Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-438 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-438
(mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.G. Rosenquist, secretaris)
Klacht ontvangen op : 30 juli 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : SRLEV Leven, gevestigd te Alkmaar, verder te noemen Verzekeraar
Datum uitspraak : 21 september 2016
Aard uitspraak : Bindend advies
Samenvatting
Bij de beoordeling van de verplichtingen inzake het hersteladvies spelen behalve de overeenkomst tussen partijen en de civiele wet- en regelgeving ook publiekrechtelijke regels een rol. Aangezien deze regels niet rechtstreeks van toepassing zijn, houdt een schending van deze regels niet automatisch in dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de financieel dienstverlener jegens de consument.
Verzekeraar was gehouden zich in te spannen om Consument een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van de verzekering en om in dat kader aan de adviseur(s) voldoende informatie te verstrekken om haar (hen) in staat te stellen een passend advies aan Consument te geven.
Consument heeft sinds 2013 hersteladviezen ontvangen van diverse adviseurs. Verzekeraar heeft aan het verlenen van die adviezen haar medewerking verleend door daarvoor een vergoeding ter beschikking te stellen en de benodigde informatie te verschaffen. Tot het verschaffen van meer of andere informatie was Verzekeraar in het kader van de hersteladviezen niet gehouden. Consument is, in ieder geval met het advies van de oorspronkelijke adviseur, voldoende geadviseerd in het kader van het herstel van zijn verzekering. De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar aldus heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van haar mocht worden verwacht.
De zeer specifieke eisen die Consument stelt aan de aard, inhoud en omvang van het hersteladvies berusten op een misvatting van de in dit geval op Verzekeraar jegens Consument rustende verplichtingen. Anders dan Consument betoogt houden deze verplichtingen niet in dat Verzekeraar verantwoordelijk en aansprakelijk is voor (de kosten van) een deugdelijk hersteladvies.
De Commissie heeft niet de bevoegdheid verzekeraars te gelasten om met Consument enige alternatieve overeenkomst aan te gaan en/of te bepalen onder welke voorwaarden partijen dienen te contracteren.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact