Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2011-107

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107
d.d. 26 april 2011
(mr. C.E. du Perron, voorzitter)

Samenvatting

Samenvoeging van beleggingsfondsen. Aangeslotene voert het besluit van de aandeelhoudersvergadering uit. Zij behoeft daarvoor geen toestemming van Consument. Aangeslotene heeft Consument tijdig geïnformeerd over de samenvoeging. Het is de Commissie niet gebleken dat Consument door de samenvoeging is benadeeld.

1. Procedure

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het verzoek tot geschilbeslechting met bijlagen, ontvangen 2 maart 2010;
– het antwoord van Aangeslotene d.d. 6 september 2010.
Consument heeft afgezien van haar mogelijkheid te repliceren.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.
De Commissie heeft vastgesteld dat het geschil zich leent voor een verkorte schriftelijke
afdoening als bedoeld in artikel 16 van haar Reglement.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1 Consument belegde in X-beleggingsfondsen.
2.2 In verband met de aanstaande fusie van Aangeslotene met X hebben de houders van de
aandelen/participaties in het kapitaal van de X-beleggingsfondsen en de beleggingsfondsen
van Aangeslotene tijdens aandeelhoudersvergaderingen op respectievelijk 10 juni 2008
(Aangeslotene) en 12 juni 2008 (Postbank) ingestemd met de samenvoeging van deze
beleggingsfondsen.
2.3 In augustus 2008 heeft Aangeslotene haar klanten geïnformeerd over de
fondsensynchronisatie door middel van een brochure en een begeleidende brief, waarna
in oktober 2008 de beleggingsfondsen zijn samengevoegd.

3. Geschil

3.1. Consument vordert vergoeding van de schade die zij door de samenvoeging van de
X-beleggingsfondsen met de beleggingsfondsen van Aangeslotene stelt te hebben geleden.
Consument heeft haar schade begroot op een bedrag ad € 3.150,–, zijnde de
waardevermindering van haar portefeuille ad € 150,– (te vermeerderen met het
renteverlies vanaf de dag van samenvoeging), kosten voor juridisch advies ad € 2.000,–
en boekhoudkosten ad € 1.000,–.
3.2. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
– Op het moment dat de Postbank-beleggingsfondsen ophielden te bestaan, behoorde
Aangeslotene over te gaan tot uitkering van de waarde van deze in de
beleggingsportefeuille van Consument opgenomen beleggingsfondsen. Voor de
omzetting van deze fondsen in de beleggingsfondsen van Aangeslotene heeft
Consument geen opdracht gegeven;
– Aangeslotene heeft de (Europese) regels inzake klantvoorlichting en koppelverkoop
geschonden. Voorts is sprake van misleiding.
3.3. Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd.
– Het besluit tot samenvoeging van de beleggingsfondsen is genomen tijdens de
aandeelhoudersvergaderingen in juni 2008. Consument was, als belegger in de
X-beleggingsfondsen, gerechtigd daarbij aanwezig te zijn en had ook stemrecht;
– Consument had de fondsen kunnen verkopen vóór de samenvoeging van de
beleggingsfondsen;
– De fusie heeft geen negatief effect gehad of schade berokkend aan Consument.
Doordat bij de daadwerkelijke uitvoering van de fusie de fondsen op basis van de
intrinsieke waarde zijn verwisseld, is van nadeel geen sprake. Voorts was het
beleggingsbeleid van de Postbank-beleggingsfondsen en de beleggingsfondsen van
Aangeslotene vergelijkbaar, hetgeen Consument had kunnen vaststellen aan de hand
van prospectussen van deze beleggingsfondsen

4. Beoordeling

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde en hetgeen door hen tijdens de
hoorzitting naar voren is gebracht, overweegt de Commissie als volgt.
4.1 Als onvoldoende betwist staat vast dat Consument ruimschoots voor de samenvoeging
van de beleggingsfondsen van X en Aangeslotene over die samenvoeging is geïnformeerd
door Aangeslotene.
4.2 Het is de Commissie gebleken dat Consument tot het moment van samenvoeging van de
beleggingsfondsen van X en Aangeslotene de mogelijkheid had de X-beleggingsfondsen te
verkopen. Consument heeft van deze mogelijkheid evenwel geen gebruik gemaakt.
Voorzover Consument meent dat Aangeslotene het initiatief tot verkoop had dienen te
nemen, miskent zij dat Aangeslotene het door de aandeelhoudersvergaderingen in juni
2008 genomen besluit tot samenvoeging van de beleggingsfondsen uitvoerde, zij
Consument daarover ruim van tevoren heeft geïnformeerd en daarmee voldoende in de
gelegenheid heeft gesteld daarop te anticiperen.
4.3 Bovendien is voor de Commissie – nu Consument dit onvoldoende heeft betwist –
komen vast te staan dat de beleggingsfondsen op basis van de intrinsieke waarde zijn
omgewisseld en Consument zodoende van de omwisseling geen nadeel heeft
ondervonden. Nu Consument op de hoogte was van de samenvoeging, zij zowel daarna
als daarvoor tot verkoop had kunnen overgaan doch daarvoor niet heeft gekozen, dienen
eventuele koersdalingen na de samenvoeging voor haar rekening te blijven.
4.4 De Commissie concludeert dat Aangeslotene ter zake van de fondssynchronisatie
zorgvuldig heeft gehandeld en ook zonder een daartoe ontvangen opdracht van
Consument mocht overgaan tot de samenvoeging van de beleggingsfondsen.
4.5 Van het schenden door Aangeslotene van de (Europese) regels inzake klantvoorlichting
en koppelverkoop is de Commissie niet gebleken. Noch is haar gebleken van misleiding.
Nu Consument haar stellingen dienaangaande niet nader heeft onderbouwd, ziet de
Commissie geen aanleiding hier nader onderzoek naar te doen.
4.6 Resumerend acht de Commissie de klacht in alle onderdelen ongegrond, zodat de
vordering van Consument moet worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst, als bindend advies, de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact