1. Home

Voorzitter
De heer prof. mr. C.E. du Perron
 • Hoogleraar privaatrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam;
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam;
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag;
 • Vast docent Grotius opleidingen;
 • CPO Nijmegen;
 • Incidenteel arbiter.
 • Bestuurslid Amsterdams Juridisch Genootschap;
 • Voorzitter Klachtencommissie DSI Dutch Securities Institute;
 • Hoofdredacteur en aandeelhouder ERC Portal BV;
 • Bestuurslid Stichting Corporate Governance;
 • Bestuurslid Stichting Effecten, Markten & Regulering;
 • Lid curatorium Stichting Maatschappij en Onderneming;
 • Redacteur Vermogensrechtelijke annotaties Uitgeverij Boom;
 • Redacteur Tijdschrift voor Financieel Recht Uitgeverij Den Hollander;
 • Diverse auteurs- en redactiewerkzaamheden Uitgeverij Kluwer;
 • Redacteur Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk Uitgeverij SDU.
Afdeling Beleggen
De heer mr. J. Wortel, vice-voorzitter
 • Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
De heer prof. drs. A.D. Bac RA
 • Emeritus hoogleraar Accountancy Universiteit van Tilburg;
 • Lid Audit Commissie Provincie Zuid-Holland;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging;
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Instituut Voor Cultuur Ethiek.
De heer J.C. Buiter
 • Onafhankelijk adviseur;
 • Lid "Dispute Resolution Committee" van ENDEX;
 • Lid dagelijkse bestuur pensioenfonds Cultuur;
 • Docent / auteur NIBE/SVV.
 • Extern adviseur beleggingen Wilhelmina Kinderziekenhuis fonds (WKZ fonds);
 • Bestuurslid Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC).
 • Lid bestuur Mauricio Kagel Muziekfonds
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School;
 • Universitair hoofddocent privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht;
 • Hoofdredacteur European Journal of Commercial Contract Law;
 • Redacteur Tijdschrift Vervoer & Recht;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Utrecht;
 • Bijzonder hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht (JPR adv. Leerstoel) O.U.
Mevrouw mr. dr. W.A. Jacobs
 • Rechter bij de rechtbank te Den Haag.
De heer drs. L.B. Lauwaars RA
 • Commissaris B.V. Magnesiet- en Amarilfabrieken te Vlaardingen;
 • Visitatiecommissie bij pensioenfondsen.
De heer R.H.G. Mijné
 • Geen functies en nevenfuncties.
De heer H. Mik RA
 • Adviseur van de Financiële Commissie van de NVM.
De heer G.J.P. Okkema
 • Lid Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Afdeling Bankzaken
De heer mr. R.J. Paris, vice-voorzitter
 • Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag en plv;
 • Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht notariaat Den Haag;
 • Voorzitter raad van commissarissen Kristal N.V. te Amsterdam;
 • Voorzitter commissie fusiegeschillen van de SER (Sociaal Economische Raad);
 • Lid raad van toezicht Stichting Activite te Leiderdorp.
 • p.l.v. voorzitter Kamer van Toezicht notariaat te 's-Gravenhage.
De heer drs. A. Adriaansen
 • Gepensioneerd: (Lid Raad van Bestuur ING Bank / Bestuur ING Nederland);
 • Voorzitter Raad van Commissarissen: TU/e Holding B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen CellaGenics B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen BOB Advies B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen Dajesh B.V.;
 • Lid Raad van Commissarissen Magna Carta Chipcard Solutions B.V.;
 • Lid Raad van Advies College voor Zorgverzekeringen;
 • Lid Raad van Advies Verdonck Klooster & Associates;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fair.
Mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit
 • Raadsheer in het gerechtshof ’s Hertogenbosch. (m.i.v. 1 feb 2011).
De heer mr. W.F.C. Baars
 • Nevenfuncties;
 • bestuurder Stichting Admin. Kant. Ballast Nedam
 • bestuurder Stichting Waarborgfonds HBO
 • penningmeester Amsterdamse Golf Club
 • lid bestuur Stichting de Koepel (gelieerd aan KPMG)
 • commissaris Golf Team Holland
Mevrouw mr. E.M. Dil-Stork
 • Lid van de Cliëntenraad van het Johannahuis in Wassenaar.
De heer mr. W. Filott
 • Redacteur ben van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School;
 • Universitair hoofddocent privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht;
 • Hoofdredacteur European Journal of Commercial Contract Law;
 • Redacteur Tijdschrift Vervoer & Recht;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Utrecht;
 • Bijzonder hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht (JPR adv. Leerstoel) O.U.
De heer mr. J.S.W. Holtrop
 • Vice-president gerechtshof 's-Gravenhage, Sedert augustus 2009 lid van het hof
 • voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam plaatsvervangend voorzitter RTG in Den Haag
 • kroonlid Hof van Discipline in 's Hertogenbosch
 • adviserend lid van het generale College voor het Opzicht van de Protestantse kerken in Nederland
 • docent/coördinator/begeleider opleidingen (het civiele vonnis/bewijsrecht) aan raio's, rio's, gerechtssecretarissen en advocaten (SSR en PAO), in Nederland en (SJSSN) in Suriname
 • lid Raad voor de Tuchtrechtspraak van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen
 • voorzitter Commissie van Beroep Incident Management Nederland (bergers) arbiter voor het NAI in Rotterdam.
Mevrouw mr. J.W.M. Lenting
 • Advocaat te Rotterdam.
De heer mr. A.P. Luitingh
 • Voorzitter: Vrienden van dr. Le Shan stichting.
 • Bestuurslid, Stichting Beleggersgiro ING
 • Oprichter/Penningmeester Stichting Activiteiten Lionsclub Oegstgeest/Warmond
De heer mr. J.W.H. Offerhaus
 • Voorzitter Verantwoordings Orgaan Pensioenfonds SNS Reaal;
 • Voorzitter Stichting Het Berkhuis;
 • Penningmeester Stichting Jan Nieuwenhuysenfonds;
 • Adviseur Conferentiecentrum Kaap Doorn;
 • Penningmeester Vereniging Symfonisch Blaasorkest Heemstede.
De heer mr. H.J. Schepen
 • Voorzitter aanwijzingscommissie rechtbank Utrecht;
 • Voorzitter Raad van beroep FFP (Federatie Financiële Planners).
 • lid klachtencommissie sexueel misbruik RKK.
Mevrouw mr. A.M.T. Wigger
 • Advocaat (zelfstandig);
 • Lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam;
 • Lid Commissie Borgstellingen Waarborgfonds Kinderopvang;
 • Lid bezwarencommissie Onderwijsgroep Amarantis.
 • Secretaris van het bestuur van Stichting Museum Rijswijk.
De heer mr. J.Th. Wit
 • Lid Adviescommissie Klachtafhandeling, genoemd in de Klachtregeling politie Zuid-Holland-Zuid 2003.
Afdeling Verzekeringen
De heer mr. R.J. Verschoof, vice-voorzitter
 • Sr. Rechter A bij de rechtbank Utrecht,
 • Raadsheer plv. bij de rechtbank te 's Gravenhage.
 • Nevenfuncties:
 • Co-auteur T&C Insolventierecht, kluwer te Utrecht,
 • Medewerker Tijdschrift voor de procespraktijk; Uitgeverij Paris te Zutphen,
 • Redactielid Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP),
 • Docent SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) voor de cursus comparitie,
 • na antwoord, in de reeks 'professionele ontmoetingen',
 • Vice-voorzitter Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven van de NVM (commissie voor bindend advies in geschillen met makelaars) vanaf 1999.
Mevrouw mr. E.M. Dil-Stork
 • Lid van de Cliëntenraad van het Johannahuis in Wassenaar.
De heer drs. W. Dullemond
 • Lid van de Vertrouwenscommissie Opvangregeling Levensverzekeraars, een uitvloeisel van de WFT.
De heer prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
 • Directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS);
 • Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School;
 • Universitair hoofddocent privaatrecht Universiteit van Amsterdam;
 • Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht;
 • Hoofdredacteur European Journal of Commercial Contract Law;
 • Redacteur Tijdschrift Vervoer & Recht;
 • Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Utrecht;
 • Bijzonder hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht (JPR adv. Leerstoel) O.U.
De heer prof. mr. E.H. Hondius
 • Faculteitshoogleraar Europees privaatrecht Universiteit Utrecht
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Lid College van beroep Stichting milieukeur
 • Lid Commissie voor consumentenaangelegenheden SER
 • Hoofdredacteur European Review of Private Law
 • Ere-redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
 • Hoofdredacteur losbladige Verbintenissenrecht
 • Redacteur de Molengraver
 • Redacteur Tijdschrift voor Consumentenrecht
 • Lid van de redactieraad, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Lid van de redactieraad, Tijdschrift voor Privaatrecht (België)
 • Lid van de redactieraad, International Journal for the Semiotics of Law (Frankrijk)
 • Lid van de adviesraad Journal of Consumer Policy (Duitsland)
 • Lid van de adviesraad Revue européenne du droit de la consommation (België)
 • Lid van de redactieraad Revista de derecho privado (Spanje)
 • Medewerker Ars Aequi Katern
 • Medewerker Journal of Contract Law (Australië)
 • Contactdocent Ars Aequi
 • Membre titulaire Académie Internationale de Droit Comparé
 • Lid International Academy of Commercial and Consumer Law
 • Lid International Academy of Procedural Law
 • Erelid Vereniging voor de vergelijkende bestudering van het recht in België en Nederland
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Vice-voorzitter Landelijk overlegorgaan wetenschappelijke integriteit (LOWI)
 • Lid Klankbordgroep internationale kontrakten (Utrecht)
 • Vice-voorzitter geschillencommissie Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
 • Lid commissie van advies Foster Parents Plan Nederland
 • Lid programmacommissie Hague Institute for the Internationalisation of Law
De heer mr. B.F. Keulen
 • Raad van commissarissen Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.
 • Bestuurslid Stichting Stadsherstel Droste Fonds
 • Voorzitter van de regenten van Stichting Fundatie De Eleëmosynae van Oud-Munster
 • Voorzitter van de regenten van Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hoogelanden
 • Voorzitter van de regenten van Stichting Fundatie Sint Margaretenhof
 • Voorzitter van de regenten van Tullingh's Stichting
 • Raadsheer plaatsvervanger gerechtshof Arnhem
 • Commissie van Beroep vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
De heer prof. mr. M.M. Mendel
 • Annotator arresten Hoge Raad in de Nederlandse Jurispudentie;
 • Bestuurslid Vereniging voor Verzekeringswetenschap;
 • Voorzitter Stichting Van Eyck Bibliotheek (Universiteit Leiden, verzekeringsrecht);
 • Redacteur van en auteur in de serie Hoofdzaken Handelsrecht (Kluwer);
 • Arbiter in enige arbitrages (ad hoc).
De heer mr. P.A. Offers
 • Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Den Haag;
 • plv voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame;
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep de Residentie en van de Raad van Toezicht Stichting Saffier;
 • Voorzitter van de Stichting Muziek in de Gotische zaal;
 • Lid van Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg;
 • Lid van de Stichting Vrienden Panorama Mesdag.
De heer mr. A.W.H. Vink
 • Rechter in de rechtbank Amsterdam, civiele sector,
De heer dr. B.C. de Vries
 • Voorzitter College Kwaliteitsverklaring Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) Auditor NIAZ.