Mijn Kifid

Vooraf: interne klachtenprocedure

U heeft met uw klacht eerst de interne klachtenprocedure (IKP) van uw financiële dienstverlener doorlopen. Als de financier niet inhoudelijk reageert op de klacht, dan kunt u vanaf 4 weken na de ontvangstbevestiging de klacht rechtstreeks voorleggen bij Kifid. Als de financier voor de behandeling van de klacht nadere informatie nodig heeft van u, kan de termijn van 4 weken worden verlengd met de termijn die nodig is om de informatie aan te leveren.

Wel of niet behandelbaar

Zodra u als mkb-ondernemer of zzp’er een klacht heeft ingediend over een kort zakelijk krediet gaat Kifid eerst na of uw klacht in behandeling mag worden genomen. Dit betekent dat:

  • uw bedrijf op groepsniveau een omzet heeft van minder dan vijf miljoen euro per jaar;
  • de klacht gaat over een financiering die is aangevraagd op of na 1 oktober 2023;
  • de financiering niet hoger is dan 100.000 euro met een looptijd van maximaal 1 jaar;
  • uw klacht is gericht tegen een financier die de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet heeft onderschreven.

Klachten over een afwijzing van een aanvraag voor een kort zakelijk krediet worden niet in behandeling genomen. Het staat een financier vrij om een kredietverzoek te weigeren. Voor de klachtbehandeling door de Geschillencommissie van Kifid dienen ondernemers 250 euro bij te dragen in de kosten.

Lees meer over de procedure in het Reglement Geschillencommissie Kifid

Ik wil online een klacht indienen over een kleinzakelijke financiering

Klachtformulier Kort Zakelijk Krediet

 

Bemiddeling

Als wij uw klacht kunnen behandelen, dan gaat deze naar de secretaris. Die bekijkt of het lukt om te bemiddelen. Als er door beide partijen geen minnelijke regeling wordt bereikt wordt de zaak doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de secretaris het dossier sluiten bij onvoldoende medewerking.

Geschillencommissie

Als bemiddeling tevergeefs of onmogelijk blijkt, dan beoordeeld de Geschillencommissie uw klacht en doet hierover uitspraak in de vorm van een bindend advies als de klacht gaat over een financiering tot 100.000 euro. Dit betekent dat u en de financier zich, ongeacht de uitkomst, moeten houden aan de uitspraak. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Lees meer over de Geschillencommissie

Beroep

Zowel u als de financier kunnen onder voorwaarden tegen een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Over de voorwaarden voor beroep leest u meer in het Reglement van de Commissie van Beroep. Voor een beroepsprocedure bij Kifid betaalt de partij die in beroep gaat een bijdrage van 500 euro. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep in het uitsprakenregister. Namen van de (rechts)personen, die de klacht hebben ingediend worden niet vermeld, evenmin de namen van mensen in dienst van de financier.

Lees meer over hoe u een klacht in kunt dienen