Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-200 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-200
(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. S. Rutten, secretaris)

Klacht ontvangen op : 3 juli 2018
Ingediend door : Consument
Tegen : Achmea Schadeverzeringen N.V. h.o.d.n. Interpolis, gevestigd te Tilburg, verder te noemen
Verzekeraar
Datum uitspraak : 21 maart 2019
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Consument doet een beroep op zijn Doorlopende Reis Annuleringsverzekering vanwege het annuleren van een (tweede) toertocht. Verzekeraar heeft terecht dekking geweigerd te verlenen omdat niet voldaan is aan hetgeen in de Voorwaarden is bepaald. In dit geval was de auto van Consument tijdens de heenreis naar zijn reisbestemming en dus tijdens de reis uitgevallen. De annulering van de (tweede) toertocht valt dan niet onder de dekking van de Verzekering, omdat niet voldaan is aan het vereiste dat de schade binnen 14 dagen vóór de reis is ontstaan. Dat sprake is geweest van twee geboekte tourtochten maakt het vorenstaande niet anders. Er is namelijk sprake geweest van één reis.

1. Procesverloop

1.1 De Commissie beslist op basis van haar Reglement en op basis van de door partijen aan Kifid ingestuurde documenten inclusief alle bijlagen. Hieronder te verstaan het klachtenformulier, het verweerschrift, de aanvullende reactie van Consument en de nadere reactie van Verzekeraar.

1.2 Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op woensdag 27 februari 2019 en zijn aldaar verschenen.

2. Waar gaat het om?

2.1 Consument heeft een tweetal toertochten geboekt. Deze tours vonden plaats in [land I] en werden met de auto gereden:

a de eerste tour was van 13 mei 2018 tot en met 18 mei 2018 en ging van de [plaats I] richting [plaats II];
b. de tweede tour begon op 24 mei 2018 en ging van [plaats II] naar [plaats III].

2.2 Op weg naar de eerste toertocht is de auto van Consument (een [type auto]) in de buurt van [plaats IV] uitgevallen. De auto van Consument kon niet op korte termijn worden gerepareerd, omdat de garage in [land II] waarnaar de auto van Consument was gebracht de oorzaak van het uitvallen niet kon vinden. Daarom heeft Consument zijn weg met een huurauto vervolgd. Consument heeft aan de eerste toertocht kunnen deelnemen maar niet aan de tweede, omdat die tocht alleen met moderne of klassieke [type auto’s] werd gereden en de huurauto van Consument geen [type auto] was. Daarom heeft Consument de tweede toertocht geannuleerd en heeft hij zijn schade geclaimd op de Doorlopende Reis Annuleringsverzekering (hierna ‘de Verzekering’) die hij bij Verzekeraar had afgesloten.

2.3 Consument is van mening dat hij met de twee toertochten twee afzonderlijke reizen heeft geboekt en dat de annulering van de tweede reis (de tweede toertocht) onder de dekking van de Verzekering valt. Verzekeraar deelt dit standpunt niet en vindt dat de annulering om de volgende redenen niet onder de Verzekering is gedekt.

a. Consument heeft één reis gemaakt en tijdens die reis zou hij twee toertochten maken. Tijdens de heenreis op weg naar de eerste toertocht is de auto van Consument uitgevallen.
b. Als sprake zou zijn van twee afzonderlijke reizen (toertochten), dan is de tweede reis (toertocht) niet in Nederland begonnen.
c. Omdat de oorzaak van het uitvallen van het voertuig onbekend is, staat niet vast dat het uitvallen van de auto een gevolg is van een onverwachte oorzaak van buitenaf. Hoogstwaarschijnlijk is sprake is van een eigen gebrek.

2.4 Consument heeft de kwestie aan de Commissie voorgelegd.

3. Beoordeling

3.1 De Commissie dient de vraag te beantwoorden of Verzekeraar zich op het standpunt mag stellen dat de Verzekering geen dekking biedt voor de schade door annulering van de tweede toertocht. De Commissie vindt dat Verzekeraar het gelijk aan zijn zijde heeft en licht dit oordeel hierna toe.

3.2 In de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden model DRV-RV52-161 (hierna: de Voorwaarden) staat over de dekking het volgende.

“5. Welke reis is verzekerd?
Reis voor ontspanning in de vrije tijd.
• De reis moet beginnen in Nederland en geboekt zijn in de periode dat u verzekerd bent.
(…)

7. Wanneer is de reis verzekerd?
In het buitenland
• Ook tijdens heenreis en terugreis
– Vanuit uw woning rechtstreeks naar het buitenland
– Vanuit het buitenland rechtstreeks terug naar uw woning
(…)
11. Wanneer is schade verzekerd?
(…)
U kunt uw privévoertuig of vaartuig niet meer gebruiken.
• En u zou met dit voer- of vaartuig op reis gaan vanuit Nederland.
• Door een onverwachte oorzaak van buitenaf.
– Bijvoorbeeld door aanrijding, brand of diefstal.
• Ook schade aan een toercaravan, vouwwagen of boot.
– Niet verzekerd: schade als het voer- of vaartuig gehuurd of geleased is.
• Schade is ontstaan binnen 14 dagen voor de reis.
• U kunt het voer- of vaartuig niet op tijd repareren of vervangen.”

3.3 De Commissie is met Verzekeraar van oordeel dat Consument één reis naar [land I] heeft gemaakt, waar hij zou deelnemen aan twee toertochten. De objectieve uitleg van het begrip reis in artikel 11 Voorwaarden in verband met artikel 4, 5 en 7 Voorwaarden brengt mee dat de reis aanvangt op het moment dat een verzekerde van huis vertrekt op weg naar zijn reis-bestemming en dat de reis eindigt tot het moment dat een verzekerde thuiskomt.

3.4 In dit geval is de auto van Consument tijdens de heenreis naar zijn reisbestemming en dus tijdens de reis uitgevallen. De annulering van de tweede toertocht valt dan niet onder de dekking van de Verzekering, omdat niet voldaan is aan het vereiste dat de schade binnen
14 dagen vóór de reis is ontstaan.

3.5 Tot slot overweegt de Commissie dat het feit dat in artikel 7 Voorwaarden staat vermeld dat de heenreis en de terugreis verzekerd zijn, niet automatisch betekent dat wanneer een privé-voertuig niet meer gebruikt kan worden gedurende de heenreis, de schade als gevolg daarvan gedekt is onder de Verzekering. Voor de situatie dat een privévoertuig niet meer gebruikt kan worden is in artikel 11 Voorwaarden nader gespecificeerd onder welke voorwaarden de schade als gevolg hiervan wordt vergoed en hieraan is niet voldaan.

3.6 De andere argumenten van Verzekeraar waarom de Verzekering in dit geval geen dekking biedt, hoeven geen bespreking meer.

Slotsom
3.7 Verzekeraar hoeft de schade van Consument niet te vergoeden.

4. Beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact