Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-440

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-440
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. dr. drs. H.M.B. Brouwer, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 21 december 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                           : Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Zoetermeer, verder te

noemen Verzekeraar

Datum uitspraak             : 18 juli 2018

Aard uitspraak                : Niet-bindend advies

Samenvatting

 

Consument wil externe rechtshulp en baseert zijn claim op de voorwaarden. Op grond van de voorwaarden had Consument recht op juridische bijstand. Uit dit feit volgt echter niet automatisch dat hij ook recht had op externe rechtshulp. Dat is pas pas aan de orde indien is komen vast te staan dat Consument recht heeft op externe rechtshulp met inachtneming van de Voorwaarden. Om in aanmerking voor vergoeding van externe rechtshulp te komen, moet voldaan zijn aan een van de vereisten opgenomen in de bepaling betreffende externe rechtshulp zoals blijkt uit de Voorwaarden. De Commissie is van oordeel dat niet aan een van deze vereisten is voldaan. Er was nog geen sprake van een gerechtelijke procedure. Verzekeraar was niet van mening dat een advocaat of een andere deskundige het juridische probleem van Consument beter kon behandelen. Er is geen gebruik gemaakt van de geschillenregeling noch is er sprake van een belangenconflict. Nu Consument op grond van de Voorwaarden geen recht heeft op externe rechtshulp, heeft Verzekeraar de vordering van uitkering van de kosten die voortvloeien uit de verleende externe rechtshulp terecht afgewezen.

 

 • Procesverloop

 

 1. De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
 • het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument.De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.
 • De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.
 • Feiten
  1. Consument heeft een Rechtsbijstandverzekering voor particulieren, verder te noemen Verzekering, bij Verzekeraar. Op deze Verzekering zijn van toepassing de Polisvoorwaarden nr. RB 16, verder te noemen de Voorwaarden.
  2. In de Voorwaarden is, voor zover relevant, bepaald: ‘Artikel 2 Wat is verzekerd? […] 3. De rechtshulp kan bestaan uit het volgende. […] b. Vergoeding van kosten voor rechtsbijstand en de kosten die daarmee samenhangen, zie artikel 4.’ Voorts luidt artikel 4:  ‘1. De rechtshulp wordt verleend door een deskundige medewerker van de Stichting. Hij helpt u en onderhandelt namens u met de tegenpartij en de andere mensen die met uw juridische probleem te maken hebben. 2. In vier gevallen kan de Stichting een advocaat of een andere deskundige inschakelen. A. Er wordt een gerechtelijke procedure of administratieve procedure gevoerd. B. De Stichting vindt dat een advocaat of een andere deskundige uw juridische probleem beter kan behandelen. C. U maakt gebruik van de geschillenregeling, zie artikel 9. D. Er is een belangenconflict, zie artikel 10.’ En onder Begrippen staat: Met externe rechtshulp bedoelen wij rechtsbijstand en advies die wordt gegeven door advocaten of andere deskundigen die geen medewerker van de Stichting zijn.’
  3. ‘Externe rechtshulp
  4. Artikel 8 luidt:
  5. Verzekerde kosten […] 2. De Stichting vergoedt externe rechtshulp* (noot: Zie begrippen) tot maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat. Dit maximum geldt per juridisch probleem voor alle verzekerden samen en voor alle kosten voor rechtshulp bij elkaar.’
  6. Op 18 december heeft Consument zijn woning verkocht. De kopers hebben Consument na de verkoop aansprakelijk gesteld voor verborgen gebreken aan de woning.
  7. Consument heeft aan Verzekeraar laten weten de behandeling van het geschil dat hierdoor is ontstaan uit te willen besteden aan een externe rechtshulpverlener.
  8. Tussen Verzekeraar en Consument is een discussie ontstaan omdat Verzekeraar heeft geweigerd de kosten voor externe rechtshulp uit te keren terwijl Consument heeft gemeld op grond van de Voorwaarden recht te hebben op het inschakelen van externe rechtshulp.

 

  1. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
 • Vordering, klacht en verweerVordering Consument
  1. Consument vordert een bedrag van €650,00. Dit vertegenwoordigt de kosten voor de externe hulpverlener.Grondslagen en argumenten daarvoor
  2. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit overeenkomst met Consument nu hij weigert om vergoeding van externe rechtshulp uit te keren. Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.

 

 • Consument heeft de Voorwaarden gelezen en was op grond daarvan van mening dat hij verzekerd is voor rechtshulp door een extern deskundige. In artikel 2 lid 3 van de Voorwaarden staat omschreven wat Verzekeraar verstaat onder rechtshulp en in artikel
  2 lid 3b staat gespecificeerd dat de rechtshulp kan bestaan uit externe rechtshulp. Voorts staat in artikel 4 lid 2 van de Voorwaarden dat Verzekeraar externe rechtshulp vergoedt.
 • Consument heeft expliciet gemaakt dat hij niet geholpen wilde worden door een medewerker van Verzekeraar maar door [extern deskundige].
 • De Voorwaarden zijn tegenstrijdig aangezien enerzijds is bepaald dat Consument verzekerd is voor externe rechtsbijstand maar anderzijds bepaald is dat Consument door het melden van de claim aan Verzekeraar toestemming verleent om als enige zijn belangen te behartigen. Om die reden heeft Consument in eerste instantie ervoor gekozen om geen verzoek om rechtshulp te richten aan Verzekeraar en slechts een beroep te doen op de vergoeding van de kosten voor externe rechtshulp. Consument heeft dit gemeld aan Verzekeraar. Omdat Consument geen verzoek om rechtshulp door Verzekeraar heeft gedaan, kan deze ook geen weigeringsgrond ontlenen aan artikel 8 van de Voorwaarden.
 • Consument had om hem moverende redenen gekozen voor externe rechtshulp in plaats van juridische bijstand door Verzekeraar.Verweer Verzekeraar
  1. Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
 • Externe kosten worden pas vergoed zodra er volgens de Voorwaarden een reden bestaat om de zaak uit te besteden. Op grond van artikel 8 van de Voorwaarden heeft Verzekeraar de vordering derhalve terecht afgewezen.
 • De Voorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gelezen.
 • Het verzoek om kosten van externe rechtshulp te vergoeden moet worden beoordeeld met inachtneming van artikel 8 van de Voorwaarden, aangezien in dat artikel de afwikkeling van beide vormen (zowel interne als externe) van rechtshulp is geregeld.
 • Primair wordt rechtshulp verleend door een medewerker van Verzekeraar en deze kan een advocaat of deskundige inschakelen als voldaan is aan een aantal voorwaarden, opgesomd in artikel 8.
 • Op grond van artikel 8 lid 2 van de Voorwaarden komt Consument niet in aanmerking voor externe rechtshulp en daarom komen ook de kosten van externe rechtshulp niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Beoordeling
  1. Op grond van de Voorwaarden had Consument recht op rechtshulp. Uit dit feit volgt echter niet automatisch dat hij ook recht had op externe rechtshulp, zoals bedoeld in artikel 4 van de Voorwaarden. De toepassing van dit artikel is pas aan de orde indien is komen vast te staan dat Consument recht heeft op externe rechtshulp met inachtneming van artikel 8 van de Voorwaarden.
  2. Om in aanmerking voor vergoeding van externe rechtshulp te komen, moet voldaan zijn aan een van de vereisten opgenomen in de bepaling betreffende externe rechtshulp,
   artikel 8 van de Voorwaarden. De Commissie is van oordeel dat niet aan een van deze vereisten is voldaan. Er was nog geen sprake van een gerechtelijke of administratieve procedure. Verzekeraar was niet van mening dat een advocaat of een andere deskundige het juridische probleem van Consument beter kon behandelen. Er is geen gebruik gemaakt van de geschillenregeling noch is er sprake van een belangenconflict.
  3. Nu Consument op grond van de Voorwaarden geen recht heeft op externe rechtshulp, heeft Verzekeraar de vordering van uitkering van de kosten die voortvloeien uit de verleende externe rechtshulp mogen afwijzen.

 

 • BeslissingDe Commissie wijst de vordering af.De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

 

 1. U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.
 2.  
 3.  
Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact