1. Home
  2. Rentederivaten
  3. Hoe verloopt de procedure?

Hoe verloopt de procedure?

Eerst gaat Kifid na of uw klacht behandelbaar is. Het gaat uitsluitend om klachten tussen kleine mkb-bedrijven (d.w.z. tot 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro) en banken over rentederivaten geopend. Kifid behandelt bovendien alleen klachten over een rentederivaat dat is afgesloten bij ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank in het kader van zakelijke kredietverlening en waarvan de looptijd op 1 april 2014 nog niet was geëindigd. Dit zijn de zes aangesloten banken of beleggingsondernemingen die de tijdelijke reglementen over geschillen-beslechting rentederivaten hebben onderschreven en de bindende werking ervan hebben aanvaard.

Verder neemt Kifid géén klachten in behandeling:

  • die u niet eerst heeft voorgelegd aan de betrokken bank of beleggingsonderneming, die de klacht vervolgens schriftelijk heeft afgehandeld;
  • die u later dan drie maanden na de reactie van de bank of beleggingsonderneming bij ons heeft ingediend (bijzondere omstandigheden daargelaten);
  • waarbij de hoofdsom van de vordering, exclusief vertragingsrente en kosten, meer dan € 1.000.000,- bedraagt,
  • die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie,
  • die worden ingediend door een belangenvertegenwoordiger namens een groep ondernemers (collectieve actie),
  • die gaan over een onderwerp waarover al een minnelijke regeling is getroffen tussen de ondernemer en de betrokken bank of beleggingsonderneming,
  • indien de ondernemer niet vooraf aangeeft dat hij een uitspraak van Kifid als bindend zal aanvaarden.

 

Bemiddeling door de Ombudsman

Als uw klacht behandelbaar is, dan gaat deze naar de Ombudsman. Hij beoordeelt of het zinvol is een bemiddelingspoging te ondernemen. De fase van bemiddeling eindigt wanneer de partijen een minnelijke regeling bereiken of wanneer de zaak wordt doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de bemiddelaar, als partijen onvoldoende meewerken, de klacht buiten behandeling plaatsen en het dossier sluiten.

De bemiddelaar en later ook de Geschillencommissie kunnen aan partijen voorstellen het geschil op te lossen via mediation. De heer mr. E.L.A. van Emden treedt op als bemiddelaar en is ook beschikbaar als commissielid.

 

Geschillencommissie

Wanneer een klacht geen aanleiding geeft tot bemiddeling of bemiddeling tevergeefs bleek, verwijst de Ombudsman de klacht door naar de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht en over een eventuele tegen-vordering. Daarnaast wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld om de proces-kosten van de andere partij te vergoeden. De uitspraak heeft de vorm van een bindend advies, d.w.z. dat beide partijen juridisch zijn gebonden aan de uitspraak en dat een rechter alleen nog marginaal (niet inhoudelijk) kan toetsen of het advies juist tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd.

De heren mr. W. Filott, prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters en prof. mr. C.E. du Perron treden op als commissieleden.

 

Hoger beroep

Zowel de ondernemer als de aangesloten bank of beleggingsonderneming kan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in hoger beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Ook de uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

 

Publicatie van de uitspraak

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep in geanonimiseerde vorm. Zij stuurt een afschrift van iedere uitspraak aan de toezichthouder (AFM, DNB of ECB).