Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2009-11

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Postbus 93257 – 2509 AG – Den Haag –
Tel. 070 333 89 60 – Fax 070-3338969 – www.kifid.nl
Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 11 d.d. 25 februari 2009
(mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil – Stork en mr B. Sluijters)
1. Procedure
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende
stukken:
– de brief van Consument van 21 januari 2008 met bijlagen;
– het door Consument ingevulde en ondertekende vragenformulier, ontvangen op 7 februari
2008, houdende de klacht;
– het antwoord van Aangeslotene van 24 april 2008 met bijlagen;
– de repliek van Consument van 29 mei 2008 met bijlagen;
– de dupliek van Aangeslotene van 22 juli 2008;
– de brief van Aangeslotene van 19 december 2008 met bijlagen;
– de brief van Aangeslotene van 19 januari 2009 met bijlagen;
– de brief van Consument van 21 januari 2009.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft voorts vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen
aanvaarden.
De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling te Den Haag op
dinsdag 16 december 2008.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1. Op 30 juni 2007 heeft Consument aan Aangeslotene doorgegeven dat hij een andere
motorfiets, een Honda Tour 650 Deauville, bij haar wilde verzekeren. Deze motorfiets is op
of omstreeks 8 juli 2007 ontvreemd. Aangeslotene heeft de schade niet vergoed.
In de polisvoorwaarden die van toepassing waren op de tot 30 juni 2007 door Consument
bij Aangeslotene verzekerde Honda 700C is bepaald:
‘Diefstal van de motor is uitsluitend verzekerd indien de motor op slot was gezet
met zowel het slot dat standaard bij de motor hoort, als met een ART categorie
4 goedgekeurd slot’
2/4
In de polisvoorwaarden die van toepassing waren op de vanaf 30 juni 2007 bij Aangeslotene
verzekerde motorfiets is bepaald:
‘Diefstal van de motor is uitsluitend verzekerd indien de motor op slot was gezet
met een ART categorie 4 goedgekeurd slot’. Deze tekst staat ook op het eerste blad
van deze polisvoorwaarden in een kader vermeld.
3 Geschil
3.1. Consument vordert: vergoeding van zijn schade door Aangeslotene conform het
rapport van de door deze ingeschakelde expert, vastgesteld op € 4.975,-.
3.2. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende
grondslagen.
Consument heeft achtereenvolgens vier motorfietsen bij Aangeslotene verzekerd gehad. De
in het geding zijnde motorfiets werd al na een week gestolen. Pas daarna kreeg hij de nieuwe
polis en nieuwe polisvoorwaarden met, voor het eerst, prominent daarop vermeld dat
diefstal slechts gedekt is als een ART categorie 4 slot gebruikt is. De ART categorie 4 eis
blijkt al eerder in de polisvoorwaarden te zijn geslopen. Aangeslotene verwacht kennelijk dat
Consument iedere keer als hij een andere motor koopt of andere polisvoorwaarden krijgt,
de polisvoorwaarden minutieus naloopt op mogelijke wijzigingen. Aangeslotene moet echter
de verzekerden tijdig op belangrijke wijzigingen in de polisvoorwaarden wijzen. Consument
heeft na ontvangst van de polisbescheiden betreffende de gestolen motorfiets met
Aangeslotene gebeld en kreeg van een medewerker van haar te horen dat als Consument de
ART categorie 4 eis niet kon weten, Aangeslotene niet moeilijk deed en de schade werd
uitgekeerd. Consument wist niet of het gebruikte slot van ART categorie 4 was, maar het
was een duur en degelijk slot. Vervolgens heeft een expert de schade opgenomen. Daarna
heeft Aangeslotene de schade afgewezen.
3.3 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd.
Consument heeft vanaf 2000 motorfietsen bij Aangeslotene verzekerd gehad. Van de
aanvang af gold de verplichting van een ART-goedgekeurd slot.
Op 11 februari 2005 verzekerde hij een Honda 700C met een dagwaarde van € 3.000,- bij
haar. Het polisblad en de bijbehorende polisvoorwaarden zijn hem toen toegezonden. Op 30
juni 2007 heeft hij de Honda Tour 650 Deauville ter verzekering aangeboden ter vervanging
van de Honda 700C. Inmiddels waren nieuwe polisvoorwaarden van toepassing. Omdat de
motorfiets al op 8 juli 2007 werd gestolen, had hij toen het nieuwe polisblad en de nieuwe
voorwaarden nog niet ontvangen.
Ook volgens de polisvoorwaarden van de Honda 700C was het gebruik van een slot van
klasse ART-4 verplicht. Ook in de nieuwe polisvoorwaarden wordt het gebruik van een slot
van klasse ART-4 verplicht gesteld. Op dit punt zijn deze polisvoorwaarden dus gelijk.
3/4
Bovendien had de Honda Tour 650 Deauville een hogere dagwaarde( € 5.000,-) dan de
Honda 700C. Consument had dan ook kunnen begrijpen dat de diefstaldekking niet soepeler
zou zijn. Hij had dus van de betreffende polisbepaling op de hoogte moeten zijn.
De medewerker van Aangeslotene deed zijn mededeling louter naar aanleiding van vragen
van Consument, die toen niet aangaf dat het een vervanging van het verzekerde object
betrof. De medewerker is er dan ook vanuit gegaan dat Consument nog helemaal geen
polisvoorwaarden had ontvangen.
De expert heeft van Consument vier sleutels ontvangen. Twee originele van de motor zelf
en twee van het schijfremslot. Op deze laatste sleutels staat geen merk vermeld. Er kan dan
ook vanuit worden gegaan dat dit geen goedgekeurd ART-4 slot betreft.
4. Zitting
4.1. Ter zitting hebben Consument en Aangeslotene hun standpunten nader toegelicht.
5. De correspondentie van partijen na de zitting
5.1 Ter zitting beschikte de Commissie over de polisvoorwaarden die vanaf 11 februari
2005 en vanaf 8 juli 2007 van toepassing waren. Desverzocht door de Commissie heeft
Aangeslotene met haar brieven van 19 december 2008 en 19 januari 2009 ook de
polisvoorwaarden overgelegd die op de door Consument afgesloten motorfietsverzekering
van 16 april 2000 tot 11 februari 2005 van toepassing waren en de polisbladen van deze
verzekering vanaf januari 2006. Deze van 16 april 2000 tot 11 februari 2005 geldende
polisvoorwaarden vermeldden in gewone tekst dat voor dekking van diefstal van de motor
het gebruik van ‘een voor motoren ART-goedgekeurd slot’ vereist was. Volgens opgave van
Aangeslotene hanteerde de Stichting ART toen nog geen klasse-indeling. Uit de overgelegde
polisbladen en uit de opgave van Aangeslotene in haar brief van 19 januari 2009 blijkt dat op
geen van de polisbladen een verwijzing naar diefstalbeveiliging of een clausule daaromtrent
voorkwam.
5.2 In zijn brief van 21 januari 2009 heeft Consument gereageerd op de brieven van 19
december 2008 en 19 januari 2009 met bijlagen van Aangeslotene.
6. Beoordeling
6.1 Blijkens de door Aangeslotene overgelegde polisbescheiden waren de door
Consument vanaf 16 april 2000 achtereenvolgens verzekerde motorfietsen steeds tegen het
diefstalrisico verzekerd op de aanvankelijke conditie dat een voor motoren ART
goedgekeurd slot gebruikt was en later, vanaf 11 januari 2005, op de conditie dat een ART
categorie 4 goedgekeurd slot gebruikt was. Gelet daarop had Consument dan ook bekend
4/4
moeten zijn – ook al had hij op het moment van de diefstal de polis en de polisvoorwaarden
ter zake van de verzekering van zijn nieuwe motorfiets nog niet ontvangen – dat ook deze
motorfiets – die bovendien een hogere dagwaarde had dan zijn vorige motorfiets – minst
genomen met een ART goedgekeurd slot op slot moest worden gezet.
6.2 Blijkens het rapport van de door Aangeslotene ingeschakelde expert weet
Consument niet of het door hem ter beveiliging van de later gestolen motorfiets gebruikte
schijfremslot een ART goedgekeurd slot is en weet hij ook niet het merk van het slot.
Volgens het rapport van de expert staat op de sleutels van dit slot geen merk vermeld en
kan er volgens de expert derhalve vanuit gegaan worden dat dit geen ART goedgekeurd slot
betrof. Aangeslotene mag er bij gebreke van bewijs van het tegendeel, dan ook vanuit gaan
dat het schijfremslot geen ART goedgekeurd slot was. Voorts verschillen partijen kennelijk
niet erover van mening dat het stuurslot van de gestolen motorfiets evenmin een ART
goedkeuring had.
6.3 Gelet op het hierboven onder 6.1 en 6.2 vermelde heeft Aangeslotene dan ook op
goede gronden geweigerd de gestolen motorfiets te vergoeden.
7. Beslissing
De Commissie wijst, bij wijze van bindend advies, de klacht af.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact