Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2018-543 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-543
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 8 november 2017

Ingediend door               : Consument

Tegen                           : Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam,

verder te noemen Verzekeraar

Datum uitspraak             : 29 augustus 2018

Aard uitspraak                : Bindend advies

 

Samenvatting

Pleziervaartuigverzekering. Door het barsten van de koelwaterslang is schade ontstaan. Consument stelt dat deze het gevolg is van een eigen gebrek en daarom is gedekt onder de verzekering. Verzekeraar betwist dit en stelt dat de schade het gevolg is van slijtage. De Commissie is van oordeel dat Consument niet heeft aangetoond dat sprake was van een gedekte gebeurtenis. Weliswaar wordt benoemd dat de slang in een kromming lag maar uit het rapport blijkt niet dat dit als een montagefout, of anderszins als een eigen gebrek, moet worden aangemerkt. Vordering afgewezen.

 

 • Procesverloop

 

 1. De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met bijlagen:
 • het door Consument ingediende klachtformulier;
 • de brief van de gemachtigde van Consument van 5 maart 2018;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument;
 • de dupliek van Verzekeraar.De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.
 • Feiten
  1. Consument heeft een motorboot verzekerd bij Verzekeraar onder een watersportverzekering. De motorboot is volledig casco verzekerd. In de toepasselijke voorwaarden is bij de volledig casco dekking bepaald: “Waarvoor bent u verzekerd?
   U bent naast de gebeurtenissen zoals genoemd bij Beperkt casco ook verzekerd voor verlies en schade aan uw vaartuig als dat verlies of die schade is veroorzaakt of ontstaan door:
   (…)
   10 eigen gebrek voortstuwingsinstallatie en generatoren. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd;
  2. Voldoende zorg
   U bent alleen verzekerd als u voldoende voorzichtig bent geweest. U bent in ieder geval voldoende voorzichtig geweest in de volgende gevallen:
  3. (…)

 

 1. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
 1. u hebt onderhoud- en controlewerkzaamheden op tijd uitgevoerd of laten uitvoeren;
 2. u hebt maatregelen genomen om een bij u bekend eigen gebrek te verhelpen;    “Wat dekt uw watersportverzekering nooit? Beperkt casco en Volledig casco
  Uw verzekering dekt onder de dekking Beperkt casco en Volledig casco nooit schade door:
  (…)
 3. (…)
 4. Verder is in de voorwaarden bepaald:
 5. “Een oorzaak die in uw vaartuig of een onderdeel van uw vaartuig zelf ligt. Het vaartuig of het betreffende onderdeel functioneert niet op een manier die normaal gesproken van (dat onderdeel van) het vaartuig mag worden verwacht. Dit geldt ook als het eigen gebrek het gevolg is van een constructie- of een ontwerpfout.”
 6. In de voorwaarden is ‘Eigen gebrek’ als volgt omschreven:
 7. (…)”
 1. een eigen gebrek dat bij u bekend is of bij u bekend had kunnen zijn;
 2. slijtage. Behalve als het gevolg van de slijtage een brand, ontploffing of een aanvaring is. Dan vergoeden wij de schade wel;
 3. (…)”
  1. Op 29 mei 2017 heeft Consument met een schade-aangifteformulier schade bij Verzekeraar gemeld. De schade is op 25 mei 2017 ontstaan en als oorzaak van de schade is vermeld dat de koelwaterslang is gebarsten waardoor water in de boot is gekomen. Hierdoor werkte de koelkast niet en de boot moest geheel worden leeggepompt.
  2. In opdracht van Verzekeraar is expertise verricht en daartoe heeft de expert de schade(oorzaak) geïnspecteerd. In het expertiserapport van 3 juli 2017 staat:“Toedracht:                tijdens de vaart met de sloep constateerde verzekerde dat op een gegeven moment het water boven de vloer stond. Hierop heeft verzekerde de sloep aan de wal afgemeerd, ook toen stopte de waterinstroming. Bij inspectie bleek de uitlaatslang te lekken. (…)Geconstateerd:           de sloep lag bij de reparateur, de inboedel was eruit gehaald en lag te drogen.
 • de bewuste uitslaatslang was verwijderd.
 • de slang was gescheurd, de wapening kwam op diverse plaatsen door het rubber,
 • het betreft een Lloyds Register goedgekeurde slang,
 • het rubber was verouderd. Oorzaak:                    als gevolg van veroudering is de wapening van de slang naar buiten gaan steken en is de slang gescheurd. Het betreft een Lloyds goedgekeurde uitlaatslang. Duidelijk is te zien dat de scheurvorming begint daar waar de stalen spiraalwapening naar buiten is gekomen. Tevens zitten er schavielplekken op de slang.
 • De combinatie van:
 • kromming van de slang
 • schavielen
 • De schade is vastgesteld op een bedrag van € 4.415,00.
 • heeft ertoe geleid dat de slang is gaan scheuren en gaan lekken.”
   1. Verzekeraar heeft de dekking per e-mail afgewezen omdat de oorzaak van de schade slijtage is en deze oorzaak van dekking is uitgesloten.
   2. Per e-mail van 18 juli 2017 heeft onderhoudsbedrijf [naam onderhoudsbedrijf] Consument bericht dat bij het winter- en zomerklaar maken van de boot aan de buitenkant van de uitlaatslang van de boot nog geen beschadiging zichtbaar was en dat, indien dat wel zo was geweest, [naam onderhoudsbedrijf] Consument hierover zou hebben geïnformeerd.
 • Vordering, klacht en verweerVordering Consument
  1. Consument vordert dekking onder de verzekering door betaling van een bedrag van
   € 3.915,00.Grondslagen en argumenten daarvoor
  2. Consument heeft ter onderbouwing van zijn vordering de volgende argumenten aangevoerd:

 

 • De lekkage is als plotseling en onvoorziene gebeurtenis onder de verzekering gedekt.
  De slang is door Lloyds goedgekeurd. Om aan dit keurmerk te voldoen, moet de slang aan dermate hoge kwaliteitseisen voldoen dat deze, ook gezien de technische levensduur, niet versleten kan zijn. Het door Consument ingeschakelde onderhoudsbedrijf [naam onderhoudsbedrijf] bevestigt dat zowel bij het winter- als bij het zomerklaar maken geen beschadigingen aan de uitlaatslang waarneembaar waren. Bij die gelegenheden zijn ook geen lekkages geconstateerd. Nu sprake is van goed onderhoud, had Consument met de status van de slang niet bekend kunnen en hoeven zijn. Op basis van de foto’s is niet vast te stellen dat sprake is van slijtage of veroudering, hooguit dat het een wat oudere slang is.
 • De slang had recht moeten liggen. Dit is een montagefout. De schade is gedekt onder de verzekering nu deze het gevolg is van een eigen gebrek. De expert sluit in zijn rapport niet uit dat sprake kan zijn van een eigen gebrek.
 • De door Verzekeraar ingeschakelde expert heeft de jachthaven waar de boot lag laten weten dat de slang kon worden weggegooid omdat hij deze niet meer nodig had. De
  slang is vervolgens zonder toestemming van Consument weggegooid. Hierdoor kon geen
  contra-expertise worden uitgevoerd. Verzekeraar is hiervoor, op grond van artikel
  6:171 BW aansprakelijk, nu de expert als hulppersoon door Verzekeraar was ingeschakeld.Verweer Verzekeraar

 

  1. Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
 • De uitlaatslang is versleten en de schade valt daarom niet onder de dekking. Als gevolg van veroudering is de bewapening van de slang naar buiten gekomen. Dit is zichtbaar
  op de foto’s. Dit is een proces dat jaren heeft geduurd. Van een plotselinge onvoorziene gebeurtenis is daarom geen sprake. Het is niet voorstelbaar dat de slijtage bij het
  winter- en zomerklaar maken niet is opgemerkt. De goedkeuring door Lloyds betekent dat de slang voldoet aan gestelde eisen maar zegt niets over de uiteindelijke levensduur van de slang. De slang was 16 jaar oud, en de slijtage had bij het jaarlijks onderhoud opgemerkt moeten worden.
 • Schade als gevolg van slijtage is op grond van de voorwaarden nooit gedekt, ook niet indien sprake zou zijn van een eigen gebrek. Een eigen gebrek dat bij de verzekerde bekend is of bekend had kunnen zijn, is van dekking uitgesloten. Bij goed onderhoud aan de boot, is de naar buiten komende bewapening niet te missen. De ligging van de slang in een kromming maakt niet dat sprake is van een eigen gebrek.
 • De expert heeft niet de opdracht gegeven de slang weg te gooien. Dit mag ook niet omdat de slang niet zijn eigendom is.

  De foto’s zijn overigens dermate duidelijk dat fysieke expertise niet nodig is. Consument heeft de contra-expert in oktober of november 2017 ingeschakeld terwijl hij daartoe reeds op 12 juli 2017 is uitgenodigd.

 • Beoordeling
  1. In dit geschil gaat het om de vraag of de schade aan de boot van Consument onder de dekking van de verzekering valt. Schade aan het verzekerde vaartuig is onder de verzekering gedekt indien deze het gevolg is van een in de voorwaarden genoemde gedekte gebeurtenis. Het ligt, op grond van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op de weg van Consument om te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat zich een onder de verzekering gedekt voorval heeft voorgedaan en de schade daarvan het gevolg is. Indien Consument daarin slaagt, is aan de orde de vraag of de schade van dekking is uitgesloten. De verzekering dekt nooit schade door slijtage. De bewijslast ter zake, rust op Verzekeraar.
  2. De oorzaak van de schade is vastgesteld door een door Verzekeraar ingeschakelde expert. Deze heeft vastgesteld dat door veroudering de bewapening van de slang naar buiten is gaan steken en de slang is gescheurd en dat er schavielplekken op de slang zitten. De combinatie van de kromming van de slang en het schavielen heeft ertoe geleid dat de slang is gaan scheuren en lekken.
  3. Partijen twisten over de vraag of de oorzaak van de schade zoals vastgesteld door de expert als een eigen gebrek kan worden aangemerkt. Volgens Consument is de schade het gevolg van een eigen gebrek en had hij van de slijtage niet hoeven te weten omdat de boot zeer goed werd onderhouden. Hij stelt ook dat hij contra-expertise wilde laten verrichten maar dit niet mogelijk was en Verzekeraar om die reden tot vergoeding van de schade moet overgaan. Verzekeraar betwist dat sprake is van een eigen gebrek en stelt dat indien de oorzaak wel als zodanig kan worden aangemerkt, de schade van dekking is uitgesloten omdat deze het gevolg is van slijtage.
  4. De Commissie is van oordeel dat gelet op de door de expert genoemde oorzaak van de schade niet kan worden gesproken, zoals Consument heeft aangevoerd, van een eigen gebrek. Weliswaar wordt benoemd dat de slang in een kromming lag maar uit het rapport blijkt niet dat dit als een montagefout, of anderszins als een eigen gebrek, moet worden aangemerkt.

   Consument heeft aangevoerd dat hij contra-expertise wilden laten uitvoeren maar dat dit niet meer mogelijk was omdat de door Verzekeraar ingeschakelde expert zou hebben gezegd dat de beschadigde slang kon worden weggegooid.

   Consument heeft zijn stelling niet onderbouwd en ook gelet op de gemotiveerde betwisting door Verzekeraar kan niet worden aangenomen dat Verzekeraar voor het niet kunnen uitvoeren van contra-expertise aansprakelijk moet worden gehouden. Dit betekent dat ten aanzien van de oorzaak van de schade moet worden uitgegaan van het expertiserapport dat in opdracht van Verzekeraar is opgesteld. Het bovenstaande brengt mee dat Consument er niet in is geslaagd aan te tonen dat de schade het gevolg is van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis.

  5. De slotsom is dat de vordering dient te worden afgewezen. De stellingen van partijen over de vragen of de schade het gevolg is van slijtage en of Consument de boot voldoende heeft onderhouden, en de in het kader daarvan overgelegde verklaring van [naam onderhoudsbedrijf], behoeven daarom geen bespreking. De vraag of sprake was van schade door slijtage is immers pas aan de orde als dekking onder de verzekering bestaat. Nu dat niet het geval is, komt de Commissie aan het beroep van Verzekeraar op de uitsluiting voor schade door slijtage niet toe.

 

 • BeslissingDe Commissie wijst de vordering af.In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

 

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact