Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-425

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-425
(mr. dr. H.O. Kerkmeester, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P. Okkema, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Klacht ontvangen op : 5 augustus 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : Zondag Assurantiën, mede handelend onder de naam Zondag advies, gevestigd te Tiel,
verder te noemen Zondag
Datum uitspraak : 15 september 2016
Aard uitspraak : Niet-bindend advies

Samenvatting

Consument heeft aangevoerd dat de klacht tevens ziet op het advies te gaan beleggen met geleend geld. Consument heeft echter per saldo geen verlies heeft geleden op deze investering en is dus niet in een slechtere positie gekomen dan waarin hij had verkeerd als het betreffende advies hem niet was gegeven.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ingediende klachtformulier met bijlagen;
• het verweerschrift van Zondag;
• de verschillende berichten van Consument waarin hij reageert op het verweerschrift;
• de dupliek van Zondag.

De Commissie stelt vast dat Zondag heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

Partijen zijn opgeroepen voor een hoorzitting op 26 augustus 2016 en zijn aldaar verschenen.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Consument heeft zich tot Zondag gewend voor advies inzake een hypothecaire geldlening.

2.2 Een door Zondag opgesteld hypotheekadvies van 22 november 2005, door Consument en zijn echtgenote op 19 december 2005 ondertekend, vermeldt onder meer:

Onlangs hebben wij een prettig gesprek gevoerd omtrent uw financiële situatie. In dit gesprek heeft u een aantal
wensen aangegeven.
Deze waren:
U wilt uw maandlasten verlagen
U wilt de overwaarde van uw woning voor u laten werken

Vergelijking oude en nieuwe situatie
Oude situatie Nieuwe situatie
Hypotheekvorm Leven / aflossingsvrij Meerwaardehypotheek
Hoogte hypotheek € 213.277 € 300.000
Rente % 5,10% 4,25%
(Resterende) rente vaste periode 3,5 jaar 10 jaar

Hypotheekrente per maand € 888 € 1.063
Inleg levensverzekering / aflossing € 172 +

Onttrekking uit depot € 1.200
_______ _______+
Bruto maandlast € 1.060 -€ 138
Belasting / premievoordeel € 343 – € 209
________ ________
Netto maandlast € 717 -€ 347

voorbeeldkapitaal op einddatum € 120.000 € 79.788 (O.b.v. 6%)

Voorbeeldkapitaal op einddatum o.b.v. 4% rendement: € 15.400,-
Voorbeeldkapitaal op einddatum o.b.v. 5% rendement: € 48.022,-
Voorbeeldkapitaal op einddatum o.b.v. 7% rendement: € 180.057,-
Voorbeeldkapitaal op einddatum o.b.v. 8% rendement: € 264.780,-

Opzet en uitwerking van het advies
Inlossing bestaande lening(en) € 213277
Hypotheekakte kosten € 923
Veronderstelde boeterente* € 5900
Afsluitkosten € 3000
Taxatiekosten € 911
Depotstorting € 195000
Inbreng eigen middelen – € 120000
Totale financieringsbehoefte + € 299011
Benodigde hypothecaire geldlening € 300000
Van dit leningdeel valt in totaal een gedeelte in box 3 van € 86723
De rente over dit gedeelte van de hypotheek is NIET aftrekbaar
Resterend bedrag € 989

Nieuwe maandlasten
Hypotheekrente € 300,000 4,25% € 1.063
Inleg premie kapitaalverzekering € –
Onttrekking uit depot – € 1.200
Bruto per maand te betalen voor uw hypotheek €138-
Belasting / premievoordeel inclusief eigenwoningforfait* – €209
Totale maandlast €347-

2.3 Vervolgens is Consument conform het verstrekte advies een hypothecaire geldlening bij the Royal Bank of Scotland aangegaan en heeft hij een deel van de overwaarde van zijn woning bij Aegon belegd.

2.4 De bijlage bij het aanvraagformulier van de Aegon Vermogensrekening, eveneens op 19 december 2005 door Consument ondertekend, vermeldt een keuze voor 100% te beleggen in het Aegon Wereldwijd Mix Fonds.

2.5 Het beleggingsprofiel bij de Vermogensrekening vermeldt onder meer dat Consument na beantwoording van een aantal vragen een puntentotaal van 460 heeft. Verder is er in opgenomen:
U kunt in de volgende tabel aflezen in welk risicoprofiel u valt en in welke AEGON Fondsen u zou kunnen beleggen.
Punten Fonds Risicoprofiel Depos. ObIi. Aand.
70-335 AEGON Transactie-/Stallingsrekening 100%
335-395 AEGON Europees Obligatie Fonds 100%
395-455 AEGON Wereldwijd Mix Fonds 60% 40%
395-455 AEGON Garantie Click 90 Fonds 90% 10% (opties)
455-525 AEGON Europees Mix Fonds 30% 70%
525-800 AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds 100%
525-800 AEGON Europees Aandelen Fonds 100%
525-800 AEGON Duurzaam Aandelen Fonds 100%

2.6 Een brief van Aegon van 20 januari 2006 bevestigt dat Consument op de Vermogensrekening volledig in het Aegon Wereldwijd Mix Fonds belegt.

2.7 Uit de door partijen verstrekte gegevens blijkt het volgende verloop van de waarde:
1 oktober 2007 15.017,2789 participaties koers: 11,90 totaal: EUR 178.705.62
1 januari 2008 15.017,2789 participaties koers: 11,52 totaal EUR 172.999,05
1 april 2008 15.017,2789 participaties koers: 10,87 totaal EUR 163.237,82
1 juli 2008 15.017,2789 participaties koers: 10,34 totaal: EUR 158.391,56
1 oktober 2008 15.017,2789 participaties koers: 10,36 totaal: EUR 158.697,93
1 september 2009 15.318.3327 participaties koers: 9,81 totaal: EUR 150.272,84

2.8 In 2009 is Consument overgegaan tot verkoop van de beleggingen.

2.9 Enige jaren later heeft Consument zijn woning verkocht. De opbrengst van de verkoop was niet voldoende om de hypothecaire geldlening af te lossen.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert vergoeding van de geleden schade, welke bestaat uit de waardedaling van de beleggingen in de periode van 1 oktober 2007 tot 1 januari 2009 en door hem is begroot op een bedrag van € 28.432,78

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Consument voert hiertoe aan dat Zondag haar zorgplicht niet is nagekomen. Zo had Zondag hem moeten wijzen op de forse daling van de waarde van de beleggingen in de periode voorafgaand aan de verkoop ervan.

Verweer van Zondag
Zondag heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 Ter zitting heeft Zondag aangevoerd dat Consument zijn klacht te laat aan haar heeft voorgelegd. De Commissie acht het eerst ter zitting te berde brengen van wat kennelijk bedoeld was als een beroep op verjaring en/of artikel 6:89 BW tardief, nu Zondag er ook desgevraagd niet in is geslaagd de Commissie aan te wijzen waar zij in de schriftelijke procedure hierop eerder reeds een beroep had gedaan.

4.2 Voorts is ter zitting door Consument aangevoerd dat de klacht niet zozeer ziet op een zorgplichtschending die eruit bestaat dat Zondag heeft nagelaten hem te informeren over de sterk negatieve waardeontwikkeling van zijn beleggingen, maar op een daaraan voorafgaande zorgplichtschending van Zondag, namelijk het advies dat Zondag heeft gegeven dat er op neerkomt te gaan beleggen met geleend geld. Zondag heeft bezwaar gemaakt tegen wat zij een wijziging van eis noemt. De Commissie laat, gelet op haar navolgende beslissing, in het midden of dit als zodanig te kenschetsen valt.

4.3 Consument heeft ter zitting namelijk toegelicht dat zijn inleg bij aanvang van de beleggingen in 2006 in het Aegon Wereldwijd Mixfonds circa € 150.000 bedroeg. Nu Consument eenzelfde bedrag heeft verkregen uit de verkoop van de beleggingen in 2009 (en bovendien enige malen een bedrag van € 1.200 heeft onttrokken aan het belegde vermogen) heeft Consument per saldo geen verlies op geleden op deze investering. Indien de Commissie meegaat met de stelling van Consument dat Zondag de constructie waarbij een deel van de overwaarde van zijn woning werd belegd niet had mogen adviseren en de Commissie vervolgens dat advies zou bestempelen als een advies dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur niet had mogen geven, dan nog is Consument niet in een slechtere positie gekomen dan waarin hij had verkeerd als het betreffende advies hem niet was gegeven. Immers, dan had Consument hetzelfde bedrag ter beschikking gekregen als hetwelk hij nu na verkoop van de beleggingen heeft verkregen. Gelet op de gedane onttrekkingen is er zelfs sprake geweest van een klein voordeel voor Consument. Dat Consument bij de verkoop van zijn woning niet in staat was de restschuld van zijn hypotheek uit de beleggingsopbrengst te voldoen, valt te wijten aan het feit dat Consument, zoals hij desgevraagd ter zitting heeft meegedeeld, deze opbrengst had geïnvesteerd in een niet-rendabele onderneming, hetgeen niet kan worden toegerekend aan Zondag.
4.4 De slotsom is dan ook dat, ook als het advies niet juist was, Consument hierdoor niet de gevorderde schade heeft geleden.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. U kunt de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact