Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2011-24

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Postbus 93257 – 2509 AG – Den Haag –
Tel. 070 333 89 60 – Fax 070-3338969 – www.kifid.nl
Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 24
d.d. 24 januari 2011
(mr. C.E. du Perron, voorzitter)
Samenvatting
Consument stelt dat uit het door hem bij Aangeslotene gehuurde safeloket € 500,- is
gestolen. Commissie overweegt dat, nu uit de administratie van Aangeslotene blijkt dat de
data en tijdstippen waarop het safeloket is geopend overeenkomen met de data en
tijdstippen waarop Consument het safeloket heeft bezocht, het aan hem is aannemelijk te
maken dat het safeloket door anderen is geopend. Consument is daarin niet geslaagd.
Vordering afgewezen.
1. Procedure
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende
stukken:
– de relevante stukken uit het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het verzoek tot geschilbeslechting, zoals ontvangen op 18 mei 2010;
– het antwoord van Aangeslotene van 13 augustus 2010;
– de repliek van Consument van 31 augustus 2010;
– de dupliek van Aangeslotene van 9 september 2010.
De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële
Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.
De Commissie heeft vastgesteld dat beide partijen het advies als bindend zullen aanvaarden.
De Commissie heeft termen aanwezig geacht om, conform artikel 16 lid 4 van het
Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, het geschil af te doen op basis
van de door partijen overgelegde stukken en zonder dat een hoorzitting heeft
plaatsgevonden.
2. Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
2.1 Consument huurt sinds 4 mei 2007 een safeloket met nummer 0 bij Aangeslotene. Bij
het aangaan van de huurovereenkomst heeft Aangeslotene twee sleutels aan
Consument verstrekt. Voorts heeft Consument op grond van artikel 4 van de
Voorwaarden safeloketten, aan zijn moeder een volmacht verleend om toegang te
verkrijgen tot het genoemde safeloket.
2.2 Blijkens het proces-verbaal van aangifte heeft Consument op 27 of
2/3
28 januari 2009 een bedrag van € 6.500,- in het hiervoor genoemde safeloket gelegd.
Het bedrag zat in een envelop met daarbij een briefje met het logo en de naam van X,
waarop Consument het bedrag had genoteerd. Op 13 maart 2009 heeft Consument
genoemde envelop uit het safeloket gehaald. Thuis heeft hij de envelop geopend en
geconstateerd dat een bedrag van € 500,- miste. Ook zat er een ander briefje in de
envelop, zonder het logo en de naam van X, waarop een bedrag van € 6.000,- stond
vermeld. In april 2009 heeft Consument bij Aangeslotene melding gemaakt van de
vermissing van het bedrag van € 500,-.
3. Geschil
3.1 Consument vordert vergoeding van het bedrag van € 500,- wat uit zijn safeloket is
ontvreemd.
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslagen.
3.2.1 Consument en zijn moeder zijn de enigen die toegang hebben tot het safeloket. Nu
bij het safeloket geen braaksporen zijn aangetroffen, stelt Consument dat een of meer
medewerkers van Aangeslotene het safeloket buiten zijn weten hebben geopend en
daaruit genoemd bedrag hebben weggenomen. In dat verband heeft Consument
aangevoerd dat het door Aangeslotene ingestelde onderzoek onvolledig is, nu zij
uitsluitend de data en tijdstippen noemt waarop Consument het safeloket heeft
bezocht en niet de data en tijdstippen waarop het safeloket mogelijk door anderen is
bezocht. Voorts verwijt Consument Aangeslotene dat deze geen bewakingsbeelden
van de safeloketten heeft bekeken, omdat daaruit zou blijken wie nog meer bij het
safeloket is geweest en het geld heeft weggenomen.
3.3.1 Aangeslotene is van mening dat de vordering van Consument moet worden
afgewezen. Daartoe heeft zij aangevoerd dat toegang tot het safeloket enkel mogelijk
is nadat Consument zich bij Aangeslotene zich heeft gelegitimeerd en geregistreerd
en Aangeslotene het safeloket elektronisch heeft vrijgegeven. Het safeloket kan
vervolgens enkel worden geopend met de sleutels die aan Consument bij aanvang van
de huurovereenkomst zijn verstrekt. Nu uit de administratie van Aangeslotene blijkt
dat in de periode tussen 27 januari 2009 en
3 maart 2009 uitsluitend Consument toegang tot het safeloket heeft gehad en
Aangeslotene de voorgeschreven procedure correct heeft nageleefd, is het
uitgesloten dat een derde toegang tot het safeloket heeft gehad. Aangeslotene wijst
erop dat ingevolge artikel 11 van de toepasselijke Algemene bankvoorwaarden haar
administratie tot volledig bewijs strekt, behoudens door Consument te leveren
tegenbewijs. Aangeslotene stelt dat Consument in dat bewijs niet is geslaagd.
3.3.2 Voorts heeft Aangeslotene nog toegelicht dat uit overwegingen van privacy geen
camera’s zijn geplaatst in de ruimte waar de safeloketten zich bevinden. Aangeslotene
beschikt wel over camerabeelden van de hal, maar deze worden uitsluitend aan de
3/3
politie verstrekt. Een dergelijk verzoek heeft Aangeslotene niet van de politie
ontvangen.
4. Beoordeling
Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt
de Commissie als volgt.
Uit de administratie van Aangeslotene blijkt dat het safeloket uitsluitend op de door
haar genoemde data en tijdstippen is geopend. Deze komen overeen met de data en
tijdstippen waarop Consument het safeloket heeft bezocht. Artikel 11 van de
Algemene bankvoorwaarden bepaalt dat de administratie van Aangeslotene bindend
is. Nu Aangeslotene gemotiveerd verweer heeft gevoerd en Consument niet
aannemelijk heeft weten te maken dat het safeloket door anderen dan hemzelf is
geopend, dient de vordering te worden afgewezen.
5 . Beslissing
De Commissie stelt bij bindend advies vast dat de vordering van Consument wordt
afgewezen.
In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is
bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij
geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact