reden mogen wij uw geschil niet in behandeling nemen.”

2.6 Consument heeft zich bij Verzekeraar beklaagd over de afwijzing van het verzoek om rechtsbijstand te verlenen. Bij brief van 24 november 2016 heeft Verzekeraar gereageerd op de klacht van Consument:

“(…)
Uw conflict gaat over fouten van de werkgever van uw echtgenote
Hiermee is het een arbeidsrechtelijk conflict. Als u geen conflict had over het mislopen van het (nabestaanden) pensioen dan had u ook geen financiële overeenkomst gesloten met [naam bedrijf]. De basis van het conflict is het mislopen van (nabestaanden) pensioen. Helaas bent u hiervoor niet verzekerd.”

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert dat Verzekeraar zijn geschil met de werkgever in behandeling neemt. In het geval er geen rechtsbijstand door Verzekeraar aan Consument wordt verleend in het geschil met de werkgever, lijdt Consument schade. Consument schat dit op een bedrag tussen de € 3.400 en € 5.000,-.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst door voor het geschil met de werkgever geen dekking te verlenen en de zaak niet in behandeling te nemen. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan:
• Bij het eerste beroep op rechtsbijstand heeft een medewerker van Verzekeraar, nadat hij uitgebreid contact heeft gehad, toegezegd dat Consument voor rechtsbijstand in aanmerking kwam. Hieruit heeft Consument mogen afleiden dat het geschil gedekt was onder de rechtsbijstandverzekering.
• Het geschil ziet op het door de werkgever niet (correct) nakomen van de met Consument gemaakte afspraak ter financiële compensatie in verband met het mislopen van (nabestaanden)pensioen. Hoewel het geschil zijn oorsprong vindt in de hoogte van het nabestaandenpensioen, is geen sprake van een pensioenrechtelijk geschil. Evenmin is sprake van een arbeidsrechtelijk geschil nu Consument geen arbeidsrechtelijke relatie met de werkgever heeft (gehad).
• Verzekeraar had in het kader van de Europese Geschillenregeling de mogelijkheid moeten bieden om de klacht te laten beoordelen door een derde partij.

Verweer Verzekeraar
3.3 Verzekeraar heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 De Commissie ziet zich voor de vraag gesteld of het geschil tussen Consument en de werkgever onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering valt.

4.2 Er bestaat uitsluitend dekking voor het juridisch geschil indien dit betrekking heeft op een geschil zoals genoemd in de modules “Letsel & Verkeer” of “Consument & Wonen” in de verzekeringsvoorwaarden. De Commissie is van oordeel dat de schade voortvloeit uit het conflict dat Consument met de werkgever heeft over zijn nabestaandenpensioen.

Dat tussen Consument en de werkgever een regeling is getroffen ter financiële compensatie en de uitvoering hiervan opnieuw tot een geschil met de werkgever heeft geleid, doet hier niets aan af. Verzekeraar heeft zich op het standpunt mogen stellen dat deze claim niet onder de verzekerde modules valt.

4.3 Consument stelt dat Verzekeraar heeft toegezegd dat er dekking zou zijn voor het geschil met de werkgever, althans Consument mocht veronderstellen dat dekking verleend zou worden. Verzekeraar heeft gemotiveerd betwist dat er een dekkingsstandpunt is ingenomen. Hij stelt dat hij in het eerste contact met Consument om aanvullende documenten heeft gevraagd zodat een dekkingstandpunt kon worden ingenomen. Tegenover deze gemotiveerde betwisting van Verzekeraar heeft Consument niet aangetoond dat sprake is van een toezegging over de dekking. De Commissie concludeert derhalve dat niet is komen vast te staan dat Verzekeraar aan Consument een dekkingstoezegging heeft gedaan.

4.4 Ten aanzien van het beroep op de geschillenregeling overweegt de Commissie dat uit de verzekeringsvoorwaarden volgt dat de geschillenregeling alleen van toepassing is wanneer het geschil in behandeling is genomen. Nu geen sprake is van dekking mist artikel 8 van de voorwaarden toepassing en kan Consument geen beroep doen op de geschillenregeling.

4.5 De conclusie is dat Verzekeraar terecht geen dekking verleent en is niet tekortgeschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst. De vordering van Consument wordt daarom afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact