Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-246

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-246
(mr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. R.A. Blom, secretaris)

Klacht ontvangen op : 3 augustus 2018
Ingediend door : Consument
Tegen : National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Dordrecht, h.o.d.n.
Promovendum, gevestigd te Dordrecht, verder te noemen: Gevolmachtigde
Datum uitspraak : 5 april 2019
Aard uitspraak : Niet-bindend

Samenvatting

Consument is in de gezamenlijke berging op de lens van de Buurvrouw gestapt. Consument voelt zich aansprakelijk en dient een claim in onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. De vraag die de Commissie dient te beantwoorden is of Consument aansprakelijk is voor de schade van de Buurvrouw, omdat hij op haar contactlens is gestapt en de contactlens daardoor kapot is gegaan. De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend, te meer nu niet is komen vast te staan dat Buurvrouw hem heeft gewaarschuwd en dat hij deze waarschuwing heeft genegeerd. Consument is jegens zijn Buurvrouw niet aansprakelijk voor de schade aan de contactlens op grond van
artikel 6:162 BW.

1. De procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende door partijen ingediende stukken: het door Consument digitaal ingediende klachtformulier, het verweerschrift van Gevolmachtigde, de repliek van Consument en de dupliek van Gevolmachtigde.

De Commissie vindt het niet nodig de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan op grond van de stukken worden beslist.

Gevolmachtigde heeft aangegeven geen bindend-advies te accepteren. De uitspraak van de Commissie bindt partijen daardoor niet.

2. Waar gaat het om?

2.1 Consument heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bij Gevolmachtigde (hierna: de ‘Verzekering’). Op deze verzekering zijn de algemene voorwaarden met nummer P2010.1 en de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van toepassing (hierna: de ‘Voorwaarden’).

2.2 Op 1 mei 2018 heeft Consument schade veroorzaakt aan de contactlens van de buurvrouw van Consument (hierna: de ‘Buurvrouw’). De Buurvrouw heeft haar contactlens uit haar oog gehaald en, nadat zij de lens op haar vinger legde, heeft zij de lens op de grond laten vallen. Consument is vervolgens op haar lens gestapt, waardoor die lens kapot is gegaan.

2.3 De Buurvrouw heeft Consument aansprakelijk gesteld voor de kapotte lens en vordert vergoeding van een bedrag van € 179,55. Consument vindt dat hij aansprakelijk is voor de schade van de Buurvrouw en dat Gevolmachtigde dekking onder de verzekering moet verlenen. Gevolmachtigde vindt dat hij niets hoeft uit te keren omdat de schade het gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor Consument niet aansprakelijk is. De Verzekering biedt dan geen dekking.

3. De beoordeling

3.1 De Verzekering dekt de schade van Consument als hij aansprakelijk is voor onder andere zaakschade, dat wil zeggen beschadiging, teniet- of verloren gaan van stoffelijke objecten van anderen dan de verzekerde en de rechtstreeks daaruit voortvloeiende schade. Dit staat in artikel 1 a onder 2 van de Voorwaarden.

3.2 De vraag is dus of Consument aansprakelijk is voor de schade van de Buurvrouw, omdat hij op haar contactlens is gestapt en de contactlens daardoor kapot is gegaan. Als de vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, valt de schade onder de dekking van de Verzekering en moet Gevolmachtigde de schade aan Consument vergoeden.

3.3 De Commissie vindt dat Consument niet aansprakelijk is voor de schade van de Buurvrouw en dat deze schade dus niet onder de Verzekering is gedekt. De Commissie licht haar oordeel hieronder toe.

3.4 Eventueel zou de aansprakelijkheid van Consument kunnen bestaan op grond van onrecht-matige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW). Consument is op de contactlens van de Buurvrouw gaan staan. Maar het stappen op de contactlens is niet al onrechtmatig enkel omdat dit schade heeft veroorzaakt. Van een onrechtmatige daad kan pas worden gesproken als de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van de gedraging had moeten onthouden. Zie HR 12 mei 2000,
NJ 2001, 300, ECLI:NL:PHR:2000:AA5784. Alleen dan is de handeling onrechtmatig.

3.5 Van onrechtmatig handelen van Consument is in dit geval geen sprake omdat het voorval is gebeurd in de fietsberging waar hij en Buurvrouw gebruik van mogen maken. Consument heeft bij zijn schademelding een verklaring toegestuurd van de Buurvrouw waarin staat dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Later heeft Consument een aanvullende verklaring van de Buurvrouw en een verklaring van zijn vrouw overgelegd. Uit beide verklaringen zou volgen dat Buurvrouw hem heeft gewaarschuwd dat ze een lens kwijt is en dat hij moest stilstaan. Dit zou moeten leiden tot de conclusie dat Consument onzorgvuldig heeft gehandeld door toch de bedoelde stap te zetten.

3.6 Gelet op de innerlijke tegenstrijdigheden tussen de eerste verklaring van de Buurvrouw en de latere verklaring van de Buurvrouw of Consument nu wel of niet is gewaarschuwd, is geenszins vast komen te staan dat Consument daadwerkelijk gewaarschuwd is. Het had op de weg van Consument gelegen hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Bovendien had Consument deze verklaringen in een eerder stadium kunnen en moeten overleggen. Gelet op het vorenstaande is niet komen vast te staan dat de Buurvrouw Consument heeft gewaarschuwd en dat Consument dus niet onzorgvuldig heeft gehandeld door op de contactlens te stappen waardoor die lens kapot is gegaan. Consument wist niet dat de lens op de grond van de berging lag en hij is per ongeluk op de contactlens gestapt. Consument kan geen verwijt worden gemaakt van het kapotmaken van de contactlens. Het is inderdaad een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

4. Conclusie

4.1 De Commissie komt tot de slotsom dat Consument niet onrechtmatig jegens de Buurvrouw heeft gehandeld door op de contactlens te gaan staan en dat hij jegens haar dus niet aansprakelijk is voor de schade aan die contactlens op grond van artikel 6:162 BW. Gevolmachtigde is dan ook niet verplicht tot enige vergoeding onder de Verzekering aan Consument over te gaan ter zake van de schade aan de contactlens.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bijlage

Relevante artikelen uit de Bijzondere verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
(…)
a. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade ontstaan binnen de geldigheidsduur
van de verzekering en bestaande uit:
1. personenschade, dat wil zeggen letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de
dood tengevolge hebbend en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen;
2. zaakschade, dat wil zeggen beschadiging, teniet of verloren gaan van stoffelijke
objecten van anderen dan de verzekerde en de rechtstreeks daaruit voortvloeiende
schade.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact