Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2014-449 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-449 d.d.
22 december 2014
(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Samenvatting

Provisie schadeverzekeringen. Consument stelt dat in de premie ten onrechte provisie voor Aangeslotene is opgenomen. Zij vordert terugbetaling van de reeds betaalde provisie en voortzetting van de verzekeringsovereenkomst zonder dat een bedrag voor provisie in de premie is verdisconteerd. De Commissie overweegt dat Consument van de verzekeraar een product heeft gekocht tegen een bepaalde prijs, de premie. De Commissie is van oordeel dat het de verzekeraar vrij staat een deel van de premie aan Aangeslotene te betalen voor door deze verrichte diensten aan Consument. Uit de stukken is de Commissie voorts gebleken dat door Aangeslotene voor de provisie daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht, die in ieder geval bestaan uit de bemiddelingswerkzaamheden bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst. Overigens zijn de kosten van deze werkzaamheden ook niet onredelijk. Vordering afgewezen.

Consument,

tegen

Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken U.A., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:
– de brief van Consument met bijlagen van 16 november 2013
– de brief van Consument met daarbij het door Consument ondertekende vragenformulier ontvangen op 4 december 2013;
– de brief van Consument, ongedateerd;
– de brief van Consument van 11 februari 2014;
– het verweerschrift van Aangeslotene;
– de repliek van Consument;
– de brief van Consument aan Aangeslotene van 9 mei 2014;
– de dupliek van Aangeslotene.

2. Overwegingen

De Commissie heeft het volgende vastgesteld.
Tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft niet tot oplossing van het geschil geleid. Beide partijen zullen het advies van de Commissie als bindend aanvaarden.
De Commissie zal op verzoek van partijen onder verwijzing naar artikel 37 lid 7 van haar Reglement uitspraak doen op basis van de in haar bezit zijnde stukken.

3. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
3.1. Consument heeft een zogenaamde ‘Alles in één Polis’, met een rechtsbijstand- en motorrijtuigverzekering, gesloten bij Achmea Schadeverzekering N.V., handelend onder de naam ‘Interpolis’ (hierna beide te noemen: Interpolis). Volgens het polisblad van 26 juli 2011 bedraagt de netto jaarpremie € 513,76. Op het polisblad staat vermeld dat de verzekering is gesloten via Aangeslotene. Voor vragen of wijzigingen kan de verzekerde contact opnemen met Aangeslotene.
3.2. Interpolis heeft op 24 juli 2012 een prolongatiepolis afgegeven voor de periode van 31 juli 2012 tot en met 30 juli 2013 en daarop het maandbedrag als volgt gespecificeerd:
“Premie Interpolis € 337,05
Pakketkorting 3,0 % € 10,11
———- –
Premie na korting € 326,94
Dienstverlening Rabobank € 55,53
———– +
Netto maandpremie € 382,47
Administratiekosten € 0,00
Assurantiebelasting € 35,94
———– +
Uw maandbedrag € 418,41”

3.3. In de begeleidende brief bij dit polisblad schrijft Interpolis onder meer:
“Vergoeding dienstverlening de Rabobank
We laten dit jaar voor het eerst op uw verzekeringsbewijs zien welk deel van uw premie als vergoeding aan de Rabobank wordt betaald voor haar dienstverlening als tussenpersoon. Samen met de Rabobank vinden we het belangrijk om u hierin inzicht te geven. Zo ziet u wat u waarvoor betaalt. In de bijlage bij deze brief leest u er meer over.”
De bijlage bij de brief vermeldt over de vergoeding voor de dienstverlening van Aangeslotene:
“Vaste tarieven
Tot nu toe was de hoogte van de vergoeding aan de Rabobank een vast percentage van de premie. Daardoor stond de hoogte van het bedrag niet altijd in verhouding tot de werkzaamheden van uw Rabobank. (…)Vanaf nu hanteren we per verzekering een vaste vergoeding die is afgestemd op de inspanning van de Rabobank. (…).
Uw verzekeringsbewijs
Tot nu toe zag u op uw verzekeringsbewijs premiebedragen inclusief de vergoeding aan de Rabobank. Op uw nieuwe verzekeringsbewijs zijn de premiebedragen exclusief de vergoeding aan de Rabobank. De vergoeding die u betaalt, vindt u rechtsboven op uw verzekeringsbewijs onder het kopje “Dienstverlening Rabobank”. (…)”
3.4. Op 23 juli 2013 heeft Interpolis een prolongatiepolis toegestuurd voor de periode van
31 juli 2013 tot en met 30 juli 2014. Het maandbedrag is als volgt gespecificeerd:

“Premie Interpolis € 339,21
Pakketkorting 3,0 % € 10,18
– ———- –
Premie na korting € 329,03
Dienstverlening Rabobank € 56,13
+ ———– +
Netto maandpremie € 385,16
Administratiekosten € 0,00
Assurantiebelasting € 78,37
+ ———– +
Uw maandbedrag € 463,53”

4. De vordering en grondslagen

4.1. Consument vordert betaling van een bedrag van € 278,- te weten de door haar betaalde provisie aan Aangeslotene en gemaakte kosten voor de gevoerde correspondentie en het indienen van de klacht, alsmede voortzetting van de verzekering zonder betaling van provisie.
4.2. Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslagen:
– Aangeslotene is een onderdeel van Interpolis. In hun onderlinge verhouding is Interpolis de opdrachtgever van Aangeslotene en niet Consument.
– Aangeslotene heeft aan Consument geen diensten verleend en Consument heeft geen diensten gevraagd van Aangeslotene. De enige dienstverlening die Aangeslotene Consument heeft verleend betreft het verzenden van acceptgirokaarten ten behoeve van de premiebetaling. De kosten hiervan kunnen geen € 55,65 bedragen. Verder is tijdens de looptijd van de verzekering telefonisch een omzetting van de verzekering van All Risks naar ‘Alles in één’ besproken. De kosten voor dienstverlening van Aangeslotene zijn gelet op de looptijd van de verzekering van 50 jaar niet toelaatbaar en staan ook niet in verhouding tot de verleende diensten.
– Door kosten bij consument in rekening te brengen worden ten onrechte bedrijfskosten van Aangeslotene naar Consument verschoven. Hier is sprake van rolverwarring.
– De door Aangeslotene overgelegde uitspraak van de Geschillencommissie heeft geen betrekking op de klacht van Consument.
4.3. Aangeslotene heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
– De vordering van Consument ziet op de dienstverleningskosten. Deze kosten zijn onderdeel van de premie en dus onderdeel van de tussen Consument en Interpolis gesloten verzekering. Aangeslotene is bij deze overeenkomst geen partij.
– Aangeslotene is geen onderdeel van Interpolis maar Interpolis biedt haar producten aan via Aangeslotene die als tussenpersoon optreedt. De beloning aan de tussenpersoon voor haar dienstverlening aan verzekerden is de provisie. Deze provisie is in de premie verdisconteerd. Omdat Interpolis en Aangeslotene transparant willen zijn over de opbouw van de premie, is de hoogte van de provisie op de polisbladen vermeld. De provisie die Aangeslotene van Interpolis ontvangt, valt binnen de geldende normen en regels.
– Aangeslotene adviseert verzekerden over gesloten en te sluiten verzekeringen en onderhoud de verzekeringspakketen van verzekerden. Op 5 januari 2012 en 13 januari 2012 heeft Aangeslotene op verzoek van Consument wijzigingen op haar polis verwerkt.

5. Beoordeling

5.1. De Commissie ziet zich gesteld voor de vraag of Aangeslotene gehouden is om de vergoeding voor de dienstverlening die Interpolis uit de premie van Consument aan Aangeslotene heeft betaald, aan Consument te vergoeden.
5.2 De Commissie overweegt dat Consument bij Interpolis verzekeringen heeft gesloten, die onderdeel uitmaken van de Alles in één polis en dat zij hiervoor een premie betaalt. Hiermee heeft zij van Interpolis producten gekocht tegen een bepaalde prijs, de premie. Deze verzekeringen heeft Consument gesloten door bemiddeling van Aangeslotene. De Commissie is van oordeel dat het Interpolis vrij staat een deel van de premie aan de tussenpersoon, te weten Aangeslotene, te betalen voor door deze verrichte diensten aan Consument (vergelijk uitspraak GC Kifid 2014-093). Uit de stukken is overigens gebleken dat door de tussenpersoon voor de provisie daadwerkelijk werkzaamheden in opdracht van en ten behoeve van Consument zijn verricht. Deze bestaan in ieder geval uit de bemiddelingswerkzaamheden bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst. Overigens worden de kosten van deze werkzaamheden niet onredelijk geacht.
5.3. De Commissie acht derhalve geen grond aanwezig voor veroordeling van Aangeslotene tot vergoeding aan Consument van de door Interpolis aan haar betaalde dienstverleningskosten. Dit brengt mee dat ook geen grond aanwezig is om Aangeslotene te veroordelen de verzekering voort te zetten zonder dat provisie in de premie is verdisconteerd. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van Consument zal worden afgewezen.

6. Beslissing

De Commissie de vordering van Consument af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact