Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2019-248 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-248
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. C.J.M. Veltmaat, secretaris)

Klacht ontvangen op : 20 september 2018
Ingediend door : Consument
Tegen : N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, waarbij de uitvoering van rechtsbijstand is
overgedragen aan Stichting Univé Rechtshulp, verder te noemen Rechtsbijstanduitvoerder
Datum uitspraak : 8 april 2019
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Consument wil afdwingen dat Zoon inzage geeft in de afwikkeling van de nalatenschap van de stiefvader waarin het onverdeelde aandeel van zijn moeder zit. De vraag die de Commissie moet beantwoorden is, of het geschil tussen Consument en Zoon onder de dekking van de rechts-bijstandverzekering valt. De verzekeringsvoorwaarden moeten bij de beoordeling in beginsel objectief worden uitgelegd. De Commissie concludeert dat de vordering van Consument moet worden afgewezen, omdat Consument geen aanspraak maakt op de erfenis van de stiefvader die door Zoon wordt afgewikkeld en omdat de moeder voor het sluiten van de verzekering is overleden en het conflict het gevolg is van de erfenis van de moeder.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

· het klachtformulier en de door Consument ingezonden aanvullende informatie;
· het verweerschrift van Rechtsbijstanduitvoerder;
· de repliek van Consument en
· de dupliek van Rechtsbijstanduitvoerder.

Partijen hebben gekozen voor bindend advies. De uitspraak is daarom bindend. De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft een particuliere rechtsbijstandverzekering gesloten, die is ingegaan op
21 september 2008.
Op de verzekering zijn de Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering Particulier
versie 1 van toepassing. Daarin is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

11.6 Personen- en familierecht
Personen- en familierecht gaat over regels in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, over
geboorte, overlijden, familie en de bevoegdheden van u, uw partner en uw kinderen.

11.6.1 Erfenis
We helpen u bij conflicten over het aanvaarden, verdelen of afwikkelen van een erfenis

Dit geldt als het gaat om conflicten:
• tussen u en een andere partij en u beiden aanspraak maakt op geld, spullen of een
extra woning uit een erfenis
• met een derde die bevoegd is de erfenis af te wikkelen.

[…]

11.8 Wat is niet verzekerd?
U bent niet verzekerd voor conflicten over of die het gevolg zijn van:
[…]
• een erfenis van een persoon die voor het sluiten van de verzekering is overleden
[…]

Een conflict dat onder een ander hoofdstuk verzekerd is, valt niet onder de dekking van dit hoofdstuk.

2.2 De moeder van Consument is in 2006 overleden. Vanwege een langstlevende beding in haar testament had de stiefvader van Consument het vruchtgebruik van de erfenis. Vervolgens is de stiefvader overleden. De zoon van de stiefvader, verder te noemen Zoon, heeft de gehele erfenis ontvangen. Consument is geen erfgenaam van de stiefvader en Zoon is geen erfgenaam van de moeder van Consument. Zoon weigert Consument inzage in de erfenis van de stiefvader. Consument wil dit graag afdwingen en daarom heeft Consument het geschil gemeld bij Rechtsbijstanduitvoerder.

2.3 Rechtsbijstanduitvoerder heeft het verzoek om rechtsbijstand afgewezen. Consument heeft naar aanleiding daarvan een klacht ingediend bij Kifid.

3. Vordering, klacht en verweer

Klacht, grondslag en vordering Consument
3.1 Consument klaagt dat Rechtsbijstanduitvoerder ten onrechte heeft geweigerd dekking te verlenen voor het geschil met Zoon. Het geschil gaat niet over de verdeling van de erfenis van zijn moeder, die in 2006 is overleden, maar over de wens van Consument inzage te krijgen in de afwikkeling van de nalatenschap van de stiefvader door Zoon.
Het gaat volgens Consument om een conflict met een derde die bevoegd is de erfenis af te wikkelen.

3.2 Consument vordert dat Rechtsbijstanduitvoerder hem alsnog rechtsbijstand verleent.

Verweer
3.3 Rechtsbijstanduitvoerder stelt zich op het standpunt dat het geschil niet onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering valt, omdat de moeder voor de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering is overleden en omdat Consument en Zoon niet beiden aanspraak maken op de erfenis van de stiefvader. Dat de stiefvader na de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering is overleden, is daarom niet relevant. Ook niet relevant is dat in de erfenis van de stiefvader een onverdeeld aandeel van de erfenis van de moeder zit.

4. Beoordeling

4.1 De vraag die de Commissie moet beantwoorden is, of het geschil tussen Consument en Zoon onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering valt. De Commissie concludeert dat dit niet het geval is. De Commissie licht dit in het hiernavolgende toe.

4.2 Bij de beoordeling moeten de verzekeringsvoorwaarden worden uitgelegd. Uit de rechtspraak volgt dat, nu daarover tussen Rechtsbijstanduitvoerder en Consument niet onderhandeld is, de verzekeringsvoorwaarden in beginsel objectief moeten worden uitgelegd. Vergelijk r.o. 4.4 van Rechtbank Arnhem 9 maart 2011, ECLI:NL:RBARN:2011: BP8420.

4.3 Uit de klacht blijkt dat Consument wil afdwingen dat Zoon inzage geeft in de afwikkeling van de nalatenschap van de stiefvader. Desgevraagd heeft Consument in deze procedure aangegeven geen aanspraak te maken op deze nalatenschap. Volgens de verzekerings-voorwaarden is een conflict over het aanvaarden, verdelen of afwikkelen van een erfenis gedekt als het gaat om een conflict met een derde die bevoegd is de erfenis af te wikkelen. Uit het zinsgedeelte ‘het aanvaarden, verdelen of afwikkelen’ is af te leiden dat Consument aanspraak op de betreffende erfenis moet maken. Het geschil tussen Consument en Zoon valt daarom niet onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering, omdat Consument geen aanspraak maakt op de erfenis van de stiefvader die door Zoon wordt afgewikkeld.

4.4 Voor zover Consument inzage wil in de afwikkeling van de erfenis van de stiefvader omdat het onverdeelde aandeel van zijn moeder daarin zit, dan leidt dit tot de conclusie dat dit eveneens niet gedekt is. De moeder is voor het sluiten van de verzekering overleden en het conflict is het gevolg van de erfenis van de moeder.
Volgens de verzekeringsvoorwaarden zijn conflicten over of als gevolg van een erfenis van een persoon die voor het sluiten van de verzekering is overleden, niet verzekerd.

4.5 Met inachtneming van al het voorgaande mocht Rechtsbijstanduitvoerder het verzoek om rechtsbijstand afwijzen. De vordering wordt daarom afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 2 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 40 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact