Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid stelt maximum aan stijgingspercentage verzekeringspremies

De Geschillencommissie van Kifid heeft voor het eerst een maximum gesteld aan het percentage waarmee verzekeringspremies in beginsel mogen stijgen. In het geval van verhogingen boven de 10% dient de verzekeraar naar haar oordeel een nieuw aanbod te doen dat vervolgens door de verzekerde dient te worden aanvaard.

De Commissie heeft haar eerste oordeel van 2 september 2016 over deze kwestie in een klachtzaak tegen Achmea nu in een tweede klachtuitspraak tegen Meeus Groep van 20 september 2016 bevestigd. Deze jurisprudentie is van belang voor de handelwijze van verzekeraars bij premieverhogingen en geeft houvast aan consumenten, die onvoorzien geconfronteerd worden met exorbitante premieverhogingen.

Beperkte premiestijging

De verzekeraar heeft de totale premie van het verzekeringspakket op de vervaldatum van het contract met 20,22% verhoogd. De Geschillencommissie is van oordeel dat een verzekeraar zijn verzekeringsproducten weliswaar per contract vervaldatum mag aanpassen maar dan alleen als het gaat om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing betreft een premieverhoging voor zover deze hoogstens 10% bedraagt.

Nieuwe overeenkomst

De Commissie is van oordeel dat met de stijging van de totale jaarpremie exclusief assurantiebelasting met 20,22% sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging van de overeenkomst dat in feite een nieuwe overeenkomst aan de orde is. Deze overeenkomst kan volgens haar niet stilzwijgend tot stand komen, maar – willens en wetens – via uitdrukkelijke aanbod en aanvaarding van partijen.

Wettelijke opzegtermijn

Voor opzegging teneinde verlenging van de verzekeringsovereenkomst te verhinderen dient de verzekeraar op grond van artikel 7:940 lid 1 Burgerlijk Wetboek een opzegtermijn van twee maanden aan te houden. Nu in de actuele klachtzaak de verzekeraar het verzekeringspakket niet tijdig heeft opgezegd, dient het verzekeringspakket naar het oordeel van de Geschillencommissie per prolongatiedatum te worden verlengd tegen dezelfde voorwaarden, inclusief de premie.

  • Lees hier de volledige uitspraken 2016-401 en 2016-448
  • Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant