Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-227 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-227
(mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. H.G.M. Spitsbaard, secretaris)

Klacht ontvangen op        : 1 oktober 2018

Ingediend door               : Consument

Tegen                           : Unigarant N.V. te Hoogeveen, verder te noemen ‘Verzekeraar’

Datum uitspraak             : 29 maart 2019

Aard uitspraak                : Bindend advies


Samenvatting

Consument neemt tijdens zijn vakantie zorgverlof op bij werkgever. Werkgever betaalt 70% van het salaris tijdens het zorgverlof. Werknemer claimt de overige 30% op zijn reisverzekering. Objectieve uitleg van de verzekeringsvoorwaarden. Bewoordingen zijn doorslaggevend in het licht van de gehele tekst van de polisvoorwaarden. In de verzekeringsvoorwaarden is het begrip extra kosten genoemd onder onvoorziene uitgaven. Verzekeraar stelt terecht dat het moet gaan om een daadwerkelijke uitgave. Daar is niet aan voldaan. Consument heeft geen betaling gedaan. Verzekeraar beroept zich bovendien terecht op de uitsluiting voor inkomsten die u misloopt. Door het gedeeltelijk betalen van het zorgverlof heeft Consument minder salaris ontvangen.

 • Procesverloop

  1. De Commissie beslist op basis van haar Reglement en op basis van de door partijen aan Kifid ingestuurde documenten inclusief alle bijlagen. Hieronder te verstaan het klachten-formulier, het verweerschrift, de reactie van Consument, en nadere reactie van Verzekeraar.
  2. De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak is daarom beslist op grond van de stukken die door partijen zijn ingediend.
  3.  
 • Waar gaat het om ?
   1. Consument heeft bij Verzekeraar onder meer een reisverzekering, hierna genoemd “de Verzekering”. De klacht betreft het niet vergoeden van een bedrag van € 661,= in verband met opgenomen zorgverlof.
   2. Consument en Verzekeraar zijn het eens over de volgende feiten:
    De partner van Consument is ziek geworden tijdens het verblijf van Consument en zijn partner in [naam land]. De in [naam land] geraadpleegde huisarts heeft verklaard dat de partner van Consument continue assistentie nodig had. Consument heeft die assistentie gedurende de resterende duur van zijn verblijf verleend.
    Consument kon daarbij gebruik maken van de regeling van zijn werkgever waarbij in bepaalde situaties zorgverlof kan worden opgenomen. Het zorgverlof wordt voor 70% vergoed door werkgever. De andere 30% is voor rekening van werknemer. In dit geval was dat € 661,=.

 • In de voorwaarden van de Verzekering staat:
  “Artikel 30.2 Hulpverlening en onvoorziene uitgaven”                                                                                                                                                     In de opsomming wat is verzekerd staat voor zover in dit geval van belang:                         “Onvoorziene uitgaven”                                                                                             “Deze verzekering geldt voor de volgende onvoorziene uitgaven:
  a. Extra kosten voor de verzekerde in verband met ziekte, ongeval of overlijden van:
  1. De verzekerde “                                                                                  
  In de opsomming van wat niet is verzekerd staat voor zover hier van belang:
  1. Verder is niet verzekerd:
  2.  

 

 • …………….
 • Inkomsten die u misloopt”

 

   1. Consument vordert vergoeding van € 661,=. Dit is het bedrag dat hij verschuldigd was aan zijn werkgever in verband met de opname van het zorgverlof. Deze vordering steunt op de grond dat Verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst.
    Consument stelt dat er sprake is van onvoorziene uitgaven als genoemd in artikel 30.2 van de voorwaarden van de Verzekering. Het zijn extra kosten in verband met de ziekte van zijn vrouw. Consument wijst er daarbij op dat hij het zorgverlof heeft ingekocht bij zijn werkgever en dat het daarvoor aan zijn werkgever verschuldigde bedrag van € 661,= is aan te merken als een uitgave zoals genoemd in de voorwaarden van de Verzekering.                                                                     Consument stelt dat het niet verzekerd zijn van “inkomsten die u misloopt” in zijn situatie niet van toepassing is, omdat het gaat om een werkgever-werknemer relatie, waar sprake is van salaris. Inkomsten mislopen heeft volgens Consument betrekking op een zakelijke situatie waar bijvoorbeeld inkomsten worden misgelopen doordat klanten geen bestelling kunnen plaatsen door een storing van de website van het bedrijf.
   2. Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat het gevorderde bedrag van € 661,= niet voor vergoeding in aanmerking komt op grond van het bepaalde in artikel 30.2 van de voorwaarden van de Verzekering.
    Verzekeraar voert daarvoor aan dat het gevorderde bedrag van € 661,= in verband met het opgenomen zorgverlof geen kosten zijn. Verzekeraar stelt dat een logische taalkundige en gebruikelijke uitleg van het woord kosten meebrengt dat het om daadwerkelijke uitgaven moet gaan.
    Wanneer het gevorderde wel als kosten wordt gezien, beroept verzekeraar zich op het niet verzekerd zijn van “inkomsten die u misloopt”. Dat het zorgverlof volgens de regeling van de werkgever wordt gekocht, maakt dat volgens Verzekeraar niet anders. Met de inkoop van het zorgverlof vermindert het inkomen.
 • Beoordeling
   1. De Commissie wijst de vordering van Consument af.
   2. Wat zijn kosten ?
   3. Hieronder legt de Commissie uit waarom zij de vordering afwijst.
 • Het verweer van Verzekeraar dat het bedrag van € 661,= voor opgenomen zorgverlof niet als kosten kan worden aangemerkt slaagt.
   1.  
 • Partijen hebben niet onderhandeld over de voorwaarden, deze zijn eenzijdig door Verzekeraar opgeschreven. Het woord “kosten” moet om die reden objectief worden uitgelegd. Daarbij zijn de bewoordingen van doorslaggevende betekenis, gezien in het licht van de gehele tekst van de polisvoorwaarden.                                                                                            Verzekeraar stelt dat een taalkundige en gebruikelijke uitleg van het woord kosten meebrengt dat het om daadwerkelijke uitgaven moet gaan. Deze uitleg van het begrip kosten sluit aan bij de gehele tekst van artikel 30.2 van de voorwaarden van de Verzekering waarin de extra kosten genoemd zijn als uitwerking van het begrip onvoorziene uitgaven. Dat het zorgverlof volgens Consument wordt ingekocht bij de werkgever, maakt dit niet tot een daadwerkelijke uitgave. Er is geen betaling gedaan door Consument aan werkgever. Het is omgekeerd de werkgever van Consument die een betaling aan Consument heeft gedaan. Voor de dagen waarop zorgverlof is toegekend, is een bedrag van 70% van het salaris aan Consument betaald. Verzekeraar heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de inkoop van zorgverlofdagen niet is aan te merken als kosten zoals genoemd in artikel 30.2 van de voorwaarden.Wat wordt verstaan onder inkomsten die u misloopt ?
   1.  
 • Verzekeraar beroept zich tevens terecht op het volgens de voorwaarden van de Verzekering niet verzekerd zijn van “inkomsten die u misloopt “. Voor deze bepaling geldt evenzeer dat deze objectief moet worden uitgelegd. De taalkundige betekenis van het woord “inkomsten” is volgens Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal: “dat wat er aan geld binnenkomt: loon, salaris etc”. 
  1. Consument heeft door het opnemen van gedeeltelijk betaald zorgverlof in plaats van volledig betaald vakantieverlof, minder salaris ontvangen over de dagen dat zorgverlof is opgenomen.

   Dat de opname van het zorgverlof in de daarvoor geldende regeling bij werkgever volgens Consument wordt omschreven als het kopen van zorgverlof, maakt dat niet anders. Er is immers een inkomensverlies gedurende de dagen dat zorgverlof wordt opgenomen omdat de werkgever dan het salaris niet volledig betaalt, maar in plaats daarvan 70% van het salaris betaalt. Het verweer van Verzekeraar dat er in dit geval sprake is van “inkomsten die u misloopt” slaagt dan ook.

 

 • BeslissingDe Commissie wijst de vordering van Consument af.

     

 

 1. U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.
 2. In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid.
Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact