Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-416 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-416
(mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. Drs. S.F. van Merwijk en drs. L.B. Lauwaars RA,
leden en mr. D.P. van Strien, secretaris)

Klacht ontvangen op : 18 mei 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.,
gevestigd te Den Haag, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 7 september 2016
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Kapitaalverzekering. Het Flexiplan is zo ontworpen dat Consument in de periode vanaf tien jaar voorafgaand aan de einddatum, de flexperiode, deze einddatum kan vervroegen. Consument weet aan de hand van de polisbladen en offertes voor elk van die tien jaren van de flexperiode precies welke bedragen hij dan aan hoofdkapitaal zal ontvangen en welk bedrag aan winstdeling wordt gegarandeerd. Op de jaarlijkse winstbrieven is verder aangegeven welke bedragen aan winstrecht inmiddels zijn toegekend. Consument heeft er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de tot dan toe toegekende winstrechten bij gebruikmaking van het flexrecht volledig zullen worden uitgekeerd. Aan de hand van de informatie die is verstrekt in de offerte, polisbladen, de voorwaarden en de winstbrieven, in onderlinge samenhang bezien, had Consument moeten begrijpen dat de in de jaarlijkse winstbrieven opgenomen winstrechten een bedrag op einddatum van de verzekering vormen en dat dit bedrag niet zonder meer zal worden uitgekeerd bij tussentijdse beëindiging van de verzekering bij uitoefening van het flexrecht. De vordering wordt afgewezen.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier met toelichting en bijlagen;
• het verweerschrift van Verzekeraar;
• de aanvulling op het verweerschrift van Verzekeraar;
• de reactie van Consument op het verweerschrift en de aanvulling daarop;
• de reactie van Verzekeraar;
• de verklaring van Consument met diens keuze voor bindend advies; en
• de pleitnotities van Verzekeraar.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 9 juni 2016 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft bij Verzekeraar een tweetal winstdelende lijfrentekapitaalverzekeringen afgesloten die werden verkocht onder de naam Flexiplan. Het gaat om:
– een verzekering met polisnummer [..A..] (ingangsdatum 1 september 1990 en einddatum 1 september 2023)
– een verzekering met polisnummer [..B..] (ingangsdatum 1 juni 1994 en einddatum 1 november 2022)
De verzekering met polisnummer [..C..] is per 1 september 2001 gesplitst in een verzekering die het polisnummer [..A..] behield en een verzekering met polisnummer [..D..].

2.2 Op de verzekeringen waren de voorwaarden van verzekering als gedeponeerd op 17 april 1989 van toepassing. Op 16 augustus 2001 is een nieuwe set voorwaarden voor verzekering gedeponeerd, die bij het afgeven van gewijzigde polisbladen in 2002 op de verzekeringen met polisnummer [..A..] en met polisnummer [..D..] van toepassing zijn verklaard.

2.3 In de offerte met nummer [..1..] van 7 september 1990, behorend bij de verzekering met polisnummer [..A..], staat onder meer te lezen:
“(…)
De methodiek van het Flexiplan
(…)
Een belangrijk kenmerk van het Flexiplan is, dat het verzekerde kapitaal bij in leven zijn beschikbaar komt op een t.z.t. nader te kiezen datum in de ‘flexiperiode’, echter uiterlijk op de einddatum van de verzekering. Deze flexiperiode vangt aan tien jaar voor de einddatum van de verzekering en eindigt op de einddatum van de verzekering.

Gegevens
Bij onze berekeningen gingen wij uit van de volgende gegevens:
(…)
Aanvangsdatum van de flexiperiode : 01-09-2013
Einddatum van de verzekering : 01-09-2023

(…)
Verzekeringsvorm (ons tarief 40-R Flex)
A. Verzekerd wordt een kapitaal groot f. 146.356,–
Uit te keren bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum (verder te noemen kapitaal A)
(…)

Keuzemogelijkheid
In plaats van het kapitaal A heeft de verzekerde de mogelijkheid om bij in leven zijn op een van de, in onderstaande tabel vermelde, polisverjaardagen het daarbij vermelde kapitaal beschikbaar te doen stellen, waarna de verzekering vervalt.

Polisverjaardag: Verzekerd kapitaal:
01-09-2013 f. 97.102,–
01-09-2014 f. 100.824,–
(…) (…)
01-09-2022 f. 139.857,–

Winstdeling
De verzekering deelt in de winst van de maatschappij. Het recht op winstdeling is statutair vastgelegd. (…) Bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering komt de som van de winstbijschrijvingen beschikbaar.

Indien van de hiervoor genoemde ‘keuzemogelijkheid’ gebruik wordt gemaakt zal uiteraard, in plaats van de som van de winstbijschrijvingen bij in leven zijn op de einddatum, op de gekozen polisverjaardag een winstbedrag beschikbaar zijn ter grootte van de waarde van alle tot dan verrichte winstbijschrijvingen.”

2.4 In de offerte met nummer [..2..] van 9 mei 1994, behorend bij de verzekering met polisnummer [..B..], staat onder meer te lezen:
“(…)
De methodiek van het Flexiplan
– De periode van 10 jaar welke voorafgaat aan de lijfrente-ingangsdatum, wordt de flexiperiode genoemd.
– Bij het Flexiplan volgens dit voorstel valt de lijfrente-ingangsdatum in de 65-jarige leeftijd.
(…)
– Tijdens de flexiperiode bestaat de mogelijkheid om bij in leven zijn de lijfrente-ingangsdatum te vervroegen (…). De berekening van de lijfrente(n) vindt dan op de aldus vervroegde lijfrente-ingangsdatum plaats, op basis van de betreffende rekengrootheid A, vermeerderd met de waarde van de reeds bijgeschreven winst.
Wanneer van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, gaat de lijfrente in op de overeengekomen lijfrente-ingangsdatum.
(…)

Winstdeling
(…)
De som van de winstbijschrijvingen bij uw in leven zijn op de lijfrente-ingangsdatum is niet in contanten beschikbaar, maar wordt uitsluitend toegevoegd aan de rekengrootheid. Indien u voor de lijfrente-ingangsdatum overlijdt zal de som van de winstbijschrijvingen onmiddellijk worden uitgekeerd.

Indien van de hiervoor genoemde ‘keuzemogelijkheid’ gebruik wordt gemaakt zal uiteraard, in plaats van de som van de winstbijschrijvingen bij in leven zijn op de lijfrente-ingangsdatum, op de gekozen vervroegde lijfrente-ingangsdatum een winstbedrag aan de rekengrootheid worden toegevoegd, ter grootte van de waarde van alle tot dan verrichte winstbijschrijvingen.
(…)”
2.5 Op de polisbladen van de verzekering met polisnummer [..A..] is onder meer opgenomen:
“(…)
Einddatum : 01-09-2023
(…)
Verzekerde uitkering A
f 146.356,00 verschuldigd indien de verzekerde in leven is op de einddatum, betaalbaar op de einddatum.

In plaats van de verzekerde uitkering A, is achter de navolgende data (zijnde einddata ter keuze van de verzekeringnemer) vermelde uitkering verzekerd, (…)

01-09-2013 f 97.102,00
01-09-2014 f 100.824,00
(…)
01-09-2022 f 139.857,00

Indien de verzekeringnemer een wijziging van de einddatum als bovengenoemd wenst, is hij gehouden dit tenminste 3 maanden voor de beoogde datum schriftelijk aan de Maatschappij mede te delen.
(…)

Winstgarantie
De Maatschappij garandeert, dat op de (gekozen) einddatum van de hoofdverzekering de som van de uitkeringen bij in leven zijn van de verzekerde, uit hoofde van de winstdeling (artikel 27 lid 1 onder a van de voorwaarden van verzekering), tenminste zal bedragen:

op:

01-09-2013 f 19.420,00
01-09-2014 f 20.165,00
(…)
01-09-2023 f 29.271,00

Deze garantie geldt slechts onder voorwaarde dat de hoofdverzekering tot de (gekozen) einddatum ongewijzigd zal zijn voortgezet.

Indien de in de laatste door de Maatschappij afgegeven winstdelingsbrief vermelde som van de uitkeringen bij in leven zijn op de (gekozen) einddatum hoger is dan het gegarandeerde bedrag, bestaat uiteraard aanspraak op die som, zulks onder de in die brief omschreven voorwaarden.
(…)”

2.6 De polisbladen van de verzekering met polisnummer [..B..] zijn in vergelijkbare bewoordingen opgesteld, waarbij in plaats van de term “einddatum” de term “lijfrente-ingangsdatum” is gebruikt.

2.7 In mei 2014 ontvangt Consument de jaarlijkse winstbrieven van Verzekeraar met betrekking tot de (op dat moment) drie verzekeringen. In deze brieven valt hem de volgende zinsnede op:
“(…)
Verzekerd kapitaal op polis (…)
Als u de verzekering ongewijzigd voortzet, bedraagt het
toegekend winstkapitaal tot en met vorig jaar (…)
Let op: bij voortijdige beëindiging is er sprake van een lager bedrag
Toename winstkapitaal over het afgelopen kalenderjaar (…)
Totale uitkering (…)”

2.8 Van 2010 tot en met 2013 luidde de tekst van de winstbrieven als volgt:
“(…)
Het winstkapitaal wordt uitgekeerd als de verzekerde in leven is op de einddatum van de verzekering.

Uitkering bij in leven zijn van de verzekerde op [01-11-2022/ 01-09-2023]
Verzekerd kapitaal op de polis (…)
Reeds toegekend winstkapitaal tot en met vorig jaar (…)
Toename winstkapitaal over het afgelopen jaar (…)
Totale uitkering (…)”

2.9 Van 2007 tot en met 2009 luidde de tekst van de winstbrieven als volgt:
“(…)
Het opgebouwde winstrecht bedraagt per [datum]
bij in leven zijn van de verzekerde op [01-11-2022/ 01-09-2023] [bedrag]
(…)”

2.10 Van 1997 tot en met 2006 luidde de tekst van de winstbrieven als volgt:
“(…)
Opgebouwd winstrecht per [datum]
f [bedrag] uit te keren bij in leven zijn van de verzekerde op [01-11-2022/ 01-09-2023]
(…)”

2.11 Na ontvangst van de winstbrieven in mei 2014 heeft Consument bij Verzekeraar navraag gedaan over de toevoeging van de zin “Let op: bij voortijdige beëindiging is er sprake van een lager bedrag”. Verzekeraar heeft hem daarop geïnformeerd dat indien hij besluit zijn verzekering(en) tijdens de flexiperiode tot uitkering te laten komen, hij zijn recht op winstdeling afkoopt.

2.12 Over de aanpassing van de winstbrieven informeert verzekeraar Consument bij brief
van 5 maart 2015 als volgt:
“(…)
Doordat wij meerdere vragen kregen over de hoogte van de winstdeling bij beëindiging van een verzekering vóór de einddatum van de verzekering meenden wij er goed aan te doen om onze klanten voortaan in de winstbrieven te attenderen op het feit dat de winst lager is bij voortijdige beëindiging. In de winstbrieven van 2014 meldden wij dit voor het eerst. Het is dus niet zo dat vóór de winstbrief van 2014 de winst die wij beschikbaar stelden bij voortijdige beëindiging gelijk was aan de hoogte van de winst op de einddatum.”

2.13 Artikel 27 van beide sets onder nummer 2.2 genoemde verzekeringsvoorwaarden luidt:
“(…)
1. Telkens wanneer – overeenkomstig het in de Statuten van de Maatschappij bepaalde – een bedrag uit de winst wordt bestemd voor de verzekeringnemers wier verzekeringen zijn gesloten met recht op een aandeel in de winst (‘hoofdverzekeringen’), wordt voor elke hoofdverzekering aan de betrokken verzekeringnemer een verzekering toegekend. Laatstbedoelde verzekering behelst een aanspraak op:
a. een uitkering, te verrichten op de einddatum van de hoofdverzekering mits de verzekerde dan in leven is, en
b. een uitkering, te verrichten terstond bij overlijden van de verzekerde voor die einddatum.
(…)

3. De maatstaven, naar welke de aan de in lid 1 bedoelde verzekeringnemers toekomende winst over de verzekeringen wordt verdeeld, worden door de Maatschappij vastgesteld.
(…)”

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert een uitspraak dat geen correctie op de tot nu toe toegekende winstrechten mag plaatsvinden indien er een einddatum van de verzekering wordt gekozen die binnen de flexiperiode valt.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Consument stelt zich op het standpunt dat Nationale Nederlanden is tekort geschoten in haar zorgplicht door tot en met 2013 nimmer duidelijk te communiceren dat er bij keuze van een andere einddatum tijdens de flexiperiode een correctie zou worden uitgevoerd op de toegekende winstbedragen.
3.3 Consument voert hiertoe de volgende argumenten aan.
• Verzekeraar geeft zelf bij brief van 5 maart 2015 aan dat zij haar winstbrieven heeft aangepast omdat zij meerdere vragen kreeg over de hoogte van de winstdeling bij beëindiging van een verzekering vóór de einddatum.
• De offertes en polisbladen van de verzekeringen verwijzen niet naar het feit dat de genoemde winstbedragen/rechten toekomstige bedragen zijn die bij een andere einddatum gecorrigeerd moeten worden.
• Uit de beschikbare documentatie is niet gebleken dat het bedrag aan winst dat in de winstbrieven genoemd wordt, uit meerdere componenten bestaat, een huidige waardecomponent en een toekomstige waardecomponent.
• Er is bij gebruik van de keuzemogelijkheid tijdens de flexiperiode uit te laten keren (het ‘flexrecht’) geen sprake van afkoop, wat de vraag oproept hoe er een verschil kan zijn tussen de behandeling van de hoofdsom, die niet wordt afgekocht, en de daarbij behorende winstbijschrijving, die volgens Verzekeraar wel wordt afgekocht. Nergens in de polissen en offertes wordt over een afkoopwaarde van de winstbijschrijvingen gesproken.
• Verzekeraar stelt dat duidelijk uit de polissen en offertes valt af te leiden dat sprake is van één einddatum (of lijfrente-ingangsdatum) en dat de ‘flex-data’ (de polisverjaardagen waarop gebruik kan worden gemaakt van het flexrecht) niet de einddata zijn. Verzekeraar speelt hier echter een woordspel. Ook een zelfgekozen einddatum bij uitoefening van het flexrecht vormt een einddatum. Bovendien past het juist bij het product dat geen sprake is van één einddatum. Verzekeraar biedt immers flexibiliteit wat betreft de einddatum.

Verweer Verzekeraar
3.4 Verzekeraar heeft, kort en zakelijk weergegeven, de volgende verweren gevoerd:
• In artikel 27 van de toepasselijke voorwaarden staat onder lid 1 sub a dat de winstuitkering geldt op de einddatum van de hoofdverzekering.
• Op de polisbladen staat duidelijk vermeld wat de einddatum (althans lijfrente-ingangsdatum) van de hoofdverzekeringen is. Dat in de tien jaren daarvoor een verlaagd verzekerd hoofdkapitaal opgevraagd kan worden, doet daarbij niet ter zake. De einddatum voor de bepaling van de uitkering van de winstdeling blijft gelijk.
• Uit de polisbladen en winstbrieven is duidelijk af te leiden dat de flex-data niet de einddatum (of lijfrente-ingangsdatum) van de verzekering zijn.
• Uit de jaarlijkse winstbrieven blijkt duidelijk dat het winstkapitaal (pas) tot uitkering komt bij in leven zijn van de verzekerde op 1 september 2023 (wat betreft polisnummer [..A..]) of op 1 november 2022 (wat betreft polisnummers [..B..] en [..D..]).
Het is daarom logisch en redelijk dat bij wijziging van de einddatum op basis van de polis een contantmaking plaatsvindt. Vanaf 2003 vermelden de winstbrieven ook dat het opgebouwde winstrecht slecht geldt als de verzekering zonder wijziging wordt voortgezet.
• In de offerte staat te lezen dat op de gekozen polisverjaardag, in plaats van de som van de winstbijschrijvingen bij in leven zijn op de einddatum, een winstbedrag beschikbaar zou zijn ter grootte van de waarde van alle tot dan verrichtte winstbijschrijvingen.
• Resumerend stelt Verzekeraar dat uit alle in verband met de verzekering aan Consument beschikbaar gestelde stukken blijkt dat het toegekende winstkapitaal beschikbaar komt op de einddatum van de verzekering en ook duidelijk is wat die einddatum is, Consument er niet gerechtvaardigd op kon vertrouwen dat het “tot nu toe opgebouwde winstrecht” ook direct beschikbaar was.
• Indien sprake is van een verzekerd kapitaal op een bepaalde datum, is dit kapitaal niet op een eerdere datum verzekerd. Dit geldt voor het hoofdkapitaal en ook voor het extra kapitaal dat is verzekerd uit hoofde van de winst.
• Consument heeft tot op heden geen gebruik gemaakt van zijn flexrecht en heeft daarom nog geen enkele schade geleden. Dit heeft hij overigens ook niet gesteld.

4. Beoordeling

4.1 De Commissie stelt vast dat Consument met betrekking tot zijn verzekeringen het flexrecht nog niet heeft uitgeoefend. Desalniettemin zal de Commissie ter voorkoming van een eventueel toekomstig geschil de klacht van Consument beoordelen.

4.2 Van belang is de werking van het Flexiplan. Het plan is zo ontworpen dat Consument vanaf tien jaar voorafgaand aan de einddatum (of lijfrente-ingangsdatum) deze datum kan vervroegen. Dit kan op de zogenoemde polisverjaardagen. De berekening van de lijfrente vindt op de vervroegde einddatum (of lijfrente-ingangsdatum) plaats, waarbij wat betreft de hoofdverzekering in de offertes en polisbladen is opgenomen welk bedrag op de verschillende polisverjaardagen tot uitkering komt. Wat betreft de winstdeling is in de offertes en op de polisbladen tevens opgenomen welke bedragen aan winstdeling op die eerdere data gegarandeerd zijn. De Flexpolis biedt derhalve gedurende de tien jaar voorafgaand aan de einddatum of lijfrente-ingangsdatum, flexibiliteit, waarbij Consument voor elk van die tien jaren van de flexperiode precies weet welke bedragen hij aan hoofdkapitaal zal ontvangen en welk bedrag aan winstdeling wordt gegarandeerd.

4.3 De Commissie stelt vast dat bij een zuiver taalkundige uitleg, uit de door Verzekeraar gehanteerde offertes, polisbladen en verzekeringsvoorwaarden, niet ondubbelzinnig blijkt dat wanneer de verzekerde van zijn flexrecht gebruik maakt, ook de tot die datum al toegekende winstrechten, contant zullen worden gemaakt. Dit betekent echter nog niet dat Consument aan de offertes, polisbladen en toepasselijke voorwaarden het gerechtvaardigde vertrouwen heeft mogen ontlenen dat, indien hij van zijn flexrecht gebruik maakt, de tot dan toe toegekende winstrechten volledig zullen worden uitgekeerd.

4.4 Waar uit de voorwaarden en de polisbladen niet blijkt dat wat betreft het winstrecht onderscheid moet worden gemaakt tussen de “einddatum”, en de “gekozen einddatum” op een “polisverjaardag” bij gebruik van het flexrecht, kan uit de volgende passage uit de offertes worden opgemaakt dat beide data voor de behandeling van het winstrecht niet inwisselbaar zijn.

“Winstdeling
De verzekering deelt in de winst van de maatschappij. Het recht op winstdeling is statutair vastgelegd. In elk verzekeringsjaar waarin winst ter verdeling beschikbaar komt, vindt winstbijschrijving plaats. Bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering komt de som van de winstbijschrijvingen beschikbaar.
Indien van de hiervoor genoemde ‘keuzemogelijkheid’ gebruik wordt gemaakt zal uiteraard, in plaats van de som van de winstbijschrijvingen bij in leven zijn op de einddatum, op de gekozen polisverjaardag een winstbedrag beschikbaar zijn ter grootte van de waarde van alle tot dan verrichte winstbijschrijvingen.”

4.5 Uit deze passage is op te maken dat de te ontvangen winstuitkering een bedrag op einddatum van de verzekering zou zijn en dat dit bedrag niet zou worden uitgekeerd bij tussentijdse beëindiging van de verzekering op een op een polisverjaardag gekozen einddatum. Het zijn met name de bewoordingen “in plaats van” die naar het oordeel van de Commissie de doorslag geven.

4.6 Verder wordt in de passage uiteengezet dat bij gebruik van de keuzemogelijkheid de verzekering tijdens de flexperiode uit te laten keren, in plaats van de som van de winstbijschrijvingen, een ander bedrag beschikbaar komt, te weten “de waarde van” de alle tot dan verrichte winstbijschrijvingen.

4.7 De Commissie wijst in dit verband verder op deze onder nummer 2.4 aangehaalde passage: “Tijdens de flexiperiode bestaat de mogelijkheid om bij in leven zijn de lijfrente-ingangsdatum te vervroegen (…). De berekening van de lijfrente(n) vindt dan op de aldus vervroegde lijfrente-ingangsdatum plaats, op basis van de betreffende rekengrootheid A, vermeerderd met de waarde van de reeds bijgeschreven winst.”
Ook hier worden de bewoordingen “de waarde van” gebruikt.

4.8 Ten slotte wijst de Commissie op de volgende passage in de offertes: “De Maatschappij garandeert, dat op de (gekozen) einddatum van de hoofdverzekering de som van de uitkeringen bij in leven zijn van de verzekerde, uit hoofde van de winstdeling (artikel 27 lid 1 onder a van de voorwaarden van verzekering), tenminste zal bedragen:
(…)
Deze garantie geldt slechts onder voorwaarde dat de hoofdverzekering tot de (gekozen) einddatum ongewijzigd zal zijn voortgezet.

Indien de in de laatste door de Maatschappij afgegeven winstdelingsbrief vermelde som van de uitkeringen bij in leven zijn op de (gekozen) einddatum hoger is dan het gegarandeerde bedrag, bestaat uiteraard aanspraak op die som, zulks onder de in die brief omschreven voorwaarden.”

4.9 In deze passage wordt bepaald dat indien de winstuitkering hoger uitvalt dan het gegarandeerde bedrag, aanspraak op dit hogere bedrag bestaat, maar zulks onder de in de winstbrieven omschreven voorwaarden. De Commissie stelt vast dat in de winstbrieven tot en met 2013 is vastgelegd dat het opgebouwde winstrecht tot uitkering zou komen bij in leven zijn van de verzekerde op 1 november 2022 of 1 september 2023 en niet op een alternatieve, gekozen einddatum. Het ligt dan voor de hand dat in het geval gekozen wordt voor een vervroegde uitkering van het winstrecht, de genoemde bedragen, net als de hoofdsom en de winstgarantie, tegen die eerdere datum contant gemaakt zullen worden.

4.10 Op grond van het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is de Commissie van het oordeel dat Consument aan de hand van de informatie die is verstrekt in de offerte, polisbladen, de voorwaarden en de winstbrieven, had moeten begrijpen dat de in de jaarlijkse winstbrieven opgenomen winstrechten een bedrag op einddatum van de verzekering vormen en dat dit bedrag niet zonder meer zal worden uitgekeerd bij tussentijdse beëindiging van de verzekering bij uitoefening van het flexrecht. Consument heeft er dan ook niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat bij gebruik van de mogelijkheid om tijdens de flexperiode de verzekering vervroegd tot uitkering te laten komen, het volledige bedrag van de op de jaarlijkse winstbrieven vermelde winstrechten aan hem zou toekomen. De vordering zal om die reden worden afgewezen.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.]

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 13:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact