Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-110 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-110
(mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. dr. D.B. Holthinrichs, secretaris)

 

Klacht ontvangen op            : 3 januari 2018

Ingediend door                    : Consument

Tegen                                            : Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, verder te noemen

Verzekeraar

Datum uitspraak                 : 13 februari 2019

Aard uitspraak                    : Bindend advies

 

Samenvatting

Consument verlangt dat Rechtsbijstanduitvoerder boven het in de Verzekering bepaalde budget nog een bedrag gelijk aan de door haar verschuldigde btw betaalt. De advocaat van Consument heeft btw in rekening gebracht. De advocaat is daartoe wettelijk verplicht. Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder hoeft in dat verband niet ook te specificeren of het budget ziet op (advocaat)kosten inclusief of exclusief btw, aangezien hij niet de betreffende dienst levert. Eventuele fiscale voordelen die hij zou kunnen hebben, komen niet aan de orde omdat hij niet de opdrachtgever is van de advocaat. De Commissie wijst de vordering daarom af. 

 

1.    Inleiding

 

  1. In deze klachtprocedure verlangt Consument dat Verzekeraar boven het in de Verzekering bepaalde budget nog een bedrag gelijk aan de door haar verschuldigde btw betaalt. De Commissie wijst de vordering af. Hierna wordt toegelicht waarom dat het geval is.

 

  1. In deze uitspraak wordt achtereenvolgens toegelicht welke feiten van belang zijn, wat Consument vordert, hoe de Commissie tot zijn oordeel komt en ten slotte wat de Commissie beslist. Bij deze beslissing horen twee bijlagen, te weten “Procesverloop” (bijlage A) en “relevante verzekeringsvoorwaarden” (bijlage B).

 

2.    Feiten

 

  1. Consument heeft een rechtsbijstandverzekering, hierna de Verzekering, bij Verzekeraar. De uitvoering daarvan is in handen gegeven van Stichting Achmea Rechtsbijstand, verder te noemen Rechtsbijstanduitvoerder. Op de Verzekering zijn van toepassing de verzekeringsvoorwaarden ‘Interpolis voorwaarden 20203 2021’, hierna Verzekeringsvoorwaarden (zie bijlage B).

 

  1. Op 15 september 2011 heeft Consument met betrekking tot een juridisch geschil een beroep op de Verzekering gedaan. Rechtsbijstanduitvoerder heeft deze zaak in behandeling genomen en eerst zelf rechtsbijstand verleend. In 2012 is de zaak uitbesteed aan een advocaat naar keuze van Consument, die de rechtsbijstand-verlening heeft voortgezet en een gerechtelijke procedure is gestart.

Rechtsbijstanduitvoerder was voortaan financier van de advocaatkosten tot het in de Verzekering bepaalde kostenmaximum werd bereikt.

 

3.    Vordering, klacht en verweer

 

Vordering Consument

  1. Consument vordert een bedrag van € 10.500,-, zijnde de btw die de advocaat in rekening heeft gebracht.

 

Grondslagen en argumenten daarvoor

  1. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar heeft onduidelijke voorwaarden opgesteld en heeft de zorgplicht om Consument te informeren dat het budget ook de btw omvat. Een redelijke uitleg van de verzekeringsvoorwaarden brengt mee dat het kostenmaximum exclusief btw is, in de zin dat het bedrag van de btw daar bovenop nog moet worden vergoed.
 • Het woord btw is helemaal niet in de Verzekeringsvoorwaarden vermeld. Een

verkoper of verzekeraar dient transparant te zijn over haar prijzen. Verborgen

kosten komen voor (eigen) rekening van de verkoper. Consument hoorde pas bij de

Belastingdienst dat Verzekeraar en Rechtsbijstanduitvoerder de btw niet kunnen

terugvragen, zodat niet het fiscaal voordeel van btw-verrekening kan worden

toegepast dat bedrijven vaak wel hebben.

 

Verweer Verzekeraar

  1. Verzekeraar heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

 

4.    Beoordeling

  1. In deze procedure ligt de vraag voor of Verzekeraar is gehouden om een bedrag
   gelijk aan de door de advocaat in rekening gebrachte btw te vergoeden boven op het budget voor vergoeding van de externe advocaatkosten (tot het kostenmaximum van
   € 50.000,-). De Commissie beantwoordt die vraag ontkennend, waartoe het volgende van belang is.

 

  1. De Commissie stelt voorop dat de advocaat op grond van artikel 6 van de Verzekeringsvoorwaarden door Rechtsbijstanduitvoerder namens Consument wordt ingeschakeld. Daarnaast staat niet ter discussie dat de advocaat de door Consument gekozen advocaat is. In dat licht stelt de Commissie vast dat de advocaat niet als hulppersoon van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder is opgetreden. Consument is de opdrachtgever van de advocaat. De declaraties van de advocaat kunnen daarom niet als (eigen) kosten van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder worden gezien. Het gaat hier om kosten die Consument bij een derde heeft gemaakt, die op grond van artikel 5 lid 2 Verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen.

 

  1. Op grond van het voorgaande is, anders dan Consument aanvoert, niet aan de orde of Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder al dan niet btw-plichtig is of de btw kan verrekenen. Nu Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder niet de opdrachtgever van de advocaat is, is van eventuele aan de opdracht verbonden fiscale voordelen geen sprake.

 

  1. Daarnaast stelt Consument dat de Verzekeringsvoorwaarden niet duidelijk zijn over de vraag of de kostenvergoeding een bedrag inclusief of exclusief btw is. De Commissie volgt Consument daarin niet. De vergelijking van Consument met de regelgeving omtrent een verkoper, die op grond van de Wet op de Omzetbelasting de verschuldigde btw over zijn dienst moet specificeren, gaat hier niet op. De betreffende dienst waarover btw moet worden geheven, is hier niet die van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder. Het is de externe advocaat die de btw- plichtige dienst heeft geleverd en die dus btw in rekening moet brengen en moet specificeren. Dat Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder vervolgens op verzoek van Consument als financier die kosten vergoedt, maakt niet dat hij in de Verzekeringsvoorwaarden eenzelfde onderscheid tussen bedragen inclusief en exclusief btw moet hanteren. De Verzekering ziet erop – en dat is niet in geschil – dat de kosten van Consument tot aan een bepaald maximum worden vergoed. Daaronder valt ook de btw, die de advocaat in rekening heeft gebracht.

 

  1. De conclusie is dat Verzekeraar niet gehouden is om een bedrag gelijk aan de door de advocaat doorberekende btw nog te vergoeden boven op het budget voor vergoeding van de externe advocaatkosten.

 

5.    Beslissing

 

De Commissie wijst de vordering af.

 

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/in-beroep-gaan- bij-kifid.

 

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bijlage A: Procesverloop

 

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met bijlagen:

 

 • het door Consument ingediende klachtformulier;
 • het verweerschrift van Verzekeraar;
 • de repliek van Consument;
 • de dupliek van Verzekeraar.

 

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

 

De Commissie had met deze ingediende stukken voldoende informatie om te beslissen. Een mondelinge behandeling (hoorzitting) kon daarom achterwege blijven.

 

Bijlage B: relevante verzekeringsvoorwaarden

 

Artikel 5 Welke kosten zijn verzekerd

(…)

2 De volgende externe kosten:

– de kosten van externe deskundigen, die door of met instemming van de Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn ingeschakeld;

(…)

Deze externe kosten worden vergoed tot maximaal € 50.000,-.

Artikel 6 Wie behandelt de zaak

Als een advocaat of andere deskundige het geschil gaat behandelen, dan mag alleen de Stichting Achmea Rechtsbijstand de opdracht namens de verzekerde geven. Is in dat geval de Nederlandse rechter bevoegd, dan komen voor de behandeling van het geschil uitsluitend advocaten in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden. Komt de zaak voor een buitenlandse rechter, dan komen alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking die bij het bevoegde buitenlandse gerecht staan ingeschreven. De Stichting Achmea Rechtsbijstand verstrekt de opdracht, betaalt de advocaat, mediator, fiscalist of andere deskundige rechtstreeks en is niet gebonden aan afspraken die afwijkend van de opdracht door de verzekerde zijn gemaakt.”

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact