Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2010-33

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 33 d.d. 22 februari 2010
(mevrouw mr E.M. Dil-Stork, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr J.Th. de Wit,)
1. Procedure
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– de brief met bijlagen inhoudende de klacht van Consument van 11 maart 2009;
– het door Consument ingevulde vragenformulier alsmede de verklaring, ontvangen 15 april
2009;
– het verweer van Aangeslotene van 7 augustus 2009;
– de repliek van Consument van 28 augustus 2009;
– de dupliek van Aangeslotene van 15 september 2009.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.
De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 11 december 2009.
Aldaar zijn beide partijen verschenen.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1 Consument heeft reeds geruime tijd een bancaire relatie met Aangeslotene. Deze relatie omvat verschillende rekeningen zowel voor privé als voor zakelijk gebruik, alsmede enkele daaraan gekoppelde kredietfaciliteiten en enige hypothecaire geldleningen. De kredieten zijn verstrekt op basis van onder meer een positief bedrijfsresultaat van het koeriersbedrijf van Consument. Tot zekerheid van de aangegane verplichtingen heeft Aangeslotene een hypotheekrecht op Consuments woning en toebehoren. Voorts dienen de transportmiddelen en vorderingen op derden als onderpand. Daarnaast ontvangt Aangeslotene jaarlijks de jaarcijfers van het koeriersbedrijf.
2.2 In het voorjaar van 2008 doet Consument een verzoek tot uitbreiding van de financiering middels een aanvraag voor een hypothecaire lening. Deze aanvraag is in mei door Consument ingetrokken, maar had reeds aanleiding gegeven tot een Customer Due Diligence onderzoek door Aangeslotene.
2.3 In haar brief van 30 juli 2008 schrijft Aangeslotene dat zij na voornoemd onderzoek
de bancaire relatie met Consument niet langer wenst te continueren en de verstrekte privé en zakelijke kredieten opzegt per 30 oktober 2008, onder verwijzing naar de geldende Algemene Bank Voorwaarden (hierna: ABV).
Voorts sommeert zij Consument per diezelfde datum alle uitstaande kredietfaciliteiten af te
lossen. Daarnaast wordt Consument geadviseerd zijn bankzaken elders onder te brengen en wijst zij Consument erop dat zij tot executoriale verkoop van het woonhuis over zal gaan indien Consument aan de sommatie niet tijdig gevolg mocht geven.
Als motivering voor haar besluit voert Aangeslotene aan dat haar relatie met de aan
Consument gelieerde ondernemingen en personen onvoldoende transparant is en het haar niet duidelijk is voor welke betaalstromen zij haar rekeningen ter beschikking stelt.
2.4 Consuments advocaat reageert met een brief van 31 juli 2008 waarin deze stelt dat de door Aangeslotene aangedragen gronden niet opgaan, aangezien de niet-transparante geldstromen ten laste kwamen van de privérekeningen van Consument en er geen gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de bedrijfsvoering van Consument niet integer is. Namens Consument verzoekt hij Aangeslotene haar beslissing te heroverwegen.
2.5 Op 7 augustus 2008 stuurt Consument Aangeslotene een e-mailbericht waarin hij laat weten dat de transacties die door Aangeslotene als niet-transparant werden gezien voornamelijk betrekking hebben op betalingen naar een pokerwebsite.
2.6 Tussen Consument en Aangeslotene wordt over het opzeggen van de relatie zowel per brief als via e-mailverkeer gecorrespondeerd. Daarnaast vindt op 10 september 2008 een gesprek plaats tussen partijen, bij gelegenheid waarvan de beëindigingsdatum door Aangeslotene wordt gesteld op 1 januari 2009 . Aangeslotene heeft onder meer per brief van 8 december 2008 haar standpunt, dat zij de relatie niet wenst te continueren nogmaals toegelicht, onder vermelding dat de eerder gegeven onderbouwing van “niet transparant” na de uitleg van Consument is geworden “gebruik in strijd met het doel waarvoor de financieringen zijn verstrekt”.
2.7 Consument maakt per brief van 29 december 2008 nogmaals bezwaar tegen de opzegging per
1 januari 2009.
2.8 Tijdens een gesprek op 13 mei 2009 verklaart Aangeslotene zich bereid Consument nog een termijn van een jaar te geven, zodat de financieringen uiterlijk per 1 juni 2010 dienen te zijn afgelost.
3. Geschil
3.1 Consument vordert het ongedaan maken van de opzegging van de bancaire relatie en voorts dat Aangeslotene stopt met het opeisen van de hypothecaire leningen. Tevens vordert hij vergoeding van door hem geleden schade, bestaande uit gemaakte (advocaten-) kosten.
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
Aangeslotene heeft ten onrechte de bancaire relatie opgezegd en ook ten onrechte de hypothecaire leningen opgeëist. Consument heeft namelijk geen regels overtreden. Bovendien is
immer aan de uit de overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen voldaan en zijn de
bedrijfsresultaten van het koeriersbedrijf altijd positief geweest. De kapitaalrekening is zelfs
verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast is het hoofdinkomen van Consument
afkomstig uit AOW en niet afhankelijk van het bedrijfsresultaat.
Consument betwist het niet transparant zijn van de geldstromen. De opnames bij Holland Casino zijn bestemd voor de loonbetaling van de werknemers van het koeriersbedrijf. Deze betalingen vinden altijd in contanten plaats. De overboekingen naar een pokerwebsite zijn privé overboekingen geweest en nergens is gestipuleerd dat Consument Aangeslotene inzicht dient te geven in zijn privé uitgaven.
Voor wat betreft de bevoegdheid van Aangeslotene relaties met haar cliënten op te zeggen meent Consument dat dit voor verstrekte hypothecaire leningen niet in dezelfde mate geldt, zeker niet nu er geen gegronde redenen voor de opzegging zijn. Bovendien is de gestelde termijn niet in overleg tot stand gekomen en zijn de brieven van Aangeslotene op dit punt niet voldoende helder.
De werkelijke reden van de opzegging ligt in een persoonlijke vete van een medewerker van
Aangeslotene met Consument.
3.3 Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren aangevoerd.
Aangeslotene kan een relatie beëindigen ingevolge artikel 30 van de ABV. In dit geval is aansluiting gezocht bij artikel 17 van de Algemene voorwaarden rekening-courant waarin een termijn van tenminste 3 maanden wordt gesteld bij opzegging van een kredietfaciliteit.
Het gebrek aan transparantie van de geldstromen was de reden om de relatie met Consument op te zeggen. Aangeslotene plaatst bovendien vraagtekens bij de gevolgen van de pokeractiviteiten voor de fiscale positie van Consuments ondernemingen. De pokeractiviteiten
zijn daarnaast in strijd met het doel waarvoor de financieringen aan Consument zijn verstrekt, zijnde bedrijfsuitoefening. Het opzeggen van de relatie houdt vanzelfsprekend in dat de verstrekte hypothecaire financieringen daarmee opeisbaar worden.
Er is geen sprake van dat een persoonlijke vete ten grondslag ligt aan de opzegging van de
relatie met Consument.
Aangeslotene is dan ook van mening dat de vordering tot herstel van de relatie en vergoeding van gemaakte (advocaten-)kosten dient te worden afgewezen.
4. Beoordeling
Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de Commissie als volgt.
4.1 De Commissie stelt vast dat als uitgangspunt dient te gelden dat overeenkomsten als waarvan in het onderhavige geschil sprake is in beginsel kunnen worden opgezegd. De bevoegdheid hiertoe heeft Aangeslotene uitdrukkelijk in artikel 30 van de ABV en in overige door haar gehanteerde voorwaarden die op de relatie tussen partijen van toepassing zijn, vastgelegd.
Voornoemd artikel 30 luidt: “De relatie tussen de cliënt en de bank kan zowel door de cliënt als door de bank worden opgezegd. Indien de bank de relatie opzegt, zal zij de cliënt desgevraagd de reden van die opzegging meedelen. Na opzegging van de relatie zullen de tussen de cliënt en de bank bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens die
afwikkeling blijven deze Algemene Voorwaarden van kracht.”
Op grond van deze bepaling staat het Aangeslotene vrij de relatie met een cliënt op te zeggen indien daartoe voldoende aanleiding is en de reden van opzegging aan de betrokken cliënt wordt medegedeeld.
4.2 Of er voldoende aanleiding is, staat in beginsel ter beoordeling van Aangeslotene. De Commissie kan slechts marginaal toetsen of wellicht sprake is van onredelijk gebruik van deze bevoegdheid. In artikel 2 van de Algemene Voorwaarden rekening-courant en in de gesloten zakelijke rekening-courant overeenkomsten is uitdrukkelijk bepaald dat de rekening, is bestemd voor de afwikkeling van het zakelijk betalingsverkeer van de rekeninghouder resp. uitsluitend mag worden aangewend voor de financiering van de bedrijfs- of beroepsuitoefening.
Uit de overgelegde stukken blijkt, zoals door Aangeslotene gesteld, dat er oneigenlijk gebruik
is gemaakt van de zakelijke rekeningen doordat deze mede zijn aangewend voor privédoeleinden.
Ten aanzien van de door Aangeslotene aangevoerde reden voor de opzegging overweegt de Commissie dan ook dat deze, gezien de voorliggende feiten en omstandigheden, niet kan
worden aangemerkt als onredelijk.
Dat eerder oneigenlijk gebruik zonder consequenties is gebleven, zoals Consument stelt,
doet daar niet aan af.
4.3 Ten aanzien van de afwikkeling van de relatie is de Commissie van oordeel dat Aangeslotene, door Consument uiteindelijk nog tot 1 juni 2010 de tijd te geven zijn bankzaken elders onder te brengen, alleszins zorgvuldig heeft gehandeld.
4.4 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van Consument moet worden afgewezen.
5. Beslissing
De Commissie stelt bij bindend advies vast dat de vordering van Consument wordt afgewezen.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact