Mijn Kifid

Wel of niet behandelbaar

Zodra u als mkb-ondernemer of zzp’er een klacht heeft ingediend over een alternatieve financiering gaat Kifid eerst na of uw klacht in behandeling mag worden genomen. Dit betekent dat:

  • uw bedrijf een omzet/balanstotaal heeft van minder dan vijf miljoen euro per jaar;
  • de klacht gaat over een financiering die is aangevraagd op of na 1 juli 2019;
  • uw klacht is gericht tegen een financier die de Gedragscode MKB Financiers heeft onderschreven.

Klachten over een afwijzing van een alternatieve financiering worden niet in behandeling genomen. Het staat een financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

Lees meer over de procedure in het Reglement Geschillencommissie Kifid

Klachtformulier alternatieve financiering

Bemiddeling

Als wij uw klacht kunnen behandelen, dan gaat deze naar de bemiddelaar. Hij bekijkt of het lukt om te bemiddelen. De fase van bemiddeling eindigt als beide partijen een minnelijke regeling bereiken of als de zaak wordt doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de bemiddelaar het dossier sluiten als de partijen onvoldoende meewerken. De bemiddelaar (en later de Geschillencommissie) kunnen voorstellen om het geschil op te lossen via mediation.

Geschillencommissie

Als bemiddeling tevergeefs of onmogelijk blijkt, verwijst de bemiddelaar de klacht door naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht in de vorm van een bindend advies als de klacht gaat over een financiering tot 250.000 euro. Dit betekent dat de ondernemer en de financier zich, ongeacht de uitkomst, moeten houden aan de uitspraak. Ze zijn er juridisch aan gebonden. De partij die in het ongelijk is gesteld, betaalt de proceskosten van de ander.

Lees meer over de Geschillencommissie

Beroep

Zowel de ondernemer als de financier kan onder voorwaarden tegen een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Over de voorwaarden voor beroep leest u meer in het Reglement van de Commissie van Beroep Alternatief Financieringsadvies. Voor een beroepsprocedure bij Kifid betaalt de partij die in beroep gaat een bijdrage van 500 euro. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

Publicatie van de uitspraak

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep in het uitsprakenregister. Namen van de (rechts)personen, die de klacht hebben ingediend worden niet vermeld, evenmin als namen van mensen in dienst van de financier.

Lees meer over hoe u een klacht in kunt dienen