Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2016-546 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-546
(mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs, J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh als
secretaris)

Klacht ontvangen op : 6 mei 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : DeGiro B.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen DeGiro
Datum uitspraak : 8 november 2016
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Execution only. De klacht van Consument ziet op de informatieverplichtingen aan de zijde van een beleggingsonderneming ingeval van corporate actions. De Commissie is van oordeel dat het primair aan de belegger is zich te informeren omtrent nieuwsuitingen inzake zijn (al dan niet voorgenomen) beleggingen. Dat DeGiro haar informatieverstrekking over corporate actions beperkt op de wijze als in de voorwaarden bepaald acht de Commissie geoorloofd.

1. Procesverloop

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

• het door Consument ingediende klachtformulier met bijlagen;
• de aanvulling van Consument:
• het verweerschrift van DeGiro;
• de aanvulling op het verweerschrift van DeGiro;
• de repliek van Consument;
• de aanvullende reacties van Consument:
• de aanvullende reactie van DeGiro;
• de e-mailberichten van Consument van 16 december 2015 en 19 februari 2016;
• de dupliek van DeGiro;
• de e-mail van Consument van 25 juli 2016 waarin hij zijn keuze voor een bindend advies kenbaar maakt;
• de reactie van Consument op de dupliek van DeGiro.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Sinds het afsluiten van een daartoe strekkende overeenkomst belegt Consument via
DeGiro op basis van execution only en maakt hij gebruik van het online handelsplatform van DeGiro, Webtrader.

2.2 De op deze relatie van toepassing verklaarde voorwaarden betreffen onder andere de ‘Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions’ waarin voor zover hier van belang vermeld staat:

1. Informatievoorziening
Webtrader (nog niet beschikbaar)
Binnen uw portefeuilleoverzicht in de Webtrader vindt u een speciaal onderdeel met daarin alle corporate actions (CA’s). De CA’s in uw portefeuille worden net als hieronder ingedeeld per type. Urgente CA’s staan visueel open. Bepalen of iets urgent is, gebeurt via een geautomatiseerd proces. Voorop staat hierbij of er een keuze van u vereist is en of deze binnen een X aantal dagen afloopt. Alle overige CA’s staan standaard visueel gesloten in het overzicht, door op het plusje ervoor te klikken krijgt u ook hier inzage in. Visueel gesloten CA’s staan gerangschikt per product type.
E-mail
Voor CA’s waarvoor een keuze van u vereist is sturen wij u voor de deadline datum op best effort basis een e-mail.

2.3 Consument heeft in zijn portefeuille bij DeGiro een positie in de ASR 6,25% perpetuele lening (ISIN NL0009213537, hierna: de Lening) aangehouden met een nominale waarde van € 40.000. Consument heeft deze stukken in drie tranches aangeschaft tegen een gemiddelde aanschafkoers van 101%.

2.4 Het Engelstalige prospectus van 4 augustus 2009 van de Lening vermeldt onder meer dat indien ASR besluit de Lening voortijdig aflosbaar te stellen, zij dit minimaal 30 (en maximaal 60) dagen van te voren dient aan te kondigen.

2.5 In een persbericht van 16 september 2014 heeft ASR onder meer bekend gemaakt dat zij de intentie heeft de Lening af te lossen. In een persbericht van 24 november 2014 heeft ASR bekend gemaakt dat zij voornoemde aflossing op 31 december 2014 zal effectueren.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert een bedrag van € 1.200 hetwelk bestaat uit het verschil in de koerswaarde van de ASR lening voorafgaand aan de bekendmaking van de aflossing ervan en op het moment van aflosbaar stellen. Verder vordert Consument een bedrag van € 100 aan kosten gemaakt ten behoeve van het indienen van de klacht.

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Consument voert hiertoe samengevat aan dat DeGiro tekort is geschoten in de jegens hem te betrachten zorgplicht, omdat Consument ervan uit mocht gaan dat DeGiro hem zou attenderen op de call van de Lening, zoals eerder ook was gebeurd.

Verweer van DeGiro
3.3 DeGiro heeft de stellingen van Consument gemotiveerd weersproken. Voor zover nodig zal de Commissie bij de beoordeling daarop ingaan.

4. Beoordeling

4.1 Tussen partijen bestaat een relatie van execution only. In deze vorm van effectendienstverlening neemt de belegger zelfstandig en zonder voorafgaand advies beleggingsbeslissingen.

4.2 Het is bij een dergelijke ‘execution only’-relatie primair aan de belegger zich te informeren omtrent nieuws inzake zijn (al dan niet voorgenomen) beleggingen. Dat, zoals Consument te berde heeft gebracht, het als niet-professionele belegger onmogelijk is van ‘alle feiten op de hoogte’ te zijn, doet hieraan niet af. Het stond DeGiro vrij haar informatieverstrekking over corporate actions te beperken zoals in de hiervoor bij 2.2 is weergegeven. Consument heeft niet gesteld dat het hem heeft ontbroken aan een redelijke gelegenheid om van die bepaling kennis te nemen. Onder meer uit het daarin opgenomen onderscheid tussen urgente en niet urgente corporate actions had Consument kunnen afleiden dat DeGiro zich niet jegens hem heeft verplicht informatie te verstrekken over alle corporate actions, maar dat zij dit naar beste vermogen doet en daarbij onderscheid maakt al naar gelang de corporate action een snelle beslissing van de belegger vergt.

4.3 Dat laatste was aan de orde in een eerder, door Consument genoemd geval waarover DeGiro hem wel heeft geïnformeerd.

4.4 In verband met de hiervoor bij 2.5 genoemde persberichten van de uitgevende instelling kon DeGiro zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat hier geen sprake was van de urgentie die een als “visueel open” gepresenteerde mededeling in/op de Webtrader noodzakelijk maakte. Van een tekortkoming van DeGiro jegens Consument is dan ook geen sprake. De klacht moet, inclusief de nevenvordering, worden afgewezen.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact