1. Home
  2. Rentederivaten
  3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een lijst aan met veelgestelde vragen. Klik op de vraag en u ziet het antwoord. Kifid actualiseert deze lijst geregeld.

Er gelden een aantal beperkingen, waaronder de volgende. Er worden geen klachten behandeld waarbij de hoofdsom van de vordering, exclusief vertragingsrente en kosten, een bedrag van EUR 1.000.000,- te boven gaat. Er worden geen klachten behandeld die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschillen beslechtende instantie. Er worden geen klachten behandeld die worden ingediend door een belangenvertegenwoordiger namens een groep ondernemers (collectieve actie). Er worden geen klachten behandeld die betrekking hebben op een onderwerp waarover al een minnelijke regeling is getroffen tussen de ondernemer en de bank of beleggingsonderneming. Ook worden klachten niet in behandeling genomen, indien de ondernemer niet aangeeft dat hij een uitspraak van Kifid als bindend zal aanvaarden.

Een ondernemer kan een klacht indienen bij Kifid nadat de klacht eerst is voorgelegd aan de aangesloten bank of beleggingsonderneming. Pas wanneer de klacht door de aangesloten bank of beleggingsonderneming schriftelijk is afgehandeld, kan de ondernemer de klacht indienen bij Kifid. Dit dient in beginsel te gebeuren binnen drie maanden nadat de klacht door de bank of beleggingsonderneming is afgehandeld. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor er een langere termijn geldt.

“Aangesloten” zijn banken of beleggingsondernemingen die in het register van Kifid zijn ingeschreven, de tijdelijke reglementen inzake geschillenbeslechting rentederivaten hebben onderschreven en de bindende werking van deze reglementen hebben aanvaard. Het gaat om ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank.

Klachten moeten gaan over een geschil tussen de ondernemer en een aangesloten bank of beleggingsonderneming met betrekking tot een rentederivaat dat is afgesloten in het kader van zakelijke kredietverlening. Het moet bovendien gaan om een rentederivaat waarvan de looptijd op 1 april 2014 nog niet was geëindigd.

De tijdelijke geschillenbeslechting door Kifid inzake rentederivaten staat open voor bepaalde ondernemers. Het betreft ondernemers die minder dan 50 werknemers in dienst hebben en daarnaast een jaarlijkse omzet of balanstotaal hebben van niet meer dan € 10.000.000,-. Deze ondernemers kunnen onder het Tijdelijke reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake geschillenbeslechting rentederivaten (Reglement rentederivaten) een klacht indienen bij Kifid.