Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2014-284 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-284
d.d. 23 juli 2014
(mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. E.J. Heck, secretaris)

Samenvatting

Met een beroep op verzwijging weigert Aangeslotene een arbeidsongeschiktheidsrente uit te keren. Consument stelt dat hij op de vraag “Bent u de laatste 12 maanden (voorafgaand aan het sluiten van de verzekering) onder medische controle geweest?” met “Neen” kon beantwoorden omdat uit die medische controle niets bijzonders naar voren was gekomen en omdat zijn hypotheekadviseur hem had geadviseerd de vraag op deze manier te beantwoorden. De Commissie is van oordeel dat deze argumenten Consument niet kunnen baten. Consument had de vraag naar waarheid moeten invullen. De vordering is afgewezen.

Consument,

tegen

London General Insurance Cy. Ltd., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
– het door Consument ondertekende vragenformulier van 21 mei 2013;
– de begeleidende brief van Consument van 21 mei 2013;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument;
– de dupliek van Aangeslotene.

2. Overwegingen

De Commissie heeft het volgende vastgesteld.
Tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft niet tot oplossing van het geschil geleid. Beide partijen zullen het advies van de Commissie als bindend aanvaarden.
Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 30 juni 2014 en zijn aldaar verschenen.

3. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
3.1. Consument heeft op 25 november 2005 een Postbank Woonlasten Beschermer
gesloten. Het verzekerde risico is Arbeidsongeschiktheid na het eerste ziektejaar.
Verzekerd is een bedrag van € 500,- per maand bij een arbeidsongeschiktheid van 45%
of meer. Aangeslotene is risicodrager.
3.2. Op het polisblad is onder meer vermeld:
“Verklaring verzekerde:
Ook als u een vraag met ‘ja’ beantwoordt kan de verzekering worden afgesloten,
echter ziekten en/of aandoeningen die in de 12 maanden voorafgaand aan het sluiten
van deze verzekering (hebben) bestaan zijn van dekking uitgesloten. Zie artikel 8, lid 1 sub e
van de polisvoorwaarden Postbank Woonlasten Beschermer.”
(…..)
“Ik verklaar:
(…..)
– mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel(****), dat de
hiervoor gegeven antwoorden/verklaringen juist zijn en ik geen informatie heb
verzwegen welke voor verzekeraar van belang kan zijn.”
3.3. Artikel 8, Uitsluitingen van het recht op uitkering, lid 1, van de Polisvoorwaarden
Postbank Woonlasten Beschermer IGH (K0904ZAW) luidt:
“1. Er bestaat geen aanspraak op uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid indien de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan, bevorderd of verergerd door:
(…….)
e) letsel of ziekte in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de
verzekering waarvoor normaliter medische behandeling vereist zou zijn of waarvoor
een medische diagnose of behandeling noodzakelijk was en/of verricht is.
(…….)”
3.4. Op de op het polisblad vermelde vraag “Bent u de laatste 12 maanden onder medische
behandeling geweest?” heeft Consument geantwoord: “neen”.
3.5. Op 11 mei 2011 heeft een Arbeidsdeskundig onderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt
dat Consument 100% arbeidsongeschikt is.
3.6. Op 7 juli 2011 heeft Consument een Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid
ondertekend. Daarop heeft Consument vermeld dat hij sinds februari 2006 klachten
heeft aan handen, nek, benen en rug.

4. De vordering en grondslagen

4.1. Consument vordert met ingang van februari 2011 de verzekerde uitkering van € 500,-
per maand.
4.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslag:
– Aangeslotene dient zijn verplichtingen jegens Consument ingevolge de met hem gesloten verzekeringsovereenkomst na te komen.

5. Verweer

Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
Uit het medisch verleden van Consument blijkt dat de klachten van Consument die
hebben geleid tot diens arbeidsongeschiktheid al aanwezig waren in de twaalf maanden
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Dientengevolge is er ingevolge het bepaalde in artikel 8, lid 1, sub e van de Verzekeringsvoorwaarden geen dekking.

6. Beoordeling

6.1. Het gaat in dit geschil om de vraag of Aangeslotene terecht een beroep heeft gedaan
op artikel 8 lid 1 sub e van de verzekeringsvoorwaarden. Deze vraag beantwoordt de
Commissie in bevestigende zin. Hieraan ligt ten grondslag dat Consument niet heeft
ontkend dat hij in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de
verzekering diverse malen zijn huisarts en een neuroloog heeft geraadpleegd en dat
dit ook uit de overgelegde patiëntenkaart van Consument blijkt. Consument heeft
dan ook ten onrechte op het polisblad ingevuld dat dit niet het geval was geweest.
6.2. Consument heeft in dit verband aangevoerd dat zijn hypotheekadviseur hem heeft
geadviseerd de vraag op deze manier te beantwoorden en dat uit het onderzoek van de huisarts en de neuroloog geen bijzonderheden naar voren kwamen. Beide
argumenten kunnen Consument niet baten. Hij had immers hoe dan ook het
polisblad naar waarheid moeten invullen.
6.3. De Commissie tekent hierbij nog aan dat Consument arbeidsongeschikt is geworden
als gevolg van klachten die verband hielden met de aandoeningen waarvoor hij voor
de ingangsdatum van de verzekering de huisarts en de neuroloog had geraadpleegd.
6.4. Op grond van het voorgaande komt de Commissie tot het oordeel dat de vordering van Consument moet worden afgewezen.

7. Beslissing

De Commissie stelt bij wege van bindend advies vast dat de vordering van Consument wordt afgewezen.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact