Mijn Kifid
Mijn Kifid

Uitspraak 2017-087 (Bindend)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-087
(mr. B.F. Keulen voorzitter en mr. S.W.A. Kelterman, secretaris)

Klacht ontvangen op : 31 oktober 2015
Ingediend door : Consument
Tegen : Van Kampen Groep Holding B.V./Van Kampen Assuradeuren B.V. gevestigd te Hoorn,
verder te noemen Gevolmachtigd Agent
Datum uitspraak : 31 januari 2017
Aard uitspraak : Bindend advies

Samenvatting

Schadeclaim op inboedelverzekering ter zake van diefstal/beroving van geld en kostbaarheden tijdens vakantie in Portugal is terecht afgewezen op grond van de bepaling in de verzekeringsvoorwaarden dat inboedel, waaronder kostbaarheden, die zich tijdelijk buiten Nederland in Europa bevindt tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag verzekerd is tegen brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

1. Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:
• Het door Consument (digitaal) ingediende klachtformulier;
• Het verweerschrift van Gevolmachtigd Agent d.d. 5 januari 2016;
• De repliek van Consument d.d. 28 januari 2016;
• De dupliek van Gevolmachtigd Agent d.d. 23 februari 2016;
• De reactie daarop van Consument d.d. 11 april 2016;
• De verklaring van Consument met diens keuze voor bindend advies d.d. 29 december 2016.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies en dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak kan daarom op grond van de stukken worden beslist.

2. Feiten

De Commissie gaat uit van de volgende feiten.
2.1. Op 5 januari 2014 is schade ontstaan door diefstal/gewelddadige beroving tijdens een vakantie van Consument in Portugal. Daarbij zijn geld, kostbaarheden en een Rolex horloge ontvreemd.

2.2. Ten tijde van de schadegebeurtenis waren de volgende verzekeringen van kracht:
1. Polisnummer VKG[…]441/sub-polisnummer …0011: inboedelverzekering.
Verzekerd bedrag lijfsieraden €980,00.

2. Polisnummer VKG[…]441/sub-polisnummer …0070: reisverzekering.
Verzekerd bedrag kostbaarheden: €500,00 per persoon.

3. Polis TOP […]702/sub-polisnummer …0050: inboedelverzekering.
Verzekerd bedrag/extra dekking sieraden €5.785,00.

2.3. Gevolmachtigd agent heeft op de eerstgenoemde inboedelverzekering een uitkering verleend van €980,00 en op de reisverzekering €1.000,00 (2 x €500,00).

2.4. Gevolmachtigd Agent heeft de claim op polis TOP […]702/sub-polisnummer …0050 afgewezen met een beroep op artikel 4 (‘Verzekering buiten het gebouw of elders’) lid d sub 3.D van de Bijzondere voorwaarden Super Inboedelverzekering Model
P-SI(01.04.2006), luidende:
[…]
d. Ten aanzien van inboedel, die zich tijdelijke elders bevinden, gelden de volgende bepalingen:
[…]
3. binnen Nederland buiten gebouwen zijn deze verzekerd tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag tegen brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en afpersing, alsmede:
[…]
D. buiten Nederland in Europa zijn deze verzekerd, tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag, tegen brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

3. Vordering, klacht en verweer

Vordering Consument
3.1 Consument vordert een aanvullende uitkering van €3.805,00 (€5.785,00 -/- €1.980,00).

Grondslagen en argumenten daarvoor
3.2 Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag.
Consument is van mening dat de schade gedekt is op de inboedelverzekering met polisnummer TOP […]702/sub-polisnummer …0050.

Verweer Gevolmachtigd Agent
3.3 Gevolmachtigd Agent heeft de claim op genoemde polis afgewezen met een beroep op artikel 4 lid d sub 3.D van de verzekeringsvoorwaarden. Schade als gevolg van diefstal buiten Nederland is niet gedekt.

4. Beoordeling

4.1. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Consument recht heeft op een aanvullende schadevergoeding op de inboedelverzekering met polisnummer TOP […]702/sub-polisnummer …0050.

4.2. De Commissie is van oordeel dat Gevolmachtigd Agent op terechte gronden uitkering heeft kunnen weigeren. Inboedel, waaronder sieraden, is buiten Nederland in Europa alleen verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

4.3. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, wordt de vordering van Consument
afgewezen. Al hetgeen Consument verder nog aan zijn vordering ten grondslag heeft gelegd, kan niet tot een andere beslissing leiden en zal onbesproken blijven.

5. Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke gevallen beroep openstaat van bindende beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie hiervoor www.kifid.nl/consumenten/hoe-wordt-uw-klacht-behandeld.

U kunt, binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak, bij de Voorzitter van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening schriftelijk een verzoek indienen tot herstel van kennelijke vergissingen in de uitspraak. U moet daarbij met name denken aan correctie van reken- of schrijffouten en verbetering van namen en data. De volledige procedure met de termijnen die daarbij in acht moeten worden genomen staat beschreven in artikel 46 van het Reglement.

Bekijk de volledige uitspraak

Heeft u een vraag?

070 - 333 8 999

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00

consumenten@kifid.nl

Stuur ons een e-mail

Mijn Kifid

Gemakkelijk de behandeling van uw klacht volgen
Contact